Vægtafgiftsloven
Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

 1. § 1
  Der svares afgift til statskassen efter denne lov af følgende køretøjer, hvis køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, bortset fra køretøjer som nævnt i stk. 2 eller køretøjer, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker:
  1. 1) Motorkøretøj.
  2. 2) Traktor.
  3. 3) Påhængsvogn.
  4. 4) Sættevogn til personbefordring.
  5. 5) Påhængsredskab, herunder campingvogn.
  6. 6) Motorredskab, der er indrettet til godstransport.
 2. Stk. 2.
  Afgiftspligten efter stk. 1 omfatter ikke køretøjer, der er afgiftspligtige efter brændstofforbrugsafgiftsloven, godkendte blokvogne, benzindrevne traktorer og påhængsvogne hertil, godkendte traktorer og påhængsvogne hertil samt til og med den 31. december 2021 køretøjer, der alene drives ved hjælp af brændselsceller.
 1. § 2
  For samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift.
 2. Stk. 2.
  For afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A-D, og § 4, stk. 1, I og II, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin og elektricitet, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog stk. 3 og § 15.
 3. Stk. 3.
  Der svares ikke udligningsafgift efter stk. 2 for påhængs- og sættevogne til personbefordring, som er omfattet af § 3, stk. 1, A, eller for påhængsvogne til godstransport og påhængsredskaber, som er omfattet af § 4, stk. 1, II, A.
 1. § 2 a
  For motorkøretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye sker efter den 2. juni 1998, betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.
 3. Stk. 3.
  Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er
  1. 1) en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes såvel som led i den omhandlede virksomhed som til formål, der er virksomheden uvedkommende, eller
  2. 2) en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørslen udføres med en varebil.
 4. Stk. 4.
  Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.
 1. § 2 b
  For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.
 2. Stk. 2.
  Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, der er registreret første gang før den 18. marts 2009.
 1. § 2 c
  For køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.
 1. § 3
  Af personmotorkøretøjer og af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.
 2. Stk. 2.
  Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer.
 3. Stk. 3.
  De i stk. 1 under A-C angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift og de under D angivne beløb for udligningsafgift opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, jf. dog stk. 4 og 5.
 4. Stk. 4.
  Den 15. februar 2021 forhøjes de i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift med 20,7 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for udligningsafgift i stk. 1 under A og D opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere.
 5. Stk. 5.
  For kalenderåret 2022 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for vægtafgift i stk. 1 under A opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring. Afgift pr. køretøj pr. 6 måneder, hvor andet ikke fremgår. Vægtafgift kr. Udligningsafgift kr. I. Egenvægt indtil 600 kg Motorcykler pr. 12 måneder 730 550 Andre personmotorkøretøjer pr. 6 måneder 1.060 800 II. Egenvægt 601-800 kg 1.290 980 III. Egenvægt 801-1.100 kg 1.760 1.300 IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg 2.340 1.650 V. Egenvægt 1.301-1.500 kg Pr. 6 måneder 3.050 Pr. 3 måneder 1.550 1.060 VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg Pr. 6 måneder 4.200 Pr. 3 måneder 2.110 1.410 VII. Egenvægt over 2.000 kg Afgift pr. 100 kg egenvægt pr. 3 måneder 120 80

B. Busser, turistbiler og lign. med højst to aksler se § 15, stk. 1, nr. 6 Vægtafgift Udligningsafgift (Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6) Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder kr. kr. I. Egenvægt indtil 1.300 kg 450 1.130 II. Egenvægt 1.301-1.500 kg 585 1.160 III. Egenvægt 1.501-2.000 kg 810 1.230 IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg 900 1.230 V. Egenvægt 3.001-4.000 kg 1.440 1.230 VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg 1.920 1.230 VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg 2.400 1.230 VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg 3.120 1.230 IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg 3.640 1.230 X. Egenvægt 8.001-9.000 kg 4.160 1.230 XI. Egenvægt over 9.000 kg Afgift pr. 100 kg egenvægt 50 14 C. Busser, turistbiler og lign. med mere end to aksler Vægtafgift kr. Udligningsafgift kr. Afgift pr. 100 kg egenvægt pr. 12 måneder 36 10 D. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport Udligningsafgift (Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5) Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder kr. I. Egenvægt indtil 800 kg 2.500 II. Egenvægt 801-1.100 kg 3.100 III. Egenvægt 1.101-1.300 kg 3.670 IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg 4.020 V. Egenvægt 1.501-2.000 kg 4.440 VI. Egenvægt over 2.000 kg 5.320

