Firmapensionskasseloven
Lov om tilsyn med firmapensionskasser

Kapitel 1 Lovens område

 1. § 1
  Ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der i henhold til lov om finansiel virksomhed må udøve forsikringsvirksomhed, eller i en pensionskasse, der har tilladelse i henhold til denne lov.
 2. Stk. 2.
  Stk.1 gælder dog ikke for løfter om pension
  1. 1) afgivet af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab,
  2. 2) afgivet over for direktører eller disses efterladte,
  3. 3) reguleret i henhold til særlig lov eller
  4. 4) afgivet af kommunale foreninger, for hvis forpligtelser kommuner hæfter fuldt ud.
 1. § 2
  Denne lov finder anvendelse på enhver sammenslutning (pensionskasse), der har til formål på grundlag af et løfte om pension at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i en virksomhed, herunder et koncessioneret selskab, eller ved ansættelse i sådanne virksomheder inden for samme koncern.
 2. Stk. 2.
  Pensionskasser, der er under tilsyn efter lov om finansiel virksomhed, og løfter om pension, der omfattes af § 1, stk. 2, omfattes ikke af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet kan efter forhandling med vedkommende minister eller kommune bestemme, at en pensionskasse, for hvis forpligtelser staten eller kommunen fuldt ud hæfter eller garanterer, helt eller delvis undtages fra § 10, §§ 12-14, § 17, §§ 20-25, § 28, kapitel 4, kapitel 6 og kapitel 8 i denne lov.
 4. Stk. 4.
  En pensionskasse, der yder tjenestemandslignende pension, og for hvilken staten eller en kommune fuldt ud hæfter eller garanterer, omfattes ikke af denne lov.
 5. Stk. 5.
  Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at løfter om pension af ringe størrelse ikke omfattes af denne lov.
 6. Stk. 6.
  For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 3 b, nr. 3 og 4, finder §§ 9 d, 9 e og 9 f samt § 66, stk. 2, anvendelse.
 1. § 3
  Ved en pensionskasses medlemmer forstås
  1. 1) personer, der er ansat i den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og som har fået løfte om pension,
  2. 2) tidligere ansatte, der modtager pension fra pensionskassen,
  3. 3) personer, der modtager ægtefællepension efter en tidligere ansats død, og
  4. 4) personer, der tidligere har været ansat i virksomheden, og som i henhold til bestemmelser i pensionskassens vedtægter har bevaret retten til pension uanset ansættelsesforholdets ophør.
 2. Stk. 2.
  Vedtægterne kan begrænse de i stk. 1, nr. 4, nævnte personers medlemsrettigheder.
 1. § 3 a
  Ved en bidragsdefineret pensionsordning forstås en pensionsordning, hvor pensionsbidragene fastsættes på forhånd, og hvor pensionsydelserne derefter beregnes ud fra disse bidrag.
 2. Stk. 2.
  Ved en ydelsesdefineret pensionsordning forstås en pensionsordning, hvor pensionsydelserne fastsættes på forhånd, og hvor pensionsbidragene derefter beregnes ud fra disse ydelser.
 3. Stk. 3.
  Ved en sponsorvirksomhed forstås en virksomhed, som pensionskassen er tilknyttet.
 1. § 3 b
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Outsourcing: En firmapensionskasses henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.
  2. 2) Outsourcingvirksomhed: En firmapensionskasse, der outsourcer aktiviteter til en leverandør.
  3. 3) Leverandør: En virksomhed, som varetager outsourcede opgaver for firmapensionskassen.
  4. 4) Videreoutsourcing: En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med firmapensionskassen, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videre outsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt eventuel videre outsourcing til andre led i kæden af underleverandører.
  5. 5) Reel ejer: Fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.
 1. § 4
  De i § 2, stk. 1, omhandlede sammenslutninger er pligtige at anvende ordet »pensionskasse« i tilknytning til deres navn.
 1. § 5
  En pensionskasse må ikke drive anden virksomhed end den pensionskassevirksomhed, der angives i tilladelsen, medmindre andet følger af stk. 3 samt af § 6.
 2. Stk. 2.
  En pensionskasse antages at drive anden virksomhed, når pensionskassen alene eller sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1, udøver en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.
 3. Stk. 3.
  En pensionskasse kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed, såfremt
  1. 1) pensionskassen ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,
  2. 2) pensionskassen ikke driver virksomheden sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1, eller med andre pensionskasser eller forsikringsselskaber, der indgår i et administrationsfællesskab med pensionskassen, og
  3. 3) virksomheden udøves i et andet selskab end pensionskassen.
 4. Stk. 4.
  Hvis en pensionskasse ved fusion, indgåelse i eller ændring af administrationsfællesskab, ændring i den andel, der ejes af den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til m.v., kommer til at drive anden virksomhed i strid med stk. 1 eller 3, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.
 1. § 6
  En pensionskasse må opføre, eje og drive fast ejendom som en varig anbringelse af pensionskassens midler.
 2. Stk. 2.
  Firmapensionskasser kan opføre boligbyggeri med videresalg for øje, når der til byggeriet er opnået tilsagn om andel i bevillingsrammen efter § 1 c eller regler fastsat i medfør af § 1, stk. 4, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og mindst halvdelen af beboelseslejlighederne udlejes til helårsbeboelse.
 3. Stk. 3.
  Ved investeringer efter stk. 2 må den andel af beboelseslejligheder, der opføres med henblik på videresalg, ikke have en værdi, der overstiger 1 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser.
 1. § 6 a
  Pensionskassevirksomhed og anden virksomhed, der omfattes af § 5, stk. 1, og § 6, skal drives i overensstemmelse med god pensionskassepraksis. Finanstilsynet kan i tilfælde, hvor virksomheden drives i strid hermed, give påbud om, at sådan virksomhed bringes til ophør.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis, jf. lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 2.
 1. § 6 b
  Tilbyder en pensionskasse, der har tilladelse til at udøve pensionskassevirksomhed, på eget initiativ alle eller en gruppe af sine medlemmer at ændre deres pensionsaftale til at omfatte et produkt med lavere eller ingen garantier, skal et medlem, der accepterer et sådant tilbud, have overført den økonomiske værdi af sit nuværende produkt til det nye produkt.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for beregningen af den økonomiske værdi af medlemmets produkt.
 1. § 7
  En pensionskasse skal have mindst 50 medlemmer.
 2. Stk. 2.
  Såfremt antallet af medlemmer i en pensionskasse bliver mindre end 50, skal pensionskassen straks anmode Finanstilsynet om at beslutte, om og i givet fald på hvilke betingelser pensionskassen kan fortsætte sin virksomhed.
 1. § 8
  Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i en pensionskasse. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.
 1. § 9
  (Ophævet)
 1. § 9 a
  Pensionskassen må ikke i forbindelse med eller efter optagelse af medlemmer anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes nuværende eller tidligere helbredstilstand.
 1. § 9 b
  (Ophævet)
 1. § 9 c
  Finanstilsynet kan fastsætte lempeligere krav for overholdelse af bestemmelserne i denne lov for pensionskasser med under 100 medlemmer defineret som personer, hvis beskæftigelse berettiger til eller vil berettige til at modtage pensionsydelser i pensionsordningen.

Kapitel 1 a Kommunikation

 1. § 9 d
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet og til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  (Ophævet)
 1. § 9 e
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 1. § 9 f
  Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 2 Om pensionskassers stiftelse og lign.

