Skadesforsikringsafgiftsloven § 18

 1. § 18
  Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
 2. Stk. 2.
  Fra samme dato ophæves lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 28. november 2006.
 3. Stk. 3.
  De afgiftspligtige kan opkræve afgiften efter denne lov hos forsikringstageren uanset indholdet af prisaftaler indgået før lovens ikrafttræden.
 4. Stk. 4.
  Ubenyttede stempelmærker udstedt i medfør af lov om stempelafgift godtgøres efter anmodning til told- og skatteforvaltningen. Ligeledes godtgøres afgiften af et stempelmærke, der er anvendt til et stempelafgiftsfrit dokument, og beløb, hvormed værdien af stempelmærkerne, der er anvendt til et dokument, overstiger den fastsatte stempelafgift. Ansøgningen skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 31. december 2015.
 5. Stk. 5.
  Forsikringspræmier, der opkræves ekstraordinært, inden loven træder i kraft, og som forfalder til betaling efter den 31. december 2012, skal medregnes til det afgiftspligtige grundlag på betalingstidspunktet.