Innovationsloven § 15

  1. § 15
    Miljø- og fødevareministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om, at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
  2. Stk. 2.
    Afgørelser truffet af Innovationsudvalget i henhold til kapitel 2 kan alene påklages til ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.