 1. § 10
  En pensionskasse må ikke påbegynde sin virksomhed, forinden:
  1. 1) Finanstilsynet har givet pensionskassen tilladelse og
  2. 2) registrering er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
 2. Stk. 2.
  En pensionskasse skal for at kunne påbegynde sin virksomhed ud over en basiskapital være i besiddelse af midler, som er tilstrækkelige til at modsvare pensionskassens forpligtelser beregnet ud fra det tekniske grundlag m.v.
 3. Stk. 3.
  Den nødvendige størrelse af basiskapitalen bestemmes ved beregning af pensionskassens solvensmargen. Solvensmargenen beregnes på grundlag af omfanget af kassens pensionsforpligtelser. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om, hvorledes solvensmargenen beregnes, herunder eventuelle mindstebeløb, og hvilke reserver der kan medregnes til basiskapitalen.
 1. § 11
  Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:
  1. 1) Pensionskassens navn.
  2. 2) Pensionskassens formål.
  3. 3) Pensionskassens medlemmer.
  4. 4) Antallet af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle bestyrelsessuppleanter samt bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
  5. 5) Hvorvidt der ansættes en direktør (forretningsfører).
  6. 6) Eventuelle begrænsninger i bestyrelsesmedlemmers og direktørers tegningsret i henhold til § 30.
  7. 7) Indkaldelse til generalforsamlinger.
  8. 8) Hvilke anliggender der skal behandles på ordinær generalforsamling.
  9. 9) Regler om ændring af vedtægter og pensionsregulativ.
  10. 10) Regnskabsaflæggelse og behandling af årsregnskabet.
  11. 11) Anbringelse af pensionskassens midler.
  12. 12) Anvendelse af overskud og dækning af underskud.
  13. 13) Hvorledes der skal forholdes, hvis en eller flere af de virksomheder, hvis personale pensionskassen omfatter, helt eller delvis nedlægges eller overdrages eller virksomheden af anden grund ønsker at bringe pensionsordningen til ophør.
  14. 14) Regler om pensionskassens opløsning og anvendelse af pensionskassens midler.
  15. 15) Procedurer for løsning af uoverensstemmelser mellem et medlem og pensionskassen.
 2. Stk. 2.
  Vedtægterne skal indeholde oplysning om navnet på den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og om de forpligtelser, som virksomhederne har påtaget sig over for pensionskassen.
 1. § 11 a
  En pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger kan træffe beslutning om udbetaling af midler til sponsorvirksomheden. Udbetalingen forudsætter, at
  1. 1) generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer træffer beslutning om udbetaling af midler til sponsorvirksomheden, eller at pensionskassens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at bestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af midler til sponsorvirksomheden,
  2. 2) beslutningen træffes i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og
  3. 3) pensionskassen efter udbetalingen som minimum har et kapitalgrundlag, der opfylder de regler, Finanstilsynet fastsætter efter stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Hvis en pensionskasses vedtægter kun kan ændres med godkendelse fra en anden myndighed, kræver en beslutning på generalforsamlingen efter stk. 1, nr. 1, samme godkendelse som en vedtægtsændring.
 3. Stk. 3.
  En pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger kan træffe beslutning om midlertidig suspension af sponsorvirksomhedens bidragsbetaling, hvis
  1. 1) pensionskassens pensionsregulativ eller vedtægter indeholder en bestemmelse om, at pensionskassen kan træffe beslutning om, at sponsorvirksomhedens bidrag i en periode kan nedsættes i forhold til det fastsatte bidrag (suspension), og
  2. 2) pensionskassen efter suspension som minimum har et kapitalgrundlag, der opfylder de regler, Finanstilsynet fastsætter efter stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet fastsætter regler om det kapitalgrundlag, som pensionskassen som minimum skal opfylde efter udbetaling i medfør af stk. 1 eller suspension i medfør af stk. 3.
 1. § 12
  Pensionsregulativet skal indeholde:
  1. 1) De i henhold til § 11, stk. 1, nr. 1-3, vedtagne vedtægtsbestemmelser.
  2. 2) Regler for pensionstilsagnenes størrelse og regulering samt deres beregning og udbetaling.
  3. 3) Regler for medlemmernes rettigheder ved udtræden af pensionskassen, herunder størrelsen af eller reglerne for beregning af udtrædelsesgodtgørelse og hvilende pension.
  4. 4) Regler for pensionsbidrag.
  5. 5) Regler for medlemmernes rettigheder og pligter i øvrigt.
 1. § 12 a
  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som en pensionskasse skal give skriftligt til medlemmer og pensionsmodtagere.
 1. § 13
  Pensionskassens tekniske grundlag m.v. skal anmeldes til Finanstilsynet, senest samtidig med at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af
  1. 1) de former for pensioner, som pensionskassen agter at anvende,
  2. 2) grundlaget for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgørelse og kapitalværdien af den optjente pension
  3. 3) regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen,
  4. 4) principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser,
  5. 5) regler for, hvornår medlemmerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene,
  6. 6) grundlaget for beregning af pensionshensættelser og
  7. 7) regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om, at anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.
 1. § 14
  Selskabslovens §§ 24-27 finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse på pensionskasser. Hvis der afholdes konstituerende generalforsamling, indkaldes de stemmeberettigede ifølge vedtægtsudkastet.
 2. Stk. 2.
  Hvis der afholdes en konstituerende generalforsamling, træffer denne med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede beslutning om godkendelse af vedtægter og pensionsregulativ og om, hvorvidt pensionskassen skal stiftes. Beslutning om ændring af udkast til vedtægter og pensionsregulativ kan træffes med simpelt stemmeflertal uanset udkastets bestemmelser om stemmeflertal ved ændringer efter stiftelsen. Beslutning om ændring, som ikke er angivet i indkaldelsen, kræver dog samtykke fra samtlige stemmeberettigede. Generalforsamlingens beslutning om stiftelse må ikke træffes, før generalforsamlingen har godkendt vedtægter og pensionsregulativ.
 3. Stk. 3.
  Når pensionskassen er stiftet, vælges bestyrelse og revisorer efter vedtægternes bestemmelse herom.
 1. § 15
  Pensionskassen skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, alternativt fra afholdelsen af den konstituerende generalforsamling. Ansøgningen skal være modtaget i styrelsen inden for fristen.
 2. Stk. 2.
  Anmeldelsen skal indeholde oplysning om navn, stilling og bopæl for pensionskassens bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, direktører og revisorer samt om pensionskassens adresse. De personer, der har ret til at tegne pensionskassen, skal egenhændigt angive, hvorledes de vil underskrive.
 3. Stk. 3.
  Med anmeldelsen skal følge bevis for, at pensionskassens bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer opfylder de i § 25 og kapitel 7 nævnte betingelser.
 1. § 16
  Senest samtidig med anmeldelse til registrering i Erhvervsstyrelsen skal pensionskassen indgive ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet.
 2. Stk. 2.
  Med ansøgning om tilladelse skal følge bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.
 3. Stk. 3.
  Med ansøgning om tilladelse skal følge dokumentation for, at betingelserne i § 23 a er opfyldt.
 1. § 17
  Oplysninger, der anmeldes efter § 13, stk. 1, nr. 1-5, skal være betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen.
 2. Stk. 2.
  De anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, skal være præcise og klare og skal føre til en rimelig fordeling.
 3. Stk. 3.
  De beregningselementer (rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer), der lægges til grund ved beregning af bidrag, udtrædelsesgodtgørelser og hvilende pension, skal vælges med forsigtighed. De beregningselementer, der lægges til grund ved beregning af pensionshensættelser, skal være i overensstemmelse med de regler, der er udstedt i medfør af § 44 f.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 1-3 nævnte krav.
 5. Stk. 5.
  Hvis kravene i stk. 1-3 eller i regler udstedt i medfør af stk. 4 og § 44 f ikke er opfyldt, påbyder Finanstilsynet pensionskassen at foretage de fornødne ændringer. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for pensionskassens efterkommelse af sådanne påbud.
 1. § 18
  En pensionskasse må ikke registreres i Erhvervsstyrelsen, før Finanstilsynet har givet tilladelse.
 2. Stk. 2.
  I registeret optages oplysning om de i § 11, stk. 1, nr. 1, 2, 6, 7 og 10, samt de i § 15, stk. 2, nævnte forhold.
 3. Stk. 3.
  Ved meddelelse af tilladelse eller ændringer i tilladelse fremsender Finanstilsynet samtidig genpart heraf til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen foretager registrering af tilladelsesdato.
 1. § 19
  En pensionskasse, der ikke er registreret, kan ikke som sådan erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser.
 2. Stk. 2.
  Afgives der uanset bestemmelsen i § 10, stk. 1, pensionstilsagn, forinden registrering har fundet sted, hæfter de, der på pensionskassens vegne har afgivet tilsagnet eller har medansvar herfor, solidarisk for aftalens opfyldelse. Anerkender pensionskassen forpligtelserne senest 4 uger efter registreringen, bortfalder de pågældendes hæftelser, forudsat at medlemmets sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes. Aftaler af den nævnte art er forinden pensionskassens anerkendelse af forpligtelserne ikke bindende for medlemmet.
 3. Stk. 3.
  For andre forpligtelser, der før registreringen indgås på pensionskassens vegne, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager pensionskassen forpligtelserne, forudsat at medkontrahentens sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes.
 1. § 20
  Sker der ændring i forhold, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, skal ny anmeldelse foretages ledsaget af dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. § 18, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om ændring i pensionskassens vedtægter skal være modtaget senest 2 uger efter, at ændringen er vedtaget. Med anmeldelsen skal pensionskassen indsende et dateret eksemplar af vedtægterne med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.
 1. § 21
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
  1. 1) indholdet af pensionskassers vedtægter og pensionsregulativ,
  2. 2) afgrænsningen mellem pensionskassevirksomhed og anden forsikringsvirksomhed og
  3. 3) tilladelsens indhold.
 1. § 21 a
  En pensionskasse skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder
  1. 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,
  2. 2) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,
  3. 3) skriftlige forretningsgange for alle de væsentlige aktivitetsområder,
  4. 4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, som pensionskassen er eller kan blive udsat for,
  5. 5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og en hensigtsmæssig anvendelse af disse,
  6. 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,
  7. 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og
  8. 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, en pensionskasse skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring, jf. stk. 1.

Kapitel 2 a Grænseoverskridende virksomhed

 1. § 21 b
  En udenlandsk pensionskasse, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 10 nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan tilbyde pensionsordninger til virksomheder i Danmark 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget følgende oplysninger fra hjemlandets tilsynsmyndighed:
  1. 1) Den pensionstegnende virksomheds navn.
  2. 2) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for den pensionstegnende virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet skal senest 2 måneder efter at have modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger underrette hjemlandets tilsynsmyndighed om de regler om information, der er udstedt i medfør af § 12 a.
 3. Stk. 3.
  Den udenlandske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for en pensionstegnende virksomhed i Danmark, når pensionskassen har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger, eller senest 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget oplysninger efter stk. 1. Pensionskassen skal overholde de regler om information, der er udstedt i medfør af § 12 a.
 4. Stk. 4.
  Den udenlandske pensionskasse er underlagt løbende tilsyn fra Finanstilsynet med hensyn til overholdelse af kravene til information, jf. § 12 a. Hvis der i forbindelse med dette tilsyn konstateres uregelmæssigheder, skal Finanstilsynet omgående orientere tilsynsmyndigheden i hjemlandet.
 1. § 21 c
  En dansk pensionskasse, der ønsker at tilbyde pensionsordninger til virksomheder i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal ansøge Finanstilsynet om forhåndsgodkendelse hertil. Senest 3 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger, meddeles forhåndsgodkendelse, i det omfang Finanstilsynet vurderer, at pensionskassens administrative struktur og finansielle situation og de ansvarlige lederes hæderlighed, faglige kvalifikationer og erfaring er forsvarlige som grundlag for de aktiviteter, der påtænkes udøvet i værtslandet.
 2. Stk. 2.
  Pensionskassen skal oplyse følgende til Finanstilsynet:
  1. 1) I hvilket land eller lande pensionskassen ønsker at tilbyde pensionsordninger.
  2. 2) Den pensionstegnende virksomheds navn.
  3. 3) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for den pensionstegnende virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet skal videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger til værtslandets tilsynsmyndighed senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Finanstilsynet underretter samtidig pensionskassen om, at oplysningerne er videresendt.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet kan undlade at videresende oplysninger efter stk. 3, hvis pensionskassen ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1. Finanstilsynet skal i så fald senest 3 måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte oplysninger underrette pensionskassen om, at den ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1, og at de modtagne oplysninger derfor ikke videresendes.
 5. Stk. 5.
  Hvis Finanstilsynet modtager oplysninger om eventuelle krav i social- og arbejdsmarkedslovgivningen, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til forvaltningen af den pensionsordning, der er tegnet af en virksomhed i værtslandet, og om eventuelle investeringsregler og om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere fra tilsynsmyndigheden i værtslandet, skal Finanstilsynet videregive disse oplysninger til pensionskassen.
 6. Stk. 6.
  Den danske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for en pensionstegnende virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når pensionskassen har modtaget de i stk. 5 nævnte oplysninger, eller senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden i værtslandet har modtaget oplysninger efter stk. 3. Pensionskassen skal overholde kravene i værtslandets social- og arbejdsmarkedslovgivning, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til forvaltningen af den pensionsordning, der er tegnet af virksomheden i værtslandet, samt eventuelle investeringsregler og informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere.

