Overenskomstforlængelsesloven § 5

 1. § 5
  Kollektive overenskomster og aftaler, der er indgået eller godkendt af en minister eller kommunal myndighed, og som er opsagt eller kan opsiges til udløb inden 1. april 1986, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, forlænges for en periode af 2 år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst eller aftale er opsagt eller kan opsiges. Forlængelsen sker med de i stk. 3-5, § 6 og §§ 8-9 indeholdte ændringer.
 2. Stk. 2.
  Kollektive overenskomster og aftaler, der er indgået eller godkendt af en minister eller kommunal myndighed, som efter opsigelse er bortfaldet efter 28. februar 1985, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, fornyes for en periode af to år fra det tidspunkt, til hvilket den enkelte overenskomst var opsagt, med de i stk. 3-5, § 6 og §§ 8-9 omtalte ændringer.
 3. Stk. 3.
  Der gennemføres en forhøjelse af den samlede faste løn opgjort pr. 1. oktober 1984 på 1,75 pct. i det første år og 1,25 pct. i det andet år.
 4. Stk. 4.
  Indenfor en fælles beløbsramme på 1/2 pct. af lønsummen pr. 1. oktober 1984 på de i stk. 1 og 2 omtalte overenskomst- og aftaleområder kan der gennemføres ændringer til opfyldelse af specielle spørgsmål, herunder omklassificeringer. Indtil halvdelen af beløbsrammen kan anvendes med virkning fra begyndelsen af den periode, hvormed overenskomsten eller aftalen er forlænget. Resten kan anvendes med virkning fra 1. april 1986 eller i øvrigt fra begyndelsen af det andet år af den periode, hvormed overenskomsten eller aftalen er forlænget.
 5. Stk. 5.
  Der kan endvidere fortsat ske regulering af tillæg, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse, således at de giver den samme dækning som forudsat ved aftalen om eller fastsættelsen af de hidtil gældende satser. Eventuel regulering herudover skal afholdes indenfor den i stk. 4 fastsatte ramme for gennemførelse af specielle krav.