Boligbyggeriloven
Lov om boligbyggeri

Kapitel 1

Kapitel 2 Almennyttig boligvirksomhed

Kapitel 3-8 a

Kapitel 9 Almindelige bestemmelser om almennyttigt byggeri med støtte

Kapitel 9 a

Kapitel 10 Støtte til opførelse af andelsboliger

Kapitel 11 Boliger for unge under uddannelse m.fl.

Kapitel 12 Boliger for ældre

Kapitel 12 a Kollektive bofællesskaber

Kapitel 13 Forvaltnings- og straffebestemmelser m.v.

Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Kapitel 1

(Ophævet)

Kapitel 2 Almennyttig boligvirksomhed

 1. §§ 2-6
  (Ophævet)
 1. § 7
  Den samlede leje (boligafgift) for en afdelings boliger og lokaler skal til enhver tid være fastsat således, at den giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser.
 2. Stk. 2.
  Leje for en afdelings boliger fastsættes efter disses indbyrdes værdi. Lejen for hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, fastsættes til den leje, der er sædvanlig for tilsvarende lejemål i ejendomme af samme alder i kvarteret eller kommunen.
 3. