Skadesforsikringsafgiftsloven § 7

 1. § 7
  Det afgiftspligtige grundlag omfatter afgiftspligtige forsikringspræmier, som en virksomhed har opkrævet i afgiftsperioden.
 2. Stk. 2.
  I afgiftsgrundlaget kan modregnes opkrævede forsikringspræmier vedrørende forsikringsaftaler, hvor forsikringstageren har benyttet sin fortrydelsesret efter reglerne i forsikringslovgivningen.
 3. Stk. 3.
  I afgiftsgrundlaget kan fradrages konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende forsikringspræmier for leverede forsikringsydelser, hvoraf der tidligere er betalt afgift efter denne lov. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget.
 4. Stk. 4.
  I afgiftsgrundlaget kan modregnes opkrævede forsikringspræmier, som tilbagebetales til forsikringstageren i forbindelse med opsigelse af forsikringen, og præmier, som tilbagebetales til kunden i forbindelse med en efterfølgende regulering (tilbagebetaling) af en allerede indbetalt præmie.
 5. Stk. 5.
  Forsikringspræmier kan kun modregnes eller fradrages i afgiftsgrundlaget efter stk. 2-4, hvis de er opkrævet i afgiftsperioder, som kan ændres inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.