Skadesforsikringsafgiftsloven § 11

 1. § 11
  Forsikringsvirksomheder skal føre et regnskab over afgiftspligtige skadesforsikringspræmier, der kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrol med afgiftens betaling. Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab efter reglerne i bogføringsloven.
 2. Stk. 2.
  Det beregnede afgiftsbeløb samt navn og cvr-nummer på den virksomhed, der afregner afgiften, skal fremgå af præmiefaktura, kvittering eller andet dokument vedrørende præmieopkrævningen.
 3. Stk. 3.
  Forsikringsvirksomheder skal opbevare kopi af præmiefakturaer, kvitteringer eller andre fysiske eller elektroniske dokumenter, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Opbevaringen kan ske elektronisk. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrerede virksomheders regnskabsførelse. I det omfang der gøres brug af regnskabsmateriale i elektronisk form, finder stk. 1-3 ligeledes anvendelse herpå.