Kapitel 3 Pensionskassers ledelse

 1. § 22
  En pensionskasse skal have en bestyrelse bestående af en formand og et antal andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal vælges af og blandt medlemmerne i pensionskassen.
 2. Stk. 2.
  Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling, senest 4 år efter valget.
 1. § 23
  Hvis pensionskassens vedtægter bestemmer, at der kan eller skal ansættes en direktør (forretningsfører), foretages ansættelsen af bestyrelsen. Har pensionskassen ingen direktør, udføres de hverv, der ved loven er henlagt til direktøren, af bestyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Direktøren kan ikke være medlem af pensionskassens bestyrelse.
 1. § 23 a
  Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en pensionskasse skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende pensionskasse.
 2. Stk. 2.
  Kravet i stk. 1 kan fraviges, hvis pensionskassen dokumenterer at have ansat en rådgiver med tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer.
 3. Stk. 3.
  Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en pensionskasse skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.
 4. Stk. 4.
  Et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal opfylde følgende:
  1. 1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.
  2. 2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.
  3. 3) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.
 5. Stk. 5.
  Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i en pensionskasse meddeler Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 1 og 4 i forbindelse med deres indtræden i pensionskassens ledelse, og om forhold nævnt i stk. 3 og 4, hvis forholdene efterfølgende ændres.
 1. § 24
  Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af pensionskassen og skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af pensionskassen.
 2. Stk. 2.
  Direktøren varetager den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Dispositioner, der efter pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af direktøren efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Såfremt bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for pensionskassen, kan direktøren dog foretage sådanne dispositioner. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. Direktøren skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
 4. Stk. 4.
  Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen og kan kun meddeles til to eller flere i forening.
 1. § 24 a
  Bestyrelsen for en pensionskasse skal
  1. 1) fastlægge, hvilke hovedtyper af aktiviteter pensionskassen skal udføre,
  2. 2) identificere og kvantificere pensionskassens væsentlige risici og fastlægge dens risikoprofil, herunder fastsætte, hvilke og hvor store risici pensionskassen må påtage sig, og
  3. 3) fastlægge politikker for, hvorledes virksomheden skal styre hver af pensionskassens væsentlige aktiviteter og de risici, der er knyttet hertil, under hensyntagen til samspillet mellem disse.
 2. Stk. 2.
  På grundlag af den fastlagte risikoprofil og de fastlagte politikker skal bestyrelsen give direktøren skriftlige retningslinjer, der som minimum skal indeholde
  1. 1) kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor store risici direktøren må påføre pensionskassen,
  2. 2) principperne for opgørelse af de enkelte risikotyper,
  3. 3) regler om, hvilke dispositioner der kræver bestyrelsens stillingtagen, og hvilke dispositioner direktøren kan foretage som led i sin stilling, og
  4. 4) regler for, hvordan og i hvilket omfang direktøren skal rapportere til bestyrelsen om pensionskassens risici, herunder om udnyttelsen af rammerne i retningslinjerne for direktøren og om overholdelsen af de grænser, der er fastsat i lovgivningen vedrørende de risici, som pensionskassen må påtage sig.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen skal løbende tage stilling til, om pensionskassens risikoprofil og politikker samt retningslinjerne for direktøren er forsvarlige i forhold til pensionskassens aktiviteter, organisation og ressourcer, herunder kapital og likviditet, samt de markedsforhold, som pensionskassens aktiviteter drives under.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen skal løbende vurdere, om direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker og retningslinjerne for direktøren. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.
 6. Stk. 6.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen for en pensionskasse i medfør af stk. 1-5.
 1. § 24 b
  En firmapensionskasse skal have en ordning, hvor dens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af firmapensionskassen, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i firmapensionskassen. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.
 2. Stk. 2.
  Ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 finder alene anvendelse for firmapensionskasser, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret, senest 3 måneder efter firmapensionskassen har ansat den sjette ansatte.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1.
 1. § 24 c
  En firmapensionskasse må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte har indberettet firmapensionskassens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til Finanstilsynet eller til en ordning i firmapensionskassen.
 2. Stk. 2.
  Ansatte, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af stk. 1, kan tilkendes en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til den ansattes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den ansatte.
 1. § 25
  Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige personer.
 2. Stk. 2.
  Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl her i landet, medmindre Finanstilsynet undtager fra dette krav.
 3. Stk. 3.
  Det krav om bopæl her i landet, der er fastsat i stk. 2, anvendes ikke i det omfang, andet er fastsat i medfør af international aftale eller ved bestemmelser fastsat af Finanstilsynet.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelserne om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse.
 1. § 26
  Pensionskassens bestyrelse skal antage en ansvarshavende aktuar, der skal varetage de nødvendige forsikringstekniske funktioner, herunder beregninger og undersøgelser. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen i pensionskassen eller som medlem af bestyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Når pensionskassen antager en ny ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den tidligere ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter skiftet af ansvarshavende aktuar sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden for skiftet.
 3. Stk. 3.
  Den ansvarshavende aktuar skal påse, at pensionskassen overholder sit tekniske grundlag m.v. Aktuaren skal i denne forbindelse gennemgå det aktuarmæssige indhold i pensionskassens aktiviteter og materiale i øvrigt og påse, at det tekniske grundlag m.v., jf. § 13, til enhver tid er i overensstemmelse med de i § 17, stk. 1-3, nævnte krav.
 4. Stk. 4.
  Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de i stk. 3 nævnte forhold til Finanstilsynet. Aktuaren har ret til af bestyrelsen og direktionen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af pensionskassens økonomiske stilling.
 5. Stk. 5.
  Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.
 6. Stk. 6.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 2-5 nævnte forhold, herunder om de krav, en person skal opfylde for at kunne blive antaget som ansvarshavende aktuar.
 1. § 27
  Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en revisor og den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en revisor og den ansvarshavende aktuar har ret til at deltage i og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i en enkelt sag træffer anden bestemmelse.
 2. Stk. 2.
  Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, den ansvarshavende aktuar, en revisor eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen skal, ved en forretningsorden, træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forretningsordenens indhold.
 1. § 28
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.
 2. Stk. 2.
  De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt stemmeflertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
 1. § 29
  Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem pensionskassen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem pensionskassen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod pensionskassens.
 1. § 30
  Pensionskassen forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af medlemmer af bestyrelsen eller af direktører, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Den tegningsret, som efter stk. 1 tilkommer medlemmer af bestyrelsen eller direktører, kan kun udøves af to i forening. Denne tegningsret kan i vedtægterne yderligere begrænses således, at tegningsretten kun kan udøves af to eller flere bestemte personer i forening eller af flere end to i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke fastsættes.
 1. § 30 a
  Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende
  1. 1) firmapensionskassens ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,
  2. 2) firmapensionskassens pligt til at underrette Finanstilsynet senest 8 hverdage efter outsourcingkontraktens indgåelse,
  3. 3) firmapensionskassens interne retningslinjer for outsourcing og
  4. 4) krav, som firmapensionskassen som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at firmapensionskassens outsourcing skal bringes til ophør inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder regler fastsat i medfør af stk. 1.

Kapitel 4 Generalforsamling i pensionskasser

 1. § 31
  Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i pensionskassen udøves på generalforsamlingen. I vedtægterne kan det dog bestemmes, at valg af bestyrelsen, ændring af vedtægter eller pensionsregulativ foretages af pensionskassens medlemmer ved urafstemning.
 2. Stk. 2.
  Ethvert medlem har adgang til at deltage på generalforsamlingen og til at tage ordet dér. Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. De i § 3, stk. 1, nr. 4, nævnte personers stemmeret kan dog begrænses, jf. § 3, stk. 2. I vedtægterne kan der fastsættes nærmere regler om stemmeafgivningen.
 3. Stk. 3.
  Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt der skriftligt fremsættes krav herom over for bestyrelsen inden den i vedtægterne fastsatte frist.
 4. Stk. 4.
  Medlemmer af bestyrelsen og af direktionen, den ansvarshavende aktuar og revisorerne har adgang til at deltage på generalforsamlingen og til at tage ordet dér, men har ikke stemmeret, jf. dog stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne til eftersyn.
 1. § 32
  Senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår skal der afholdes ordinær generalforsamling. På denne skal der fremlægges årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.
 2. Stk. 2.
  På den ordinære generalforsamling skal der
  1. 1) træffes afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsregnskab,
  2. 2) foretages de vedtægtsmæssige eller lovbestemte personvalg og
  3. 3) tages stilling til de andre spørgsmål, der efter vedtægterne eller på bestyrelsens, en revisors, den ansvarshavende aktuars, Finanstilsynets eller et medlems begæring er sat på dagsordenen.
 3. Stk. 3.
  Der må alene træffes beslutning om udlodning af overskud i form af forhøjelse af pensionstilsagnene. Et eventuelt akkumuleret overskud, der måtte være til rådighed efter forhøjelse af pensionstilsagnene og hertil svarende forhøjelse af hensættelserne og efter en eventuel nødvendig forhøjelse af basiskapitalen, jf. § 10, stk. 3, skal overføres til næste år, medmindre Finanstilsynet i særlige tilfælde tillader anden anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Årets overskud og pensionskassens reserver, herunder akkumuleret overskud, kan dog på de i § 11 a angivne betingelser anvendes ved udbetaling af midler til sponsorvirksomheden eller midlertidig suspension af sponsorvirksomhedens bidrag.
 1. § 33
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer, af pensionskassens ansvarshavende aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet.
 1. § 34
  På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke denne lov eller vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.
 2. Stk. 2.
  Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis alle stemmeberettigede samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægterne eller § 32 skal behandles på en sådan generalforsamling, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af bestemte emner.
 1. § 35
  Beslutning om ændring af en pensionskasses vedtægter eller pensionsregulativ kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde.
 2. Stk. 2.
  Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentligt begrænser medlemmernes pensionstilsagn, forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen og har ikke virkning for de medlemmer, der inden for en svarfrist har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, jf. dog § 36 og § 54.
 1. § 36
  Ændringer i vedtægt eller pensionsregulativ, som Finanstilsynet i medfør af kapitel 8 har pålagt en pensionskasse at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses som gyldigt vedtagne, såfremt der ikke er afgivet et så stort antal stemmer imod ændringerne, som efter vedtægterne kræves til beslutning om pensionskassens opløsning.

Kapitel 5 Årsrapport m.v.

