Innovationsloven § 23

  1. § 23
    Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
  2. Stk. 2.
    For den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, tilsvarende anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.