Vægtafgiftsloven § 17

 1. § 17
  Der ydes efter anmodning refusion af vægtafgift for lastvogne, påhængsvogne og sættevogne, der anvendes til kombineret transport.
 2. Stk. 2.
  Ved kombineret transport forstås transport af varer mellem medlemsstater i EU, når transporten af varerne sker ad vej på den indledende eller afsluttende strækning og der på den resterende strækning anvendes jernbane, indre vandveje eller søveje, når denne strækning er over 100 km i lige linje og transporten ad vej
  1. 1) på den indledende strækning tilbagelægges mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest,
  2. 2) på den afsluttende strækning tilbagelægges mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller
  3. 3) på den indledende eller afsluttende strækning tilbagelægges inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.
 3. Stk. 3.
  Refusion af vægtafgift kan gives til transportvirksomheder, der foretager transport af varer som kombineret transport, for køretøjer, som ejes eller bruges af transportvirksomheden, og for hvilke virksomheden har afregnet vægtafgift.
 4. Stk. 4.
  Der ydes refusion af vægtafgift for hvert påbegyndt døgn, det afgiftspligtige køretøj transporteres ad jernbane, indre vandveje eller søveje. Transporttiden beregnes efter jernbanernes eller vand- eller søvejenes sædvanlige køre- eller sejlplaner. Der kan inden for 1 døgn kun ydes refusion for 1 døgns transporttid, selv om flere transporter påbegyndes og afsluttes inden for det pågældende døgn. Afgiftsrefusionen udgør pr. påbegyndt døgn 20 kr. for en lastvogn, 10 kr. for en påhængsvogn og 30 kr. for en bil til sættevogn. Refusionsbeløbet i et kvartal kan ikke overstige det beløb, der er erlagt i vægtafgift for det pågældende kvartal.
 5. Stk. 5.
  Opgørelse af refusionsbeløb foretages årligt ved kalenderårets udløb. Inden 30 dage herefter indsender den berettigede transportvirksomhed dokumentation for de foretagne kombinerede transporter sammen med dokumentation for betalt vægtafgift til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen beregner størrelsen af den refusion, der tilkommer hver enkelt transportvirksomhed, og foretager udbetaling heraf.