Registreringsafgiftsloven § 2

 1. § 2
  Fritaget for afgift er:
  1. 1) køretøjer, der tilhører kongen og dennes ægtefælle, medlemmer af kongehuset, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker,
  2. 2) personkøretøjer og varevogne som nævnt i § 5, stk. 1, 2 og 7, der udelukkende anvendes af danske statsinstitutioner, bortset fra køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,
  3. 3) køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver, samt køretøjer, der udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,
  4. 4) ambulancer og rustvogne, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel,
  5. 5) køretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel udelukkende benyttes til erhvervsmæssig personbefordring,
  6. 6) personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil, eller til transport af blod og organer,
  7. 7) køretøjer, som omhandlet i § 5 a, stk. 1, der
   1. a) af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædetal, anvendes til befordring af beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse. Køretøjerne kan have flere institutioner som brugere,
   2. b) er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere,
   3. c) er specielt indrettet til erhvervsmæssig transport af teater- og orkestergrupper, film- og tv-hold samt deres udstyr. Køretøjerne må ikke anvendes til privat personbefordring,
   4. d) af køreskoler alene anvendes til undervisningsformål. Køretøjerne må ikke anvendes til privat personbefordring.
  8. 8) biler med tilladt totalvægt over 4 tons,
   1. a) som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Der må ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse. Køretøjerne må dog gerne anvendes til privat transport af idrætsudstyr, der er af en sådan karakter eller mængde, at det må transporteres i et køretøj af denne størrelse, og i forbindelse hermed til privat befordring af personer i førerrummet samt til beboelse,
   2. b) der er specielt indrettet som bibliotek eller til erhvervsmæssigt formål, f.eks. tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende. Der må ikke med køretøjet befordres personer uden for førerrummet. Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring,
   3. c) der er specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner. Køretøjerne må ikke anvendes til anden privat personbefordring.
  9. 9) motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o.lign.),
  10. 10) motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab og udelukkende benyttes som trækkraft for køretøjer eller arbejdsredskaber, der ikke omfattes af § 1, eller som er fritaget for afgift. Køretøjerne må ikke benyttes til personbefordring i videre omfang end de i nr. 8 omhandlede motorkøretøjer,
  11. 11) motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab og udelukkende benyttes som sådant,
  12. 12) påhængs- og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Disse påhængs- og sættevogne må ikke benyttes til personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet uddannelse,
  13. 13) påhængsvogne, som er indrettet til beboelse og ikke benyttes til personbefordring,
  14. 14) brændselscelledrevne motorkøretøjer, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2021,
  15. 15) køretøjer, der efter regler fastsat af skatteministeren udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland,
  16. 16) køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter og udstyr, som virksomheden har fremstillet til køretøjer,
  17. 17) specialindrettede køretøjer, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testkøretøjer for handicappede,
  18. 18) køretøjer midlertidigt indregistreret til brug i forbindelse med arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering og
  19. 19) køretøjer, som udelukkende benyttes i lukkede dyreparker med fritgående levende dyr, hvortil publikum har adgang.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:
  1. 1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,
  2. 2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,
  3. 3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.
 3. Stk. 3.
  Et køretøj, som er fritaget for afgift efter stk. 1-2, afgiftsberigtiges efter §§ 4-5 c, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.
 4. Stk. 4.
  Fritages motorcykler, personbiler, varebiler, campingbiler og busser for afgift efter stk. 1, nr. 15, skal lejen udgøre mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til told- og skatteforvaltningen.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1, nr. 16 og 17.