Overenskomstforlængelsesloven
Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v.

 1. § 1
  Kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold, der er indgået mellem organisationer eller enkeltvirksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer under Landsorganisationen i Danmark, og som er opsagt til den 1. marts 1985, fornyes indtil den 1. marts 1987 med de af §§ 2-3 og §§ 8-9 følgende ændringer.
 1. § 2
  På de områder, hvor overenskomsterne indgås som normallønsoverenskomster, kan der ved aftale mellem parterne med virkning for det første år, for hvilket overenskomsterne er fornyet, gennemføres ændringer, der holdes indenfor en beløbsramme på 2 pct. af den årlige lønsum på det pågældende overenskomstområde opgjort pr. 1. marts 1985.
 2. Stk. 2.
  Med virkning for det andet år, for hvilket overenskomsterne er fornyet, kan der på samme måde gennemføres ændringer, der holdes indenfor en beløbsramme på 1,5 pct. af den i stk. 1 omtalte årlige lønsum.
 3. Stk. 3.
  Af de i stk. 1 og 2 omtalte beløbsrammer anvendes en forholdsmæssig del til lønforbedringer for lærlinge og EFG-elever.
 1. § 3
  På områder, hvor overenskomsterne indgås som minimallønsoverenskomster, er arbejdsgiverorganisationerne og virksomhederne berettigede til at begrænse lønstigningerne i den enkelte virksomhed, således at den samlede lønudvikling indenfor det pågældende overenskomstområde det første år ikke overstiger en beløbsramme på 2. pct. af lønsummen på det pågældende overenskomstområde opgjort pr. 1. marts 1985, og således at den samlede lønudvikling i det andet år ikke overstiger 1,5 pct. af denne lønsum.
 2. Stk. 2.
  Den samlede lønudvikling og lønsummen på det enkelte overenskomstområde fastlægges og beregnes eksklusive lærlinge og EFG-elever. På den enkelte virksomhed forhøjes den årlige lønsum for lærlinge og elever med 2 pct. i det første år og 1,5 pct. det andet år.
 3. Stk. 3.
  I den samlede lønudvikling for det andet år, hvormed overenskomsterne forlænges, skal ikke medregnes virkningerne af §§ 8-9.
 4. Stk. 4.
  På den enkelte virksomhed kan ændringer af tidlønningerne eller af betalingsgrundlaget på områder, hvor der forekommer akkorder, bonusordninger, produktionstillægsordninger og produktivitetsfremmende lønsystemer i øvrigt, kun finde sted een gang i perioden indtil 28. februar 1986 og een gang i perioden 1. marts 1986 til 28. februar 1987.
 1. § 4
  Kollektive overenskomster, bortset fra de i § 1 og § 5 nævnte, der er opsagt eller kan opsiges til udløb inden 1. april 1986, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst, forlænges for en periode af 2 år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst er opsagt eller kan opsiges. Forlængelsen sker med de samme ændringer, som følger af §§ 2-3 og §§ 8-9, idet ændringerne tidligst har virkning fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst er opsagt eller kan opsiges.
 2. Stk. 2.
  Kollektive overenskomster, bortset fra de i § 1 og § 5 nævnte, som efter opsigelse er bortfaldet efter 28. februar 1985, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst, fornyes for en periode af to år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst var opsagt, med de samme ændringer, som følger af §§ 2-3 og §§ 8-9.
 1. § 5
  Kollektive overenskomster og aftaler, der er indgået eller godkendt af en minister eller kommunal myndighed, og som er opsagt eller kan opsiges til udløb inden 1. april 1986, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, forlænges for en periode af 2 år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst eller aftale er opsagt eller kan opsiges. Forlængelsen sker med de i stk. 3-5, § 6 og §§ 8-9 indeholdte ændringer.
 2. Stk. 2.
  Kollektive overenskomster og aftaler, der er indgået eller godkendt af en minister eller kommunal myndighed, som efter opsigelse er bortfaldet efter 28. februar 1985, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, fornyes for en periode af to år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst var opsagt, med de i stk. 3-5, § 6 og §§ 8-9 omtalte ændringer.
 3. Stk. 3.
  Der gennemføres en forhøjelse af den samlede faste løn opgjort pr. 1. oktober 1984 på 1,75 pct. i det første år og 1,25 pct. i det andet år.
 4. Stk. 4.
  Indenfor en fælles beløbsramme på 1/2 pct. af lønsummen pr. 1. oktober 1984 på de i stk. 1 og 2 omtalte overenskomst- og aftaleområder kan der gennemføres ændringer til opfyldelse af specielle spørgsmål, herunder omklassificeringer. Indtil halvdelen af beløbsrammen kan anvendes med virkning fra begyndelsen af den periode, hvormed overenskomsten eller aftalen er forlænget. Resten kan anvendes med virkning fra 1. april 1986 eller i øvrigt fra begyndelsen af det andet år af den periode, hvormed overenskomsten eller aftalen er forlænget.
 5. Stk. 5.
  Der kan endvidere fortsat ske regulering af tillæg, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse, således at de giver den samme dækning som forudsat ved aftalen om eller fastsættelsen af de hidtil gældende satser. Eventuel regulering herudover skal afholdes indenfor den i stk. 4 fastsatte ramme for gennemførelse af specielle krav.