 1. § 37
  Firmapensionskasser skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, og en oversigt over bevægelserne i egenkapitalen. Når et årsregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen i årsrapporten.
 2. Stk. 2.
  Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler fastsat i medfør af § 44 f.
 1. § 38
  Bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for firmapensionskassen.
 2. Stk. 2.
  Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab kan revideres i tide, og for, at årsrapporten kan godkendes i tide.
 3. Stk. 3.
  Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten indsendes til Finanstilsynet inden for de frister, der er fastsat i lovgivningen.
 1. § 39
  Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hvert enkelt medlems navn og funktion i forhold til pensionskassen er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt
  1. 1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale,
  2. 2) årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af pensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og
  3. 3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i pensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen henholdsvis koncernen kan påvirkes af.
 2. Stk. 2.
  Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.
 3. Stk. 3.
  Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.
 1. § 40
  Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
 2. Stk. 2.
  Hvis anvendelse af bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør af § 44 f ikke er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet henholdsvis koncern-regnskabet.
 3. Stk. 3.
  Hvis anvendelse af bestemmelser i dette kapitel eller regler udstedt i medfør af § 44 f i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, 1. pkt., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne og her altid begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på pensionskassens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
 1. § 41
  For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 40, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.
 2. Stk. 2.
  Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende eller fremtidige medlemmer, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede økonomiske beslutninger skal i det mindste vedrøre
  1. 1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,
  2. 2) ledelsens forvaltning af pensionskassens ressourcer og
  3. 3) fordeling af pensionskassens ressourcer.
 3. Stk. 3.
  Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugere, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.
 1. § 42
  Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:
  1. 1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).
  2. 2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans).
  3. 3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.
  4. 4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre alle eller nogle aktiviteter ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Klassifikation og opstillinger samt indregning og måling skal tilpasses med henblik på afviklingen af den eller de pågældende aktiviteter.
  5. 5) Enhver værdiændring skal vises uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse (neutralitet).
  6. 6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).
  7. 7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).
  8. 8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).
  9. 9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet)
 2. Stk. 2.
  Opstilling og klassifikationen, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig som følge af lovændring eller nye regler udstedt i medfør af § 44 f.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 40, stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.
 1. § 43
  Firmapensionskassers aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastsat i medfør af § 44 f, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser op- og nedskrives i overensstemmelse hermed, og op- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af § 44 f.
 2. Stk. 2.
  Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien af det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.
 1. § 44
  Supplerende beretninger, f.eks. beretninger om viden og medarbejdernes forhold (viden regnskaber), om miljøforhold (grønne regnskaber), om pensionskassens sociale ansvar (sociale regnskaber) og om pensionskassens etiske målsætninger og opfølgning herpå (etiske regnskaber), skal give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kvalitetskravene i § 41, stk. 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 42, stk. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretningerne er udarbejdet.
 1. § 44 a
  Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
 2. Stk. 2.
  Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højst 18 måneder.
 3. Stk. 3.
  Pensionskassen skal sikre, at dattervirksomheder har samme regnskabsår som pensionskassen, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af pensionskassens og dattervirksomhedens kontrol.
 1. § 44 b
  Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i euro. Finanstilsynet kan i regler udstedt i medfør af § 44 f fastsætte, at beløbene anføres i andre fremmede valutaer, der er relevante for pensionskassen.
 1. § 44 c
  Årsrapporten skal revideres af pensionskassens eksterne revisorer, jf. § 52. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 44. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncern-regnskab.
 1. § 44 d
  Årsrapporten skal i den form, hvori den er forelagt og godkendt af bestyrelsen, indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt.
 2. Stk. 2.
  Ekstern revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten samt for pensionskasser med intern revisor tillige intern revisionschefs revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af årsrapporten efter stk. 1. Fører ekstern revisor ikke en revisionsprotokol vedrørende årsrapporten, indsendes anden tilsvarende dokumentation.
 1. § 44 e
  Den reviderede og godkendte årsrapport skal indsendes til Finanstilsynet i tre eksemplarer uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse. Årsrapporten skal være modtaget i Finanstilsynet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
 2. Stk. 2.
  Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de obligatoriske bestanddele samt den fulde revisionspåtegning. Ønsker pensionskassen at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 44, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet årsrapport.
 3. Stk. 3.
  Et eksemplar af årsrapporten for samtlige de af pensionskassens dattervirksomheder, der ikke er finansielle virksomheder omfattet af Finanstilsynets tilsyn, skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelsen af årsrapporten efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  (Ophævet)
 1. § 44 f
  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet fastsætter tillige regler for koncern-regnskaber, herunder for, hvornår en årsrapport skal indbefatte et koncernregnskab, samt hvilke selskaber dette skal omfatte.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet kan fastsætte regler for udfærdigelse og offentliggørelse af regnskabsrapporter, der dækker kortere perioder end årsrapporten.
 4. Stk. 4.
  Ved anvendelse af digital kommunikation kan kravet om indsendelse af årsrapporter i flere eksemplarer, jf. § 44 d, stk. 1, og § 44 e, stk. 1, fraviges.
 1. § 44 g
  Med henblik på at sikre, at firmapensionskassers årsrapporter er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 44 f, kan Finanstilsynet
  1. 1) yde vejledning,
  2. 2) påtale overtrædelser og
  3. 3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.
 1. § 45
  Firmapensionskasser skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med skemaer og vejledninger hertil udfærdiget af Finanstilsynet.

Kapitel 5 a Solvens

 1. § 45 a
  Basiskapitalen i pensionskasser skal mindst udgøre
  1. 1) solvenskravet på 4 pct. af de risikovægtede poster for pensionsmæssige hensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for pensionskassevirksomhed, hvor virksomheden har en investeringsrisiko, og
  2. 2) minimumskapitalkravet på 400.000 euro for pensionskasser, der driver pensionskassevirksomhed, og hvor det fremgår af vedtægterne, at der kan optages nye medlemmer.
 2. Stk. 2.
  Basiskapitalen for pensionskasser under afvikling skal som minimum svare til pensionskassens solvenskrav, jf. stk. 1, nr. 1, idet minimumskapitalkravet er 0 euro. Pensionskasser under afvikling er pensionskasser, hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke kan optages nye medlemmer.
 1. § 45 b
  Kapitalkravet til pensionskassen er det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet i § 45 a.
 1. § 45 c
  Basiskapitalen er den reducerede kernekapital, jf. § 45 e, tillagt den reducerede supplerende kapital, jf. § 45 f. Basiskapitalen opgøres med udgangspunkt i pensionskassens egenkapital opgjort efter samme principper, som finder anvendelse i pensionskassens årsregnskab.
 2. Stk. 2.
  Kernekapitalen skal være fratrukket enhver form for skat, der kan forudses på det tidspunkt, hvor beløbet beregnes, eller det skal være behørigt tilpasset, i det omfang skat reducerer det beløb, hvormed denne kapital kan anvendes til dækning af risici eller tab.
 1. § 45 d
  Kernekapitalen i pensionskasser består af
  1. 1) egenkapital og
  2. 2) værdien af skatteaktiver, som den ville være i en administrationssituation, jf. § 59 og § 34 a i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
 1. § 45 e
  Kernekapitalen reduceres med
  1. 1) værdien af alle immaterielle aktiver og
  2. 2) skatteaktiver, jf. dog § 45 d, nr. 2.
 1. § 45 f
  Den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital, der opfylder betingelserne i § 45 g.
 2. Stk. 2.
  Den ansvarlige lånekapital kan højst udgøre et beløb, der svarer til det mindste af
  1. 1) 25 pct. af det mindste beløb af basiskapitalen og solvenskravet, hvis kapitalindskuddet har fast løbetid, og
  2. 2) 50 pct. af det mindste beløb af basiskapitalen og solvenskravet, hvis kapitalindskuddet ikke har fast løbetid.
 1. § 45 g
  Ansvarlig lånekapital kan medregnes i basiskapitalen, jf. § 45 c, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:
  1. 1) Långivers krav mod pensionskassen skal være efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld.
  2. 2) Beløbet skal være indbetalt.
  3. 3) Tilbagebetaling før forfaldstidspunkt må ikke kunne ske på långiverens initiativ eller uden Finanstilsynets tilladelse.
  4. 4) Beløbet må kun forfalde før det aftalte forfaldstidspunkt, hvis den finansielle virksomhed træder i likvidation eller erklæres konkurs.
  5. 5) Pensionskassens øverste myndighed skal kunne nedskrive den ansvarlige lånekapital og ikkebetalte renter, hvis egenkapitalen er tabt og aktie-, garanti- eller andelskapitalen er nedskrevet til nul.
  6. 6) Betaling af renter kan udskydes, hvis basiskapitalen på forfaldstidspunktet ikke overstiger kapitalkravet.
  7. 7) Ikkebetalte renter, der er udskudt i medfør af nr. 6, må kun forfalde til betaling, hvis kapitalkravet på ny overholdes eller forfaldsdatoen indtræder.
  8. 8) Ændringer i låneaftalen skal godkendes af Finanstilsynet.
  9. 9) Den oprindelige løbetid skal mindst være 5 år.
 2. Stk. 2.
  Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, er betinget af, at basis-kapitalen efter tilbagebetalingen ikke er mindre end kapitalkravet.
 3. Stk. 3.
  Nedskrivning efter stk. 1, nr. 5, kan kun ske, hvis pensionskassen efterfølgende enten tilføres ny kapital, således at kapitalkravet opfyldes, eller ophører uden tab for ikkeefterstillede kreditorer. Den ansvarlige lånekapital og ikkebetalte renter kan kun nedskrives med et beløb, som forud er godkendt af de eksterne revisorer og Finanstilsynet.
 1. § 45 h
  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for
  1. 1) opgørelse af de risikovægtede poster,
  2. 2) indberetning af de risikovægtede poster, kapitalkravet og basiskapitalen,
  3. 3) offentliggørelse af solvenskravet i henhold til § 45 a, stk. 1, og
  4. 4) opgørelse af basiskapitalen som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.