 1. § 4
  Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne og af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 6. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.
 2. Stk. 2.
  For motorkøretøjer omfattet af stk. 1, II, A, som anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse.
 3. Stk. 3.
  De i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse og de under II, B, angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.
 4. Stk. 4.
  Den 15. februar 2021 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for udligningsafgift med 20,7 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for udligningsafgift i stk. 1 under I og II, A, opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere.
 5. Stk. 5.
  For kalenderåret 2022 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for vægtafgift i stk. 1 under I og II, A, opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.
 6. Stk. 6.
  Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen, jf. § 8, stk. 2. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en toakslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan toakslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt. Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end to aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med tre eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.
 7. Stk. 7.
  Af køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 t, svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer.
 8. Stk. 8.
  For biler med en tilladt totalvægt på indtil 4 t omfattet af stk. 1, II, A, eller § 1, stk. 2, i brændstofforbrugsafgiftsloven, der ikke er registreret til hel eller delvis privat benyttelse, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at der for privat benyttelse af køretøjet betales en afgift på 185 kr. pr. dag, hvor køretøjet anvendes privat i indtil 20 dage pr. kalenderår. Der udstedes bevis for betalingen, som skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag og på forlangende forevises politiet eller told- og skatteforvaltningen. 2. pkt. finder ikke anvendelse for privat benyttelse ved direkte kørsel til brandstation eller tilsvarende, hvis føreren er tilkaldt til udrykningskørsel. Betaling af afgift for den i 3. pkt. nævnte kørsel skal ske inden 7 dage efter udrykningskørslen, og føreren skal kunne dokumentere, at der var tale om tilkald til udrykningskørsel.
 9. Stk. 9.
  Betaling efter stk. 8 dækker de tilsvar fraset merværdiafgift der følger af den private benyttelse af og rådighed over køretøjet den pågældende dag, og køretøjet anses fortsat som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Der kan ikke udstedes tilladelse til motorkøretøjer, der er fritaget for afgift efter denne lov eller brændstofforbrugsafgiftsloven eller fritaget for registreringsafgift efter § 2 i registreringsafgiftsloven. 2. pkt. gælder dog ikke el- og brintdrevne køretøjer.
 10. Stk. 10.
  For biler omfattet af stk. 1, II, A, med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 t indrettet med fast soveplads betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter, jf. bekendtgørelse om særtransport. Biler som nævnt i 1. pkt. kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse.
 11. Stk. 11.
  I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 t, hvoraf der svares afgift efter stk. 1, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.
 12. Stk. 12.
  I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 t, og hvoraf afgift svares efter stk. 1, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel.
 13. Stk. 13.
  I køretøjer som nævnt i stk. 7må der foruden føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.

Vægtafgift Udlignings- afgift Tillæg for privat anvendelse Afgiften er angivet pr. køretøj pr. 12 måneder Motorkøretøj kr. Påhængskøretøj kr. Motorkøretøj kr. Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007 kr. Motorkøretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere kr. I. Motorcykler med varesidevogn 330 - 130 II. Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt Totalvægt indtil 500 kg 1.060 - 600 1.120 6.250 Totalvægt 501-1.000 kg 1.360 150 860 1.120 6.250 Totalvægt 1.001-2.000 kg 2.250 290 1.170 1.120 6.250 Totalvægt 2.001-2.500 kg 3.890 360 1.460 6.250 6.250 Totalvægt 2.501-3.000 kg 4.660 460 1.660 6.250 6.250 Totalvægt 3.001-4.000 kg 4.660 560 1.880 6.250 18.560

