Skadesforsikringsafgiftsloven
Lov om afgift af skadesforsikringer

Kapitel 1 Afgiftspligtens omfang og afgiftssats

 1. § 1
  Der skal betales afgift til statskassen af præmier for skadesforsikringer i følgende tilfælde:
  1. 1) Når forsikringsaftalen er indgået her i landet,
  2. 2) når den forsikrede risiko er placeret her i landet, uanset hvor aftalen er indgået, eller
  3. 3) når parterne er hjemmehørende her i landet, medmindre ingen del af præmien skal betales her i landet.
 2. Stk. 2.
  Hvis risikoen for en forsikringsaftale er placeret i en anden stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er forsikringspræmien ikke omfattet af afgiftspligt efter stk. 1, uanset hvor aftalen om forsikring indgås.
 3. Stk. 3.
  Ved skadesforsikring forstås forsikring af risici, der er kategoriseret som skadesforsikring i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed.
 1. § 2
  Afgiften udgør 1,1 pct. af forsikringspræmien.
 1. § 3
  Ved præmie forstås efter denne lov vederlaget, som betales for en skadesforsikring, uanset hvem der betaler vederlaget. Består vederlaget helt eller delvis af andet end penge, medregnes værdien heraf til vederlaget.
 2. Stk. 2.
  Hvis aftalen om en afgiftspligtig skadesforsikring har sammenhæng med en anden aftale, eller hvis der består et interessefællesskab mellem parterne, skal vederlaget mindst anses for at udgøre den pris, som uafhængige parter ville fastsætte for en tilsvarende skadesforsikring.
 1. § 4
  Præmierne vedrørende følgende forsikringer er fritaget for afgift:
  1. 1) Forsikringer, der tegnes af gensidige skadesforsikringsvirksomheder, der ikke er undergivet tilsyn.
  2. 2) Forsikringer, der tegnes i medfør af lov om arbejdsskadesikring.
  3. 3) Sø-, transport- og luftfartsforsikringer.
  4. 4) Kreditforsikringer og kautionsforsikringer.
  5. 5) Genforsikringskontrakter.
  6. 6) Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven.
  7. 7) Arbejdsløshedsforsikring i anerkendte arbejdsløshedskasser omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 2 Afgiftspligtige virksomheder og registrering

 1. § 5
  Afgiften betales af forsikringsvirksomheder, der indgår eller har indgået aftaler om skadesforsikring, jf. § 1.
 1. § 6
  Afgiftspligtige virksomheder, der indgår eller har indgået aftaler om skadesforsikring, hvor præmien er afgiftspligtig efter § 1 og ikke er fritaget for afgift efter § 4, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Afgiftspligtige virksomheder efter stk. 1 med forretningssted i et andet EU-land eller i et land uden for EU, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.
 3. Stk. 3.
  Afgiftspligtige virksomheder efter stk. 1, som har forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant.
 4. Stk. 4.
  Anmeldelse til registrering skal ske, senest 8 dage inden registreringspligtig virksomhed påbegyndes. Ændringer i en virksomheds registreringsforhold skal meddeles til told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen. Virksomheder, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, skal underrette told- og skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret.

Kapitel 3 Afgiftsgrundlaget

 1. § 7
  Det afgiftspligtige grundlag omfatter afgiftspligtige forsikringspræmier, som en virksomhed har opkrævet i afgiftsperioden.
 2. Stk. 2.
  I afgiftsgrundlaget kan modregnes opkrævede forsikringspræmier vedrørende forsikringsaftaler, hvor forsikringstageren har benyttet sin fortrydelsesret efter reglerne i forsikringslovgivningen.
 3. Stk. 3.
  I afgiftsgrundlaget kan fradrages konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende forsikringspræmier for leverede forsikringsydelser, hvoraf der tidligere er betalt afgift efter denne lov. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget.
 4. Stk. 4.
  I afgiftsgrundlaget kan modregnes opkrævede forsikringspræmier, som tilbagebetales til forsikringstageren i forbindelse med opsigelse af forsikringen, og præmier, som tilbagebetales til kunden i forbindelse med en efterfølgende regulering (tilbagebetaling) af en allerede indbetalt præmie.
 5. Stk. 5.
  Forsikringspræmier kan kun modregnes eller fradrages i afgiftsgrundlaget efter stk. 2-4, hvis de er opkrævet i afgiftsperioder, som kan ændres inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Kapitel 4 Afgiftsperiode, angivelse og betaling

