Innovationsloven § 17

 1. § 17
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis
  1. 1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
  2. 2) betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes,
  3. 3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af § 16, stk. 2 og 3, samt regler udstedt efter § 16, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter regnet fra tilskuddets udbetaling med den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om beregningen af renter efter stk. 2.