Innovationsloven § 13

 1. § 13
  Projekter skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en tilskudsaftale.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at virkningerne af projektet kan påregnes inden for en periode på 5 år fra projektets påbegyndelse. Denne tidsfrist kan fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor.
 3. Stk. 3.
  Tilskud kan ydes til omkostninger, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, efter at tilsagn om tilskud er givet.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til ansøgers eget arbejde.
 6. Stk. 6.
  Ministeren fastsætter nærmere regler om, at en fast andel af de direkte projektudgifter kan ydes i tilskud til indirekte fællesudgifter som husleje, bygningsdriftsudgifter og administration m.v. i forbindelse med projekter, der gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner.