Overenskomstforlængelsesloven §§ 8-9

 1. § 8
  3 måneder før udløbet af den periode, hvormed den enkelte overenskomst eller aftale er forlænget eller fornyet - for de af § 7 omfattede almindelige bestemmelsers vedkommende fra 1. januar 1987 - nedsættes den normale ugentlige arbejdstid med 1 time pr. uge til 39 timer.
 2. Stk. 2.
  For lønmodtagere, hvis normale ugentlige arbejdstid er over 40 timer, nedsættes arbejdstiden ligeledes med 1 time.
 3. Stk. 3.
  For lønmodtagere, hvis normale ugentlige arbejdstid er mellem 40 timer og 39 timer, nedsættes arbejdstiden til 39 timer.
 4. Stk. 4.
  Arbejdstider på 39 timer pr. uge og derunder nedsættes ikke.
 5. Stk. 5.
  Hvor arbejdstiden fastsættes på andet end ugebasis, nedsættes den forholdsmæssigt efter retningslinierne i stk. 1-4.
 6. Stk. 6.
  For lønmodtagere, hvis arbejdstid er fastsat som et pligtigt undervisningstimetal, nedsættes dette forholdsmæssigt efter retningslinierne i stk. 1-5.
 1. § 9
  Som kompensation for arbejdstidsnedsættelsen efter § 8 ydes der fra tidspunktet for arbejdstidsnedsættelsen et generelt tillæg til tidlønningerne på 2,56 pct.
 2. Stk. 2.
  For akkordlønnede arbejdere kan tillægget indregnes i akkordsatserne. Indregningen foretages i så fald således, at forhøjelsen af den gennemsnitlige akkordfortjeneste herved bliver af ovennævnte størrelse.
 3. Stk. 3.
  Indenfor overenskomstområder, hvor lønnen er fastsat som dag-, uge-, månedsløn eller lignende, forbliver denne løn upåvirket af arbejdstidsnedsættelsen.