Afgiften er angivet pr. køretøj pr. 12 måneder Vægtafgift Udligningsafgift Motorkøretøj kr. Påhængskøretøj kr. Motorkøretøj kr. Påhængskøretøj kr. B. Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt a) Med højst to aksler Totalvægt 4.001-5.000 kg 2.052 552 1.150 200 Totalvægt 5.001-6.000 kg 2.052 672 1.150 250 Totalvægt 6.001-7.000 kg 2.052 825 1.150 300 Totalvægt 7.001-8.000 kg 2.052 988 1.150 400 Totalvægt 8.001-9.000 kg 2.052 1.161 1.150 450 Totalvægt 9.001-10.000 kg 2.052 1.344 1.150 550 Totalvægt 10.001-11.000 kg 2.279 1.537 1.150 650 Totalvægt 11.001-12.000 kg 2.610 1.740 1.150 750 Totalvægt 12.001-13.000 kg 3.087 1.953 1.150 850 Totalvægt 13.001-14.000 kg 3.604 2.176 1.150 1.000 Totalvægt 14.001-15.000 kg 4.161 2.628 1.150 1.100 Totalvægt over 15.000 kg Afgift pr. 200 kg totalvægt 60 40 16 16 b) Med mere end to aksler Totalvægt indtil 18.000 kg Afgift pr. 200 kg totalvægt 32 20 11 12 Totalvægt 18.001-19.000 kg 3.069 1.953 1.150 1.100 Totalvægt 19.001-20.000 kg 3.332 2.156 1.150 1.200 Totalvægt over 20.000 kg Afgift pr. 200 kg totalvægt 36 24 13 13

 1. § 4 a
  Af lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. § 2 c. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.
 2. Stk. 2.
  For køretøjer som nævnt i stk. 1, der registreres 1. gang eller har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden. I øvrigt finder § 2 om afgiftsperioder m.v. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2, om regulering af afgiftsbeløb m.v. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter stk. 1, i afgiftsperioden afmeldes af Køretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden.
 4. Stk. 4.
  Grundlaget for regulering efter stk. 2, er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger).

Luftaffjedrede Med anden mv. affjedring kr. kr. A. Lastbiler mv. a) med 2 aksler Totalvægt indtil 12.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder - 226 Totalvægt 13.000-13.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 226 627 Totalvægt 14.000-14.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 627 882 Totalvægt 15.000 kg og derover Afgift pr. køretøj: 12 måneder 882 2.050 b) med 3 aksler Totalvægt indtil 16.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 226 394 Totalvægt 17.000-18.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 394 809 Totalvægt 19.000-20.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 809 1.050 Totalvægt 21.000-22.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 1.050 1.661 Totalvægt 23.000 kg og derover Afgift pr. køretøj: 12 måneder 1.661 2.582 c) med 4 aksler og derover Totalvægt indtil 24.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 1.050 1.065 Totalvægt 25.000-25.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 1.065 1.706 Totalvægt 26.000-28.999 kg Afgift pr. køretøj: 12 måneder 1.706 2.709 Totalvægt 29.000 kg og derover Afgift pr. køretøj: 12 måneder 2.709 4.019 B. Last- og sættevogntog a) Lastbil med 2 aksler 1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel Totalvægt indtil 15.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder - - Totalvægt 16.000-17.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder - 102 Totalvægt 18.000-19.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 102 233 Totalvægt 20.000-21.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 233 547 Totalvægt 22.000-22.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 547 707 Totalvægt 23.000-24.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 707 1.276 Totalvægt 25.000 kg og derover Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.276 2.297 2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler Totalvægt indtil 24.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 219 510 Totalvægt 25.000-25.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 510 839 Totalvægt 26.000-27.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 839 1.232 Totalvægt 28.000-28.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.232 1.526 Totalvægt 29.000-30.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.526 2.507 Totalvægt 31.000-32.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 2.507 3.480 Totalvægt 33.000 kg og derover Afgift pr. vogntog: 12 måneder 3.480 5.284 3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler Totalvægt indtil 37.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 2.769 3.854 Totalvægt 38.000 kg og derover Afgift pr. vogntog: 12 måneder 3.854 5.239 b) Lastbil med 3 eller flere aksler 1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel Totalvægt indtil 24.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 219 510 Totalvægt 25.000-25.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 510 839 Totalvægt 26.000-27.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 839 1.232 Totalvægt 28.000-28.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.232 1.526 Totalvægt 29.000-30.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.526 2.507 Totalvægt 31.000-32.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 2.507 3.480 Totalvægt 33.000 kg og derover Afgift pr. vogntog: 12 måneder 3.480 5.284 2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler Totalvægt indtil 37.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 2.447 3.398 Totalvægt 38.000-39.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 3.398 4.700 Totalvægt 40.000 kg og derover Afgift pr. vogntog: 12 måneder 4.700 6.905 3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere Aksler Totalvægt indtil 37.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.356 1.684 Totalvægt 38.000-39.999 kg Afgift pr. vogntog: 12 måneder 1.684 2.514 Totalvægt 40.000 kg og derover Afgift pr. vogntog: 12 måneder 2.514 4.004

 1. § 5
  Af registreringspligtige, ikkebenzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil betales afgift efter satserne i § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne).
 1. § 6
  Afgiftsperioden er 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder som anført i §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.
 2. Stk. 2.
  Vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg for de i §§ 3, 4 og 5 omhandlede køretøjer forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.
 3. Stk. 3.
  Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter §§ 3, 4 og 5 afmeldes af Køretøjsregisteret, afkortes dets afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres et afmeldt køretøj på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af køretøjet afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.
 4. Stk. 4.
  Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.
 1. § 7
  Ved udregningen af de et køretøj påhvilende afgiftsbeløb forhøjes egenvægtstal, som ikke er delelige med 100, til det nærmeste højere hele antal hundrede kg og totalvægtstal, som ikke er delelige med 200, til det nærmeste højere med 200 delelige vægttal. I de beregnede afgiftsbeløb bortses fra ørebeløb.
 1. § 8
  For køretøjer, hvis afgift beregnes af egenvægten, fastsætter Skatteministeriet de nærmere regler for konstatering af den afgiftspligtige egenvægt.
 2. Stk. 2.
  Et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den i henhold til færdselsloven tilladte totalvægt. For sættevogne er den afgiftspligtige totalvægt den tilladte vægt på sættevognens egne hjul.
 1. § 9
  Når et køretøj søges registreret, skal anmelderen angive, om køretøjet er indrettet til at benytte benzin som drivkraft eller anden drivkraft, dog ikke ved registrering af campingvogne og påhængs- og sættevogne til personbefordring, som er omfattet af § 3, stk. 1, A, eller påhængsvogne til godstransport og påhængsredskaber, som er omfattet af § 4, stk. 1, II, A. For køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye ligger efter den 2. juni 1998, skal anmelderen endvidere angive, om køretøjet skal anvendes privat, blandet privat og erhvervsmæssigt eller udelukkende erhvervsmæssigt. Det samme gælder ved efterfølgende ændring af registrering eller anvendelse af de pågældende køretøjer. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om angivelse af oplysninger om køretøjets anvendelse samt dokumentation herfor.
 2. Stk. 2.
  Om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, skal den afgiftspligtige straks afgive anmeldelse til told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.
 1. § 10
  Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.
 2. Stk. 2.
  Er køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt til Køretøjsregisteret, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).
 3. Stk. 3.
  Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af køretøjet påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.
 4. Stk. 4.
  Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til Køretøjsregisteret.
 5. Stk. 5.
  Har anmeldelse til Køretøjsregisteret medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.
 6. Stk. 6.
  Hvis et køretøj i strid med lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret, påhviler afgiften den, der har pligt til at lade køretøjet registrere.
 1. § 11
  (Ophævet)
 1. § 12
  Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt.
 2. Stk. 2.
  §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.
 3. Stk. 3.
  Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 6, stk. 3.
 1. § 13
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.
 1. § 14
  (Ophævet)
 1. § 15
  Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg er:
  1. 1) Køretøjer, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.
  2. 2) (Ophævet)
  3. 3) (Ophævet)
  4. 4) Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.
  5. 5) Ambulancer.
  6. 6) Personkøretøjer, der med kontrakt om udførelse af rutekørsel, jf. § 20, stk. 3, i lov om trafikselskaber, eller med tilladelse efter lov om trafikselskaber anvendes til rutekørsel og herudover alene anvendes til kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, og som alene afviger herfra ved at opfylde et kortvarigt trafikbehov. Kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, skal udføres efter de takstbestemmelser, der normalt er gældende for det pågældende område, og i henhold til en forud offentliggjort køreplan.
 2. Stk. 2.
  Af hyrevogne samt af sygetransportkøretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, svares ikke vægtafgift.
 3. Stk. 3.
  Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg med ¼ af satserne i § 2 b, stk. 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:
  1. 1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
  2. 2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
  3. 3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.
 5. Stk. 5.
  Af køretøjer med en totalvægt på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed, og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, svares ikke vægtafgift.
 1. § 16
  Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. pkt. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 2. pkt.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 2. pkt., kan påklages til Landsskatteretten.
 1. § 17
  Der ydes efter anmodning refusion af vægtafgift for lastvogne, påhængsvogne og sættevogne, der anvendes til kombineret transport.
