Overenskomstforlængelsesloven § 2

  1. § 2
    På de områder, hvor overenskomsterne indgås som normallønsoverenskomster, kan der ved aftale mellem parterne med virkning for det første år, for hvilket overenskomsterne er fornyet, gennemføres ændringer, der holdes indenfor en beløbsramme på 2 pct. af den årlige lønsum på det pågældende overenskomstområde opgjort pr. 1. marts 1985.
  2. Stk. 2.
    Med virkning for det andet år, for hvilket overenskomsterne er fornyet, kan der på samme måde gennemføres ændringer, der holdes indenfor en beløbsramme på 1,5 pct. af den i stk. 1 omtalte årlige lønsum.
  3. Stk. 3.
    Af de i stk. 1 og 2 omtalte beløbsrammer anvendes en forholdsmæssig del til lønforbedringer for lærlinge og EFG-elever.