Kapitel 6 Investeringsregler

 1. § 46
  De midler, en pensionskasse råder over, skal investeres på en hensigtsmæssig og for medlemmerne tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at pensionskassen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.
 1. § 46 a
  Pensionskasser skal have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af pensionskassens samlede pensionsmæssige hensættelser.
 2. Stk. 2.
  De aktiver, der omfattes af stk. 1, skal være udvalgt således, at de set i forhold til arten af pensionskassens forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres. Der må ikke foreligge en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.
 1. § 46 b
  Aktiverne opgøres efter følgende regler:
  1. 1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de regler, der fastsættes for årsrapporter efter § 42.
  2. 2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser, der kan modregnes over for låntager.
  3. 3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de pensionsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.
  4. 4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 1-4, 6, 8 og 10-12, medregnes i aktivernes værdi.
 1. § 46 c
  De pensionsmæssige hensættelser opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de regler, der fastsættes for årsrapporter efter § 42.
 1. § 46 d
  Følgende aktivtyper kan indgå blandt aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1:
  1. 1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A, jf. bilag 1.
  2. 2) Obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.
  3. 3) Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer, der er udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.
  4. 4) Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.
  5. 5) Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.
  6. 6) Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb på op til 80 pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme.
  7. 7) Andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, der svarer til kapitalforeninger, hvis kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts vedtægter indeholder de i § 46 g, stk. 1, og § 46 h, stk. 1, anførte begrænsninger.
  8. 8) Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.
  9. 9) Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.
  10. 10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, samt lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.
  11. 11) Kapitalandele og andre finansielle instrumenter optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.
  12. 12) Andre lån og finansielle instrumenter, som ikke omfattes af nr. 1-11.
 2. Stk. 2.
  I en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer i aktiver omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dens aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.
 1. § 46 e
  Følgende grænser med hensyn til de pensionsmæssige hensættelser er gældende for medregning af aktiver omfattet af § 46 a, stk. 1:
  1. 1) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7-12, jf. dog stk. 2, må samlet højst udgøre 70 pct.
  2. 2) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 11, må samlet højst udgøre 10 pct.
  3. 3) Lån omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 12, jf. dog stk. 2, må samlet højst udgøre 2 pct.
  4. 4) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 4, 6-9, 11 og 12, jf. dog stk. 2, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, der for hver virksomhed og afdeling af en UCITS, en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut udgør mere end 5 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, må samlet højst udgøre 40 pct.
 2. Stk. 2.
  Andre lån og finansielle instrumenter omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 10 pct. af de pensionsmæssige hensættelser.
 1. § 46 f
  Aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, kan indgå i de i § 46 a, stk. 1, nævnte aktiver inden for følgende grænser fastsat i forhold til de pensionsmæssige hensættelser:
  1. 1) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct.
  2. 2) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct.
  3. 3) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct.
  4. 4) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.
  5. 5) Aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct.
  6. 6) Lån omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct.
 2. Stk. 2.
  Ved investering i kapitalandele i og lån til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene består i at investere i aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 5 og 10, må den samlede investering højst udgøre 5 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, jf. § 46 a, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 46 d, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 1-3. Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt § 46 e, stk. 1, nr. 1-3, betragtes som aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 1-3.
 5. Stk. 5.
  For aktiver omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, udgør grænsen 5 pct. for investeringer i en enkelt virksomhed og 10 pct. for investeringer i en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder i forhold til en pensionskasses hensættelser til dækning af dets genforsikringsvirksomhed.
 1. § 46 g
  Vedtægterne for en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, skal indeholde bestemmelser om,
  1. 1) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut på en investors anmodning skal indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen,
  2. 2) at kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts afdelinger hverken må stille garantier for tredjemand eller yde eller optage lån bortset fra optagelse af kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse investorer, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,
  3. 3) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut kan investere sin formue i likvide midler, herunder valuta, eller i de finansielle instrumenter, som er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og
  4. 4) risikospredning, jf. § 46 h.
 1. § 46 h
  En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.
 2. Stk. 2.
  Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.
 3. Stk. 3.
  Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:
  1. 1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.
  2. 2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:
   1. a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.
   2. b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.
 4. Stk. 4.
  Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147. stk. 1. nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.
 5. Stk. 5.
  Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i § 46 g, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.
 1. § 47
  Pensionskasser skal have skriftlige investeringsprincipper. Principperne skal være i overensstemmelse med §§ 46-46 c.
 2. Stk. 2.
  Investeringsprincipperne skal som minimum indeholde metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering.
 3. Stk. 3.
  Mindst hvert tredje år skal investeringsprincipperne genovervejes.
 1. § 47 a
  Firmapensionskasser må ikke optage lån eller optræde som kautionist for tredjemand.
 1. § 48
  I aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1, skal et beløb på mindst 80 pct. være denomineret i kongruente valutaer.
 2. Stk. 2.
  Aktiver, der er denomineret i euro, kan anvendes til at opfylde halvdelen af kravet i stk. 1 for de pensionsmæssige hensættelser i en anden EU-valuta end euro.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pensionsmæssige hensættelser i den pågældende valuta udgør mindre end 7 pct. af de pensionsmæssige hensættelser i øvrige valutaer.
 1. § 49
  I pensionskasser skal der føres et register over aktiverne omfattet af § 46 a, stk. 1, samt finansielle kontrakter efter § 46 b, nr. 3. De registrerede aktiver og kontrakter tjener udelukkende til fyldestgørelse af medlemmerne.
 2. Stk. 2.
  Indgår der fast ejendom blandt aktiverne, registreres et tinglyst ejerpantebrev.
 3. Stk. 3.
  For dattervirksomheder, der omfattes af § 46 d, stk. 2, registreres kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden.
 4. Stk. 4.
  Pensionskassen giver indberetning til Finanstilsynet om, hvilke aktiver der indgår i registeret. Finanstilsynet eller den, Finanstilsynet bemyndiger hertil, kontrollerer tilstedeværelsen af disse aktiver efter nærmere regler fastsat af Finanstilsynet.
 5. Stk. 5.
  Finanstilsynet kan kræve registeret deponeret, hvis tilsynet beslutter at begrænse eller forbyde pensionskassens rådighed over dens aktiver, jf. § 63, stk. 3. Ved deponering af registeret skal Finanstilsynet registreres som berettiget i en værdipapircentral med hensyn til fondsaktiver. Med hensyn til de øvrige aktiver og kontrakter, der tjener til dækning af de pensionsmæssige hensættelser, skal disse håndpantsættes til fordel for Finanstilsynet.
 6. Stk. 6.
  Enhver ændring i et deponeret register skal godkendes af Finanstilsynet og noteres i registeret.
 1. § 50
  Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra § 46 d, § 46 e, stk. 1, nr. 4, § 46 f, stk. 1, nr. 2-6, og stk. 2-6, § 46 g og § 46 h.
 1. § 51
  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for
  1. 1) afgrænsningen af finansielle instrumenter, der omfattes af flere af de i § 46 d, stk. 1, nævnte aktivgrupper,
  2. 2) aktivernes lokalisering og kongruente valutaer i forhold de pensionsmæssige hensættelser og
  3. 3) indberetning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i registrene efter § 49, stk. 4, 2. pkt.

Kapitel 7 Revision og granskning

 1. § 52
  §§ 133 og 144-149 i selskabsloven og § 74, § 78, stk. 5, § 193, § 199, stk. 1-7 og 11, samt § 200 i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse med de fornødne tilpasninger for firmapensionskasser.
 2. Stk. 2.
  § 133 i selskabsloven anvendes tilsvarende på forholdet mellem en pensionskasse og den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til.
 1. § 53
  §§ 150-152 i selskabsloven finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger for firmapensionskasser.

