Overenskomstforlængelsesloven §§ 2-3

 1. § 2
  På de områder, hvor overenskomsterne indgås som normallønsoverenskomster, kan der ved aftale mellem parterne med virkning for det første år, for hvilket overenskomsterne er fornyet, gennemføres ændringer, der holdes indenfor en beløbsramme på 2 pct. af den årlige lønsum på det pågældende overenskomstområde opgjort pr. 1. marts 1985.
 2. Stk. 2.
  Med virkning for det andet år, for hvilket overenskomsterne er fornyet, kan der på samme måde gennemføres ændringer, der holdes indenfor en beløbsramme på 1,5 pct. af den i stk. 1 omtalte årlige lønsum.
 3. Stk. 3.
  Af de i stk. 1 og 2 omtalte beløbsrammer anvendes en forholdsmæssig del til lønforbedringer for lærlinge og EFG-elever.
 1. § 3
  På områder, hvor overenskomsterne indgås som minimallønsoverenskomster, er arbejdsgiverorganisationerne og virksomhederne berettigede til at begrænse lønstigningerne i den enkelte virksomhed, således at den samlede lønudvikling indenfor det pågældende overenskomstområde det første år ikke overstiger en beløbsramme på 2. pct. af lønsummen på det pågældende overenskomstområde opgjort pr. 1. marts 1985, og således at den samlede lønudvikling i det andet år ikke overstiger 1,5 pct. af denne lønsum.
 2. Stk. 2.
  Den samlede lønudvikling og lønsummen på det enkelte overenskomstområde fastlægges og beregnes eksklusive lærlinge og EFG-elever. På den enkelte virksomhed forhøjes den årlige lønsum for lærlinge og elever med 2 pct. i det første år og 1,5 pct. det andet år.
 3. Stk. 3.
  I den samlede lønudvikling for det andet år, hvormed overenskomsterne forlænges, skal ikke medregnes virkningerne af §§ 8-9.
 4. Stk. 4.
  På den enkelte virksomhed kan ændringer af tidlønningerne eller af betalingsgrundlaget på områder, hvor der forekommer akkorder, bonusordninger, produktionstillægsordninger og produktivitetsfremmende lønsystemer i øvrigt, kun finde sted een gang i perioden indtil 28. februar 1986 og een gang i perioden 1. marts 1986 til 28. februar 1987.