 1. § 6
  Den for perioden 1983-85 gældende ordning om eventuel ekstraordinær regulering af de offentligt ansattes løn pr. 1. oktober 1984 videreføres for perioden 1985-87 med de ændringer, der følger af stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  En eventuel regulering finder sted pr. 1. oktober 1985 og 1. oktober 1986.
 3. Stk. 3.
  Beregning af de eventuelle reguleringer foretages som anført i bilaget.
 1. § 7
  Almindelige bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed, forlænges på samme vilkår som i § 5, stk. 1.
 1. § 8
  3 måneder før udløbet af den periode, hvormed den enkelte overenskomst eller aftale er forlænget eller fornyet - for de af § 7 omfattede almindelige bestemmelsers vedkommende fra 1. januar 1987 - nedsættes den normale ugentlige arbejdstid med 1 time pr. uge til 39 timer.
 2. Stk. 2.
  For lønmodtagere, hvis normale ugentlige arbejdstid er over 40 timer, nedsættes arbejdstiden ligeledes med 1 time.
 3. Stk. 3.
  For lønmodtagere, hvis normale ugentlige arbejdstid er mellem 40 timer og 39 timer, nedsættes arbejdstiden til 39 timer.
 4. Stk. 4.
  Arbejdstider på 39 timer pr. uge og derunder nedsættes ikke.
 5. Stk. 5.
  Hvor arbejdstiden fastsættes på andet end ugebasis, nedsættes den forholdsmæssigt efter retningslinierne i stk. 1-4.
 6. Stk. 6.
  For lønmodtagere, hvis arbejdstid er fastsat som et pligtigt undervisningstimetal, nedsættes dette forholdsmæssigt efter retningslinierne i stk. 1-5.
 1. § 9
  Som kompensation for arbejdstidsnedsættelsen efter § 8 ydes der fra tidspunktet for arbejdstidsnedsættelsen et generelt tillæg til tidlønningerne på 2,56 pct.
 2. Stk. 2.
  For akkordlønnede arbejdere kan tillægget indregnes i akkordsatserne. Indregningen foretages i så fald således, at forhøjelsen af den gennemsnitlige akkordfortjeneste herved bliver af ovennævnte størrelse.
 3. Stk. 3.
  Indenfor overenskomstområder, hvor lønnen er fastsat som dag-, uge-, månedsløn eller lignende, forbliver denne løn upåvirket af arbejdstidsnedsættelsen.
 1. § 10
  Indenfor de af § 1 og § 4 omfattede overenskomstområder afgøres sådanne spørgsmål om anvendelse af de i § 2 nævnte beløb, om hvilke der ikke opnås enighed inden 1. maj 1985 eller inden 4 uger efter overenskomstens normale udløbstid, ved et i hvert overenskomstområde oprettet paritetisk sammensat nævn. Fristen kan fraviges efter aftale mellem parterne.
 1. § 11
  Finansministeren opretter tre paritetisk sammensatte nævn - eet for det kommunale forhandlingsområde, eet for tjenestemandsområdet i staten, folkeskolen og folkekirken og eet for den offentlige sektor i øvrigt - til inden 15. maj 1985 at tage stilling til anvendelsen af hver deres forholdsmæssige del af den i § 5, stk. 4, nævnte beløbsramme, samt til tidsmæssig fordeling indenfor det enkelte år af de i § 5, stk. 3, nævnte procentvise forhøjelser.
 1. § 12
  Spørgsmål, om hvilke der ikke kan opnås flertal i de i § 10 og § 11 omtalte nævn, afgøres ved, at nævnet udpeger en opmand, der træffer afgørelsen. Kan enighed om opmand ikke opnås, udpeges en sådan af forligsinstitutionen.
 2. Stk. 2.
  Udgifter i medfør af stk. 1 afholdes af parterne med halvdelen til hver.
 1. § 13
  På overenskomstområder, hvor der er udbrudt konflikt, genindtræder fredspligten ved lovens ikrafttræden, og de arbejdsstandsninger, der er iværksat som følge af uoverensstemmelserne mellem parterne, skal ophøre.
 2. Stk. 2.
  På de øvrige overenskomst- og aftaleområder forlænges også den til overenskomstforholdet knyttede fredspligt for den periode, hvormed overenskomsterne forlænges.
 3. Stk. 3.
  Fortrædigelser i anledning af udbrudte konflikter må ikke finde sted.
 1. § 14
  Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af de ved denne lov fornyede og forlængede overenskomster og aftaler m.v. afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for det pågældende område.
 1. § 15
  Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.
 1. § 16
  Loven træder i kraft den 1. april 1985.
 2. Stk. 2.
  Ændringer i de ved § 1, § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, fornyede overenskomster har tidligst virkning fra ophøret af iværksatte arbejdsstandsninger.
 1. § 17
  Loven gælder ikke for kollektive overenskomster og aftaler vedrørende lønninger, der reguleres efter det grønlandske reguleringspristal, som beregnes i henhold til § 7 i den grønlandske lønningslov nr. 4 af 9. juni 1971, som ændret senest ved lov nr. 618 af 21. december 1983.
 1. § 18
  Loven gælder ikke for Færøerne.