Kapitel 8 Overdragelse af pensionstilsagn, ophør og krisehåndtering

 1. § 54
  En pensionskasse må ikke uden Finanstilsynets tilladelse overdrage alle eller en del af pensionstilsagnene til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse. Tilsvarende gælder, hvis pensionstilsagn overdrages sammen med pensionskassens øvrige aktiver og passiver eller en del heraf. § 35, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  I forbindelse med en overdragelse må der i pensionskassens pensionsvilkår kun foretages sådanne ændringer, herunder forandring af bonusregler, som af Finanstilsynet skønnes at være en nødvendig følge af overdragelsen.
 3. Stk. 3.
  Forinden Finanstilsynet giver tilladelse til en overdragelse, skal pensionskassen til hvert enkelt medlem og andre pensionsberettigede, der omfattes af overdragelsen, fremsende en af tilsynet godkendt redegørelse for den påtænkte overdragelse. Redegørelsen skal beskrive overdragelsen og dens konsekvenser for medlemmerne og skal opfordre medlemmerne til skriftligt at meddele tilsynet indsigelser imod overdragelsen inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.
 4. Stk. 4.
  Efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist træffer Finanstilsynet under hensynstagen til de fremsatte indsigelser beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overdrages i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overdragelsen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.
 5. Stk. 5.
  Såfremt samtlige pensionskassens aktiver og passiver overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om pensionskassens opløsning.
 1. § 55
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter §§ 237-253 i selskabsloven med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på fusion af pensionskasser omfattet af § 2 eller fusion af en pensionskasse og et datterselskab.
 2. Stk. 2.
  § 236 i selskabsloven finder anvendelse, hvor fusionen sker efter de i medfør af stk. 1 fastsatte regler.
 1. § 55 a
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter §§ 254-270 i selskabsloven med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på spaltning af en pensionskasse omfattet af § 2.
 2. Stk. 2.
  Selskabslovens § 254, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse, hvor spaltningen sker efter de i medfør af stk. 1 fastsatte regler.
 3. Stk. 3.
  § 254, stk. 2, i selskabsloven, finder ikke anvendelse, hvor spaltningen sker efter de i medfør af stk. 1 fastsatte regler.
 1. § 56
  Er ikke andet fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en pensionskasse ved likvidation, medmindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige pensionskassens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, jf. § 54. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage afviklingen. I pensionskasser, hvor sponsorvirksomheden udpeger medlemmer af bestyrelsen, der besidder det stemmemæssige flertal, udpeges likvidator af sponsorvirksomheden. Hvis likvidator ikke udpeges i henhold til 2. eller 3. pkt., udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de af generalforsamlingen valgte eller af sponsorvirksomheden udpegede likvidatorer, hvis hensynet til medlemmerne eller kreditorerne taler derfor.
 2. Stk. 2.
  Træder en pensionskasse i likvidation, kan Finanstilsynet træffe bestemmelse om, at pensionskassens bestand af pensionstilsagn tages under administration.
 1. § 57
  Beslutningen om likvidation skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Likvidator skal indsende anmeldelse herom til Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at disse har modtaget anmeldelserne inden 14 dage efter, at beslutningen er truffet. Er beslutningen truffet i medfør af § 64, stk. 1, nr. 3, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Likvidationen anses som påbegyndt på det tidspunkt, hvor tilsynet traf beslutning.
 2. Stk. 2.
  Likvidatorerne træder i bestyrelsens og direktionens sted. Denne lovs bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på likvidatorerne.
 3. Stk. 3.
  Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt, udpeget eller udnævnt den pågældende.
 4. Stk. 4.
  En pensionskasse under likvidation skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.
 5. Stk. 5.
  I øvrigt finder lovens regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om indsendelse af årsrapport til Finanstilsynet samt §§ 221, 223 og 224 i sel-skabsloven tilsvarende anvendelse i pensionskasser under likvidation. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne.
 1. § 57 a
  Deling af pensionskassens formue efter fyldestgørelse af kreditorerne skal ske i overensstemmelse med vedtægternes forskrifter. De midler, der i medfør af § 49 er registreret, tjener alene til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige forpligtelser. Delingen af pensionskassens formue må ikke foretages, før Finanstilsynet har godkendt en plan derfor.
 1. § 58
  En konkursbegæring, der indgives på en pensionskasses vegne, kan kun indgives af bestyrelsen, eller, hvis pensionskassen er under likvidation, af likvidator eller Finanstilsynet. En pensionskasse, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«. Skifteretten giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om konkursens begyndelse og slutning. I forbindelse med konkursens slutning slettes pensionskassen af Erhvervsstyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Er pensionskassen under likvidation, og finder likvidator, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne og de pensionsberettigede, skal likvidator indkalde generalforsamlingen med henblik på at træffe beslutning om indgivelse af konkursbegæring.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet kan indgive konkursbegæring, når en pensionskasse bliver insolvent. Finanstilsynets beslutning om at indgive konkursbegæring kan ikke påklages efter § 70.
 4. Stk. 4.
  Erklæres en pensionskasse konkurs, tages bestanden af pensionstilsagn under administration af Finanstilsynet, og skifteretten oversender de i § 46 a nævnte midler til Finanstilsynet. De enkelte pensionsberettigede kan ikke gøre krav gældende imod konkursboet. Derimod kan Finanstilsynet i konkursboet anmelde et beløb svarende til forskellen mellem pensionshensættelserne ved konkursens indtræden og værdien af de midler, der er registreret i medfør af § 49.
 5. Stk. 5.
  Finanstilsynet kan endvidere på administrationsboets vegne kræve et beløb svarende til kapitalkravet ved administrationsboets begyndelse.
 6. Stk. 6.
  Finanstilsynet udpeger en likvidator til at forestå delingen af de registrerede midler. §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.
 1. § 59
  Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasses ledelse at lade udarbejde en redegørelse for pensionskassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Pensionskassens bestyrelse, direktion, den ansvarshavende aktuar og revision skal ved underskrift på påbuddet over for Finanstilsynet bekræfte at være gjort bekendt med indholdet af henvendelsen.
 2. Stk. 2.
  Redegørelsen skal
  1. 1) være vedlagt en udtalelse fra pensionskassens revision, medmindre redegørelsen som helhed er udarbejdet af denne,
  2. 2) forelægges pensionskassens bestyrelse til godkendelse og
  3. 3) indsendes i kopi til Finanstilsynet.
 1. § 60
  Finanstilsynet skal påbyde pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af dens økonomiske stilling, hvis pensionskassens basiskapital ikke er tilstrækkelig. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet. Pensionskassen skal forelægge planen for Finanstilsynet.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de oplysninger, som planen for genoprettelse skal indeholde, og om periodens længde.
 1. § 61
  Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasse inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, der er nødvendige, hvis
  1. 1) pensionskassen ikke overholder denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
  2. 2) pensionskassen ikke overholder sine vedtægter eller det for sin virksomhed gældende grundlag,
  3. 3) det i nr. 2 nævnte grundlag eller den måde, hvorpå pensionskassens midler er anbragt, ikke er betryggende,
  4. 4) det viser sig, at de til dækning af de pensionsmæssige hensættelser henlagte midler ikke er betryggende,
  5. 5) pensionskassens økonomiske stilling er således forringet, at medlemmernes interesser er udsat for fare,
  6. 6) der er sket en forringelse af pensionskassens økonomiske stilling i forhold til en i henhold til denne lov forelagt driftsplan,
  7. 7) Finanstilsynet ikke finder planen i § 60 betryggende, eller hvis der er sket en forringelse af pensionskassens økonomiske stilling i forhold til planen eller
  8. 8) der er en betydelig risiko for, at pensionskassens økonomiske stilling udvikler sig således, at pensionskassen vil miste sin tilladelse til at drive virksomhed som pensionskasse.
 2. Stk. 2.
  Er de påbudte foranstaltninger ikke truffet inden for den i henhold til stk. 1 fastsatte frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for medlemmerne, kan pensionstilsagnene tages under administration i henhold til §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Pensionstilsagnene skal tages under administration, hvis det viser sig, at der inden for den i henhold til stk. 1 fastsatte frist ikke kan fremskaffes de til dækning af de pensionsmæssige hensættelser nødvendige midler.
 4. Stk. 4.
  Finder Finanstilsynet, at det, når pensionstilsagnene er taget under administration, tillige vil være påkrævet, at pensionskassen opløses, træffer tilsynet beslutning herom.
 1. § 61 a
  Finanstilsynet kan som led i foranstaltninger efter § 61, stk. 1, forbyde pensionskassen at råde over dens aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49 finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 62
  Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen til at drive virksomhed som pensionskasse, hvis
  1. 1) pensionskassen anmoder herom,
  2. 2) pensionskassen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov,
  3. 3) pensionskassen ikke opfylder kravene i kapitel 2,
  4. 4) der ikke udøves virksomhed som pensionskasse i en periode på over 6 måneder,
  5. 5) pensionskassen ikke inden for de af Finanstilsynet fastsatte frister har gennemført de foranstaltninger, som er angivet i de i § 60 nævnte genoprettelsesplaner,
  6. 6) et påbud efter § 17 eller § 61 ikke er efterkommet inden for en af Finanstilsynet fastsat frist,
  7. 7) et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne i § 23 a, stk. 3 og 4, eller
  8. 8) pensionskassen ikke har afsat direktøren inden for den i medfør af § 65 b fastsatte frist.
 1. § 63
  En pensionskasse skal opløses, hvis
  1. 1) den ikke har nogen bestyrelse eller ansvarshavende aktuar og dette ikke afhjælpes inden for en af Finanstilsynet fastsat frist,
  2. 2) pensionskassens medlemstal bliver mindre end 50, jf. § 7,
  3. 3) en så stor del af medlemskredsen forlader pensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af sponsorvirksomheden, at det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,
  4. 4) sponsorvirksomheden nedlægges i sin helhed,
  5. 5) pensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller
  6. 6) pensionskassens tilladelse inddrages.
 2. Stk. 2.
  Skal en pensionskasse opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at pensionstilsagnene skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration i overensstemmelse med §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed, eller at der skal ske udlodning af pensionskassens formue.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af pensionskassens tilladelse forbyde pensionskassen at råde over dens aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 64
  Beslutning om opløsning af en pensionskasse kan kun træffes af
  1. 1) generalforsamlingen i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter § 54,
  2. 2) generalforsamlingen, hvis ingen medlemmer modsætter sig opløsningen, eller
  3. 3) Finanstilsynet, hvis den i § 63 anførte opløsning ikke finder sted.
 1. § 64 a
  En firmapensionskasse må ikke i forbindelse med en lønmodtagers indtræden i en pensionsordning stille krav om, at lønmodtage-ren skal være ansat i mere end 3 år for at opnå ubetinget medlemskab af pensionsordningen eller være over 21 år for at optjene pensionsrettigheder. Dette gælder dog alene, når
  1. 1) lønmodtageren flytter til Danmark fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med,
  2. 2) lønmodtageren fratræder et ansættelsesforhold, som berettiger eller kan berettige denne til pension i overensstemmelse med betingelserne i pensionsordningen, og
  3. 3) det ansættelsesforhold, som lønmodtageren fratræder, ophører af andre årsager, end at vedkommende bliver berettiget til pension.
 2. Stk. 2.
  En firmapensionskasse skal tilbagebetale de bidrag, som en lønmodtager omfattet af stk. 1 har indbetalt, eller som er indbetalt på lønmodtagerens vegne, i tilfælde, hvor lønmodtagerens ansættelsesforhold i Danmark ophører, inden den pågældende har optjent pensionsrettigheder i henhold til pensionsordningen. Bærer lønmodtageren investeringsrisikoen, skal firmapensionskassen tilbagebetale de indbetalte bidrag eller værdien af de investeringer, der hidrører fra disse bidrag, til lønmodtageren.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse i relation til pensionsordninger for lønmodtagere, som ikke i medfør af kollektiv overenskomst eller aftale er sikret de rettigheder, der som minimum svarer til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/50/EU om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder.
 1. § 64 b
  En firmapensionskasse skal tillade en lønmodtager, som fratræder sit ansættelsesforhold, at lade sine optjente pensionsrettigheder blive stående i pensionsordningen, jf. dog stk. 2, når
  1. 1) lønmodtageren flytter til et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med, og
  2. 2) det ansættelsesforhold, som lønmodtageren fratræder, ophører af andre årsager, end at vedkommende bliver berettiget til pension.
 2. Stk. 2.
  En firmapensionskasse kan uanset stk. 1 vælge at udbetale det beløb, som svarer til værdien af de optjente pensionsrettigheder, til lønmodtageren, hvis
  1. 1) værdien ikke overstiger et grundbeløb på 20.000 kr. (2010-niveau), som reguleres efter personskattelovens § 20, og
  2. 2) lønmodtageren afgiver et informeret samtykke.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse på pensionsordninger for lønmodtagere, som ikke i medfør af kollektiv overenskomst eller aftale er sikret de rettigheder, der som minimum svarer til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/50/EU om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder.
 1. § 64 c
  En firmapensionskasse skal efter anmodning fra en lønmodtager, hvis ansættelsesforhold berettiger eller kan berettige denne til pension i overensstemmelse med betingelserne i pensionsordningen, give følgende oplysninger:
  1. 1) Betingelserne for optjening af pensionsrettigheder og konsekvenserne af anvendelsen heraf ved ansættelsesforholdets ophør.
  2. 2) Værdien af lønmodtagerens optjente pensionsrettigheder eller en vurdering heraf, der er foretaget højst 12 måneder forud for anmodningen.
  3. 3) Betingelserne for fremtidig behandling af hvilende pensionsrettigheder.
 2. Stk. 2.
  Giver pensionsordningen mulighed for tidlig adgang til optjente pensionsrettigheder gennem udbetaling af et engangsbeløb, skal oplysningerne efter stk. 1 også omfatte skriftlig information om, at lønmodtageren bør overveje at søge rådgivning om investering af dette beløb i pensionsøjemed.
 3. Stk. 3.
  En firmapensionskasse skal efter anmodning oplyse følgende til et medlem, der har optjente pensionsrettigheder stående i en hvilende pensionsordning knyttet til et tidligere ansættelsesforhold, som vedkommende ikke længere indbetaler til, som vedkommende endnu ikke modtager pension fra, og som berettiger den pågældende til pension:
  1. 1) Værdien af medlemmets pensionsrettigheder eller en vurdering heraf, der er foretaget højst 12 måneder forud for anmodningen.
  2. 2) Betingelserne for firmapensionskassens behandling af hvilende pensionsrettigheder.
 4. Stk. 4.
  En firmapensionskasse skal efter anmodning fra et medlems efterladte, der er berettiget til ydelser efter en pensionsordning, give de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, når udbetalingen af de pågældende ydelser endnu ikke er påbegyndt.
 5. Stk. 5.
  Oplysningerne i stk. 1-4 skal være klare og skriftlige og skal gives inden for en rimelig frist. Firmapensionskassen er ikke forpligtet til at udlevere oplysningerne mere end en gang om året.
 1. § 64 d
  §§ 64 a-64 c finder ikke anvendelse på
  1. 1) pensionsordninger, som fra den 21. maj 2018 ikke længere optager medlemmer,
  2. 2) pensionsordninger, der er taget under administration i henhold til § 58, stk. 4-6, og § 61, stk. 2-4, så længe administrationen varer, og
  3. 3) en engangsydelse fra en sponsorvirksomhed til en lønmodtager ved den pågældende lønmodtagers ansættelsesforholds ophør, som ikke er knyttet til alderspension.
 2. Stk. 2.
  §§ 64 a og 64 b finder alene anvendelse for pensionsopsparingen og ikke eventuelle forsikringer, som er knyttet til pensionsordningen, eller ydelser, som tilfalder andre end lønmodtageren selv.