 1. § 8
  Afgiftsperioden er kalendermåneden.
 1. § 9
  Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive og indbetale afgift efter opkrævningslovens §§ 2 og 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder regler for digital angivelse af afgiften.
 2. Stk. 2.
  Ved manglende, mangelfuld eller ikke rettidig angivelse, betaling eller regnskabsførelse gælder opkrævningslovens §§ 4-8.
 1. § 10
  Er det beløb, der skal betales afgift af, i fremmed valuta, skal der ved omregning til danske kroner enten anvendes valutakursen på tidspunktet for indgivelsen af afgiftsangivelsen, jf. § 9, eller den toldkurs for valutaen, som er gældende for den pågældende afgiftsperiode, jf. § 8. Er der ikke fastsat en officiel kurs for den pågældende valuta, benyttes i stedet for en middelkurs en sælgerkurs, som et pengeinstitut har fastsat inden for de seneste 14 dage forud for indgivelsen af afgiftsangivelsen, jf. § 9. Forsikringsvirksomhedens valg mellem anvendelse af valutakurs eller toldkurs er bindende for en periode på 2 år.

Kapitel 5 Regnskabsbestemmelser

 1. § 11
  Forsikringsvirksomheder skal føre et regnskab over afgiftspligtige skadesforsikringspræmier, der kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrol med afgiftens betaling. Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab efter reglerne i bogføringsloven.
 2. Stk. 2.
  Det beregnede afgiftsbeløb samt navn og cvr-nummer på den virksomhed, der afregner afgiften, skal fremgå af præmiefaktura, kvittering eller andet dokument vedrørende præmieopkrævningen.
 3. Stk. 3.
  Forsikringsvirksomheder skal opbevare kopi af præmiefakturaer, kvitteringer eller andre fysiske eller elektroniske dokumenter, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Opbevaringen kan ske elektronisk. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrerede virksomheders regnskabsførelse. I det omfang der gøres brug af regnskabsmateriale i elektronisk form, finder stk. 1-3 ligeledes anvendelse herpå.

Kapitel 6 Hæftelse

 1. § 12
  Følgende juridiske og fysiske personer hæfter for afgiften:
  1. 1) Forsikringsvirksomheden og en herboende repræsentant omfattet af § 6, stk. 3, hæfter solidarisk for betaling af afgiften.
  2. 2) En forsikringstager hæfter for afgiften af afgiftspligtige forsikringspræmier, hvis den afgiftspligtige forsikringsvirksomhed har forretningssted uden for EU og er omfattet af registreringspligten i § 6, stk. 3, men har undladt at registrere sig.

Kapitel 7 Kontrolbestemmelser

 1. § 13
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos forsikringsvirksomheder eller deres repræsentant og til at efterse virksomheders eller deres repræsentants forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller andre medier.
 2. Stk. 2.
  Forsikringsvirksomheders indehavere og ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Materialet som nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder også, hvis materialet foreligger i elektronisk form.
 4. Stk. 4.
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrol efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 14
  Andre erhvervsdrivende skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres køb af forsikringsydelser, hvor præmien er omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Juridiske og fysiske personer omfattet af kapitel 1 i lov om forsikringsformidling skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om forsikringer, som personen har deltaget i formidlingen af, og hvor præmien er omfattet af afgift efter denne lov.
 1. § 15
  Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for forvaltningens registrering af virksomheder og kontrol med afgiftens betaling.

Kapitel 8 Straffebestemmelser

 1. § 16
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrol.
  2. 2) Overtræder § 6, stk. 1, 3 og 4, § 9, stk. 1, § 10, § 11, stk. 1-3, § 13, stk. 2 og 3, og § 14.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 17
  Opkrævningslovens §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 9 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 18
  Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
 2. Stk. 2.
  Fra samme dato ophæves lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 28. november 2006.
 3. Stk. 3.
  De afgiftspligtige kan opkræve afgiften efter denne lov hos forsikringstageren uanset indholdet af prisaftaler indgået før lovens ikrafttræden.
 4. Stk. 4.
  Ubenyttede stempelmærker udstedt i medfør af lov om stempelafgift godtgøres efter anmodning til told- og skatteforvaltningen. Ligeledes godtgøres afgiften af et stempelmærke, der er anvendt til et stempelafgiftsfrit dokument, og beløb, hvormed værdien af stempelmærkerne, der er anvendt til et dokument, overstiger den fastsatte stempelafgift. Ansøgningen skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 31. december 2015.
 5. Stk. 5.
  Forsikringspræmier, der opkræves ekstraordinært, inden loven træder i kraft, og som forfalder til betaling efter den 31. december 2012, skal medregnes til det afgiftspligtige grundlag på betalingstidspunktet.
 1. § 19
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
 1. §§ 20-22
  (Udelades)

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.