 2. Stk. 2.
  Ved kombineret transport forstås transport af varer mellem medlemsstater i EU, når transporten af varerne sker ad vej på den indledende eller afsluttende strækning og der på den resterende strækning anvendes jernbane, indre vandveje eller søveje, når denne strækning er over 100 km i lige linje og transporten ad vej
  1. 1) på den indledende strækning tilbagelægges mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest,
  2. 2) på den afsluttende strækning tilbagelægges mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller
  3. 3) på den indledende eller afsluttende strækning tilbagelægges inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.
 3. Stk. 3.
  Refusion af vægtafgift kan gives til transportvirksomheder, der foretager transport af varer som kombineret transport, for køretøjer, som ejes eller bruges af transportvirksomheden, og for hvilke virksomheden har afregnet vægtafgift.
 4. Stk. 4.
  Der ydes refusion af vægtafgift for hvert påbegyndt døgn, det afgiftspligtige køretøj transporteres ad jernbane, indre vandveje eller søveje. Transporttiden beregnes efter jernbanernes eller vand- eller søvejenes sædvanlige køre- eller sejlplaner. Der kan inden for 1 døgn kun ydes refusion for 1 døgns transporttid, selv om flere transporter påbegyndes og afsluttes inden for det pågældende døgn. Afgiftsrefusionen udgør pr. påbegyndt døgn 20 kr. for en lastvogn, 10 kr. for en påhængsvogn og 30 kr. for en bil til sættevogn. Refusionsbeløbet i et kvartal kan ikke overstige det beløb, der er erlagt i vægtafgift for det pågældende kvartal.
 5. Stk. 5.
  Opgørelse af refusionsbeløb foretages årligt ved kalenderårets udløb. Inden 30 dage herefter indsender den berettigede transportvirksomhed dokumentation for de foretagne kombinerede transporter sammen med dokumentation for betalt vægtafgift til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen beregner størrelsen af den refusion, der tilkommer hver enkelt transportvirksomhed, og foretager udbetaling heraf.
 1. §§ 18-20
  (Ophævet)
 1. § 20 a
  Der betales afgift efter denne lov af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens § 5.
 2. Stk. 2.
  Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter § 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.
 1. § 21
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er registreret som ejer (bruger) af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, og til at efterse de pågældende køretøjer, virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen er efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 berettiget til at foretage eftersyn på offentlige steder af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, som er registreret med angivelse af blandet privat og erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig anvendelse. De registrerede ejere (brugere) samt andre personer, der anvender de pågældende køretøjer, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.
 4. Stk. 4.
  Hvis et køretøj omfattet af § 4, stk. 1, II, A, er angivet til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, fordi det anvendes som led i et ansættelsesforhold, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, skal den registrerede ejer (bruger) efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om betingelserne for blandet anvendelse er opfyldt. Told- og skatteforvaltningen kan kræve køretøjet fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt. Told- og skatteforvaltningen kan desuden undersøge hos nuværende og tidligere arbejdsgivere, om køretøjet opfylder betingelserne for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. I så fald finder stk. 1, jf. stk. 5, og stk. 2 tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1 og 3. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 6. Stk. 6.
  Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved told- og skatteforvaltningens administration af § 3 a i brændstofforbrugsafgiftsloven.
 1. § 22
  (Ophævet)
 1. § 23
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:
  1. 1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,
  2. 2) beregning af afgiftens størrelse,
  3. 3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.
 2. Stk. 2.
  På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) overtræder § 4, stk. 11-13,
  2. 2) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,
  3. 3) unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,
  4. 4) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,
  5. 5) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse eller
  6. 6) under kørslen undlader at medbringe et bevis udstedt efter § 4, stk. 8.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 4. Stk. 4.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 5. Stk. 5.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 23 a
  Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
 2. Stk. 2.
  Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.
 4. Stk. 4.
  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.
 1. § 24
  Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.
 1. § 25
  Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.
 1. § 26
  Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1962.
 2. Stk. 2.
  (Overgangsbestemmelse, udeladt)

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1992/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne, EF-Tidende 1992, nr. L 368, side 38.