Kapitel 9 Tilsyn

 1. § 65
  Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 24 c, jf. dog § 68. Erhvervsstyrelsen påser overholdelsen af § 20.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet med firmapensionskasser med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.
 1. § 65 a
  De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.
 2. Stk. 2.
  Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.
 3. Stk. 3.
  Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.
 4. Stk. 4.
  Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.
 5. Stk. 5.
  Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.
 1. § 65 b
  Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse at afsætte en direktør i firmapensionskassen inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 23 a, stk. 3 og 4, ikke kan bestride stillingen.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan påbyde et medlem af bestyrelsen i en firmapensionskasse at nedlægge sit hverv inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 23 a, stk. 3 og 4, ikke kan bestride hvervet.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse at afsætte en direktør, når der er rejst tiltale mod denne i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, lov om tilsyn med firmapensionskasser eller anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 23 a, stk. 4, nr. 1. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i en firmapensionskasse at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.
 4. Stk. 4.
  Varigheden af påbud meddelt efter stk. 2 på baggrund af § 23 a, stk. 3 og stk. 4, nr. 2 eller 3, skal fremgå af påbuddet.
 5. Stk. 5.
  Påbud meddelt i henhold til stk. 1-3 kan af firmapensionskassen og af den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt. Anmodningen har ikke opsættende virkning for påbuddet, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende direktør eller det pågældende bestyrelsesmedlem under sagens behandling kan opretholde sit hverv eller sin stilling. Finanstilsynet indbringer inden 4 uger sagen for domstolene. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.
 6. Stk. 6.
  Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde et påbud meddelt efter stk. 2 og stk. 3, 3. pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, såfremt påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet, eller mindst 2 år efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.
 1. § 65 c
  Finanstilsynet skal undersøge pensionskassernes forhold, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner i den enkelte pensionskasse.
 2. Stk. 2.
  Efter inspektion i en pensionskasse skal der afholdes et møde med deltagelse af pensionskassens bestyrelse, direktøren, den ansvarshavende aktuar og pensionskassens revisor, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder i pensionskassen. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.
 3. Stk. 3.
  Væsentlige konklusioner skal efter et inspektionsbesøg fremsendes i form af en skriftlig rapport til pensionskassens bestyrelse, direktør, den ansvarshavende aktuar og pensionskassens revisor.
 1. § 65 d
  Finanstilsynet kan efter de procedurer, der er fastsat i EU-retlige regler herom, forbyde en udenlandsk pensionskasse omfattet af § 21 b med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, at yde tjenesteydelser her i landet.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan forbyde de i stk. 1 nævnte pensionskasser at udøve tjenesteydelser her i landet, hvis pensionskassen groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller anden lovgivning, der retter sig mod pensionskassen, og det ikke ved påbud eller sanktioner efter denne lov har været muligt at bringe overtrædelsen til ophør.
 1. § 65 e
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om firmapensionskassers pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af firmapensionskassen og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før firmapensionskassen.
 1. § 66
  Pensionskasserne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan undersøge de af loven omfattede pensionskassers forhold og kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til pensionskassen med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.
 2. Stk. 2.
  Leverandører og underleverandører skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til leverandøren og underleverandøren med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.
 1. § 66 a
  Finanstilsynets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynets drift, og eksperter, der handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør. 1.-3. pkt. finder tillige anvendelse på ansatte i Erhvervsstyrelsen, for så vidt angår oplysninger, som de får kendskab til gennem opgaveløsningen efter § 213, stk. 1-5 og 8, i lov om kapitalmarkeder.
 2. Stk. 2.
  Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke de i stk. 1 nævnte personer til at videregive fortrolige oplysninger.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på oplysninger i sager om
  1. 1) god pensionskassepraksis i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., og bekendtgørelser om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af § 6 a, stk. 2, og
  2. 2) oplysninger, som en pensionskasse skal give skriftligt til medlemmer og pensionsmodtagere, jf. bekendtgørelser udstedt i medfør af § 12 a.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken den enkelte pensionskasse eller dens medlemmer kan identificeres.
 5. Stk. 5.
  Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når en pensionskasse er erklæret konkurs eller trådt i likvidation, og såfremt oplysningerne ikke vedrører medlemsforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde pensionskassen.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:
  1. 1) Det Systemiske Risikoråd.
  2. 2) Offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.
  3. 3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.
  4. 4) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.
  5. 5) Folketingets Ombudsmand.
  6. 6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget, jf. dog stk. 12.
  7. 7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner, jf. dog stk. 12.
  8. 8) Folketingets stående udvalg vedrørende en pensionskasses generelle økonomiske forhold, for så vidt angår krisehåndtering af pensionskasser, når der træffes beslutning om, hvorvidt staten skal yde garanti eller stille midler til rådighed. Tilsvarende gælder i forbindelse med den parlamentariske kontrol i sager omfattet af 1. pkt.
  9. 9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.
  10. 10) Interessenter, herunder myndigheder, involveret i forsøg på at redde en kriseramt pensionskasse, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor.
  11. 11) Skifteretten, jf. dog stk. 12, og andre myndigheder, der medvirker ved pensionskassens likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af pensionskassens regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.
  12. 12) Institutioner, der forvalter indskyder- eller investorgarantiordninger, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.
  13. 13) Erhvervsstyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed for efterlevelse af selskabslovgivningen, når videregivelse sker med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet, og Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet i deres egenskab af tilsynsmyndighed for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.
  14. 14) Sagkyndige, som bistår Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Revisornævnet og institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, med udførelsen af deres tilsynsopgaver, under forudsætning af at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.
  15. 15) Danmarks Nationalbank, centralbanker i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftaler med på det finansielle område, Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitisk myndighed samt offentlige myndigheder, som overvåger betalingssystemerne i Danmark og andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for dem til opfyldelse af deres lovbestemte opgaver, herunder udførelse af pengepolitik, overvågning af betalings- og værdipapirhåndteringssystemer samt varetagelse af det finansielle systems stabilitet.
  16. 16) En institution, der forestår clearing af finansielle instrumenter eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen.
  17. 17) Undersøgelsesudvalg nedsat af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
  18. 18) Finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med pensionskasser, kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med de finansielle markeder, myndigheder og organer, som er ansvarlige for at opretholde den finansielle stabilitet gennem makroprudentiel regulering, myndigheder eller organer, som har til formål at sikre den finansielle stabilitet, institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger og organer, der medvirker ved pensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af pensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.
  19. 19) Organer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.
  20. 20) Organer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er ansvarlige for at påvise overtrædelser af selskabsretten, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver og videregivelse sker med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet, jf. dog stk. 12.
  21. 21) Sagkyndige, som bistår myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.
  22. 22) Organer i lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for kontrol med overholdelsen af reglerne for finansiel information fra udstedere af finansielle instrumenter, der er optaget på et reguleret marked.
  23. 23) Ministre med ansvar for den finansielle lovgivning i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, i forbindelse med krisehåndtering af en pensionskasse.
  24. 24) Det Europæiske Råd for Systemiske Risici og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger samt organer etableret af dette udvalg, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.
  25. 25) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med pensionskasser, kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med de finansielle markeder, myndigheder og organer, som er ansvarlige for at opretholde den finansielle stabilitet gennem makroprudentiel regulering, myndigheder eller organer, som har til formål at sikre den finansielle stabilitet, institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, organer, der medvirker ved pensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af pensionskassers regnskaber, jf. dog stk. 11 og 12.
  26. 26) Organer i lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, jf. dog stk. 11 og 12.
  27. 27) Organer i lande uden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der er ansvarlige for at påvise overtrædelser af selskabsretten, under forudsætning af at videregivelse sker med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet, jf. dog stk. 11 og 12.
  28. 28) Sagkyndige, som bistår myndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer for firmapensionskasser, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af regnskaber for firmapensionskasser, jf. dog stk. 11 og 12.
 7. Stk. 7.
  Alle, der i henhold til stk. 5 og 6 modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.
 8. Stk. 8.
  Fortrolige oplysninger modtaget i medfør af stk. 6, nr. 24, kan uanset tavshedspligten udveksles direkte mellem på den ene side Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt organer etableret af disse og på den anden side Det Europæiske Råd for Systemiske Risici.
 9. Stk. 9.
  Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.
 10. Stk. 10.
  Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Folketingets stående udvalg i henhold til stk. 6, nr. 8, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter den 16. september 1995.
 11. Stk. 11.
  Videregivelse efter stk. 6, nr. 25-28, kan alene ske
  1. 1) på baggrund af en international samarbejdsaftale, og
  2. 2) under forudsætning af at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavs-hedspligten i medfør af stk. 1, og har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.
 12. Stk. 12.
  Videregivelse efter stk. 6, nr. 6, 7, 11, 13, 14, 19-21 og 25-28, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører. Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 6, nr. 14, 21 og 28, meddeler Finanstilsynet de myndigheder eller organer, som har videregivet oplysningerne, hvilke sagkyndige oplysningerne vil blive videresendt til, med angivelse af de sagkyndiges beføjelser.
 1. § 66 b
  Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene den pensionskasse, som Finanstilsynet har truffet eller vil træffe afgørelse over for, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  I nedenstående tilfælde anses en anden end pensionskassen tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:
  1. 1) Den, der overtræder lovens påbud om, at løfter om pensionstilsagn skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 1, § 2, stk. 1, og § 4.
  2. 2) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed, jf. § 10, stk. 1.
  3. 3) Revisor i en pensionskasse, når Finanstilsynet afskediger eller påbyder denne at give oplysninger om pensionskassens forhold, samt i sager vedrørende forbuddet mod, at en revisor har lån m.v. i den pensionskasse, som revisor reviderer, jf. § 52, stk. 1, samt i sager, hvor de valgte revisorer eller den ansvarshavende aktuar ikke har opfyldt deres oplysningsforpligtelse over for Finanstilsynet, jf. § 52, stk. 1, samt § 26, stk. 4, 1. pkt.
 3. Stk. 3.
  Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør, den ansvarshavende aktuar, en likvidator eller andre ledende medarbejdere i en pensionskasse, hvis Finanstilsynets påtale eller påbud i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod pågældende.
 4. Stk. 4.
  Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2-3 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter 22. oktober 1998.
 1. § 66 c
  Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 65, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en firmapensionskasse under tilsyn skal offentliggøres med angivelse af firmapensionskassens navn, jf. dog stk. 4. Firmapensionskassen skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at firmapensionskassen har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om kapitalmarkeder. Samtidig med offentliggørelsen skal firmapensionskassen indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af firmapensionskassens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Hvis firmapensionskassen kommenterer reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra firmapensionskassens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som firmapensionskassen anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Firmapensionskassens pligt til at offentliggøre oplysningerne på firmapensionskassens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Reaktioner givet i henhold til § 65, stk. 2, jf.§ 345, stk. 7, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af firmapensionskassens navn, jf. dog stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 65, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 4 og 6, i lov om finansiel virksomhed eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en virksomhed, der ikke er under tilsyn, skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Hvis en sag er overgivet til politimæssig efterforskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 4. Hvis dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Firmapensionskassens offentliggørelse skal ske på firmapensionskassens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bøde eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om kapitalmarkeder. Samtidig med offentliggørelsen skal firmapensionskassen indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af firmapensionskassens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis firmapensionskassen kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra firmapensionskassens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som firmapensionskassen anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Firmapensionskassen skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Firmapensionskassens pligt til at offentliggøre oplysningerne på firmapensionskassens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Offentliggørelse efter 1. og 2. pkt., som vedrører virksomheder, der ikke er under tilsyn, skal alene ske på Finanstilsynets hjemmeside.
 4. Stk. 4.
  Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for firmapensionskassen eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, medmindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.
 5. Stk. 5.
  Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 4, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1-3, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen for reaktionen.
 6. Stk. 6.
  I sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 8. pkt., og stk. 2 og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet efter anmodning fra den virksomhed eller firmapensionskasse, som sagen vedrører, offentliggøre oplysninger herom. Virksomheden eller firmapensionskassen skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller endeligt tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside.
 1. § 66 d
  I tilfælde, hvor en pensionskasse er erklæret konkurs, størstedelen af pensionskassens drift er ophørt eller overdraget, eller hvor pensionskassens bestand af pensionstilsagn er taget under administration, udarbejder Finanstilsynet en redegørelse for årsagerne hertil, hvis staten i forbindelse med eller i en kortere periode forud for dette har ydet garanti eller stillet midler til rådighed for pensionskassen, dens kreditorer eller en erhverver af hele eller dele af pensionskassen.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet skal offentliggøre redegørelsen efter stk. 1. I forbindelse med offentliggørelsen finder § 66 a ikke anvendelse, medmindre oplysningerne vedrører kundeforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde den pågældende pensionskasse.
 3. Stk. 3.
  Redegørelsen efter stk. 1 skal beskrive Finanstilsynets rolle under forløbet op til konkursen m.v.
 1. § 66 e
  Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af følgende bestemmelser:
  1. 1) God pensionskassepraksis, jf. § 6 a, stk. 1, 1. pkt., og bekendtgørelser om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af § 6 a, stk. 2.
  2. 2) Oplysninger, som en pensionskasse skal give skriftligt til medlemmer og pensionsmodtagere, jf. bekendtgørelser udstedt i medfør af § 12 a.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet skal endvidere orientere offentligheden om navnet på en firmapensionskasse, der overtræder forbuddet mod at udøve virksomhed uden tilladelse, jf. § 10.
 1. § 66 f
  Finanstilsynets ansatte må ikke videregive oplysninger om en person, når vedkommende har indberettet en firmapensionskasse eller person til Finanstilsynet for overtrædelse eller potentiel overtrædelse af den finansielle regulering, som Finanstilsynet fører tilsyn med, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at personoplysninger videregives i medfør af § 66 a, stk. 6.
 3. Stk. 3.
  Alle, der i henhold til stk. 2 modtager personoplysninger, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.
 1. § 66 g
  Videregiver en firmapensionskasse oplysninger om firmapensionskassen, og er oplysningerne kommet offentligheden til kendskab, kan Finanstilsynet påbyde firmapensionskassen at offentliggøre berigtigende oplysninger inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis
  1. 1) oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvisende og
  2. 2) Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have skadevirkning for pensionskassens medlemmer, øvrige kreditorer eller den finansielle stabilitet generelt.
 2. Stk. 2.
  Berigtiger firmapensionskassen ikke oplysningerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, kan Finanstilsynet offentliggøre påbuddet meddelt efter stk. 1.
 1. § 67
  Pensionskasser under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter Kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.
 1. § 68
  For anmeldelse og registrering m.m. gælder selskabs-lovens bestemmelser tilsvarende.
 2. Stk. 2.
  En firmapensionskasse skal indhente oplysninger om pensionskassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Er der ingen reelle ejere, eller kan der ikke identificeres nogen reelle ejere, skal medlemmer af pensionskassens direktion eller, i pensionskasser, hvor der ikke findes en direktion, medlemmer af pensionskassens bestyrelse, optages som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.
 3. Stk. 3.
  Pensionskassen skal registrere oplysningerne efter stk. 2 i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at pensionskassen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer, og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret. Pensionskassen skal opbevare oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Pensionskassen skal endvidere opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.
 4. Stk. 4.
  Pensionskassen skal efter anmodning udlevere oplysninger om pensionskassens reelle ejere, herunder om pensionskassens forsøg på at identificere dens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Pensionskassen skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre offentlige myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om registrering og offentliggørelse af oplysninger, jf. stk. 2 og 3, i styrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger pensionskassen skal registrere i styrelsens it-system.
 1. § 69
  (Ophævet)
 1. § 70
  Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
 2. Stk. 2.
  Omgøres en af Finanstilsynet truffet afgørelse, der går ud på, at pensionskassen skal træde i likvidation, eller at dets pensionskassebestand tages under administration, skal Erhvervsstyrelsen straks registrere dette. Finanstilsynet skal, såfremt pensionskassen ejer faste ejendomme, drage omsorg for fornøden tinglysning.

