Innovationsloven § 4

 1. § 4
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om Innovationsudvalgets sammensætning og udpegning af suppleanter for udvalgsmedlemmerne.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter nærmere regler for Innovationsudvalgets arbejde, herunder forretningsorden og sekretariatsbetjening af udvalget.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om, at Innovationsudvalget i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser på udvalgets vegne.
 4. Stk. 4.
  Ministeren udnævner en formand og en næstformand for Innovationsudvalget. Formand og næstformand er medlemmer af udvalget.