Overenskomstforlængelsesloven § 10

  1. § 10
    Indenfor de af § 1 og § 4 omfattede overenskomstområder afgøres sådanne spørgsmål om anvendelse af de i § 2 nævnte beløb, om hvilke der ikke opnås enighed inden 1. maj 1985 eller inden 4 uger efter overenskomstens normale udløbstid, ved et i hvert overenskomstområde oprettet paritetisk sammensat nævn. Fristen kan fraviges efter aftale mellem parterne.