Kapitel 10 Straffebestemmelser

 1. § 71
  Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 4, § 9 a, § 10, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1, § 20, § 21 a, stk. 1, § 23 a, stk. 5, jf. stk. 4, nr. 1 og 2, § 24, § 24 a, stk. 1-5, § 24 b, stk. 1, § 26, § 27, stk. 3, § 29, § 32, stk. 1, 2. pkt., § 37, stk. 1, 1. pkt., § 38, stk. 1, § 39, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., § 40, § 41, § 42, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 43, § 44, § 44 a, stk. 1 og 3, § 44 b, 1. pkt., § 44 c, 1. pkt., § 44 d, § 44 e, stk. 1 og 3, § 45, § 45 a, § 46, § 46 a, § 49, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, § 54, stk. 1 og 2, § 57, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, § 57 a, 1. og 3. pkt., og § 58, stk. 1, 2. pkt., § 66 c, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 3, 1.-7. pkt., og § 68, stk. 3 og 4, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Endvidere straffes overtrædelse af de i § 52, stk. 1, nævnte bestemmelser, i det omfang en sådan overtrædelse kan straffes efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.
 2. Stk. 2.
  På samme måde straffes bestyrelsesmedlemmer, direktører, prokurister og andre ansatte, ansvarshavende aktuarer, revisorer og likvidatorer samt deres suppleanter, såfremt de uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, eller såfremt de giver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder, til offentligheden eller til pensionskassemedlemmerne.
 3. Stk. 3.
  Med bøde straffes en firmapensionskasse, der ikke efterkommer et påbud efter § 6 a, stk. 1, 2. pkt., eller § 61. Med bøde straffes endvidere et bestyrelsesmedlem, som ikke efterkommer et påbud efter § 65 b, stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.
 4. Stk. 4.
  Ved overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der påbydes selskabet m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  I forskrifter, der udstedes i henhold til denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne samt for ikke at efterkomme påbud givet i henhold til forskrifterne.
 1. § 72
  Undlader en pensionskasses bestyrelse, direktion, en pensionskasse som sådan, likvidator, revisor eller ansvarshavende aktuar i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen, som tvangsmiddel påbyde de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 73
  Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i kapitel 5, Årsregnskab m.v., anvendes på regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 1989 og senere. For regnskabsår, der påbegyndes før dette tidspunkt, anvendes de hidtil gældende regler om regnskabsaflæggelse.
 4. Stk. 4.
  Henvisninger til § 14 i lov om tilsyn med pensionskasser i båndlæggelsespåtegninger og i registreringer i Værdipapircentralen skal med virkning fra lovens ikrafttræden forstås som henvisninger til § 49 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.
 5. Stk. 5.
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ved Kongelig anordning kan loven sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.
 1. § 74
  Pensionskasser, der var under tilsyn i medfør af lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, skal inden 3 år efter lovens ikrafttræden have opnået koncession i henhold til § 17. Finanstilsynet kan forlænge denne frist. En pensionskasse skal først opfylde denne lovs bestemmelser om pensionsregulativ samt det tekniske grundlag m.v., når pensionskassen opnår koncession. Indtil pensionskassen opnår koncession, finder bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984 vedrørende pensionskassens vedtægter anvendelse på pensionskassen. Såfremt koncession ikke er opnået ved fristens udløb, finder reglerne i kapitel 8 anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan for en pensionskasse, der omfattes af stk. 1, og som udelukkende har medlemmer, der omfattes af § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, tillade afvigelser fra bestemmelserne i §§ 11-14, § 22, § 28, §§ 31-36, §§ 46-47, § 58 og §§ 61 og 62 i denne lov.
 1. § 75
  Pensionskasser, der omfattes af §§ 1 og 2, og som lovligt drev pensionskassevirksomhed ved denne lovs ikrafttræden, men som ikke omfattes af lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, eller lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 23. marts 1984 med senere ændringer, skal inden 3 år efter lovens ikrafttræden have opnået koncession i henhold til § 17. Finanstilsynet kan forlænge denne frist. De for disse pensionskasser hidtil gældende regler bortset fra opløsningsbestemmelser finder tilsvarende anvendelse på de pågældende pensionskasser, indtil koncession er meddelt. Såfremt koncession ikke er opnået ved fristens udløb, opløses pensionskassen i medfør af kapitel 8 i denne lov.
 1. § 76
  Vedtægts- og pensionsregulativændringer, som er nødvendige for at opnå koncession i medfør af § 17, og som ikke har opnået det til gennemførelse vedtægtsmæssigt fornødne stemmetal, anses som gyldigt vedtagne, såfremt der ikke er afgivet så mange stemmer imod ændringerne, som kræves til beslutning om pensionskassens opløsning. Såfremt disse vedtægts- eller regulativændringer ikke herefter kan anses for vedtagne, opløses pensionskassen i medfør af bestemmelserne i kapitel 8.
 1. § 77
  Uanset §§ 46 og 47 kan pensionskasser, der virkede ved lovens ikrafttræden, fortsat besidde de aktiver, som de lovligt ejede på dette tidspunkt.
 1. § 78
  Bestemmelserne i § 7, stk. 1, finder ikke anvendelse på pensionskasser, der ved lovens ikrafttræden havde mindre end 50 medlemmer opgjort efter § 3.
 2. Stk. 2.
  Såfremt medlemstallet i en af de i stk. 1 nævnte pensionskasser er eller bliver mindre end 50, skal Finanstilsynet beslutte, på hvilke betingelser pensionskassen kan fortsætte sin virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Dispensationer, der er meddelt pensionskasser i medfør af § 6 i lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, er fortsat gyldige i overensstemmelse med denne bestemmelse.
 1. § 79
  Pensionskasser, der i de seneste 3 år inden lovens vedtagelse i henhold til vedtægterne regelmæssigt udloddede ydelser, som modtagerne ikke havde retligt krav på, kan i indtil 5 år efter lovens ikrafttræden fortsat udlodde sådanne ydelser til de personer, der inden for den nævnte periode modtog sådanne ydelser. Finanstilsynet kan dog forlænge denne frist med indtil 10 år.
 1. § 80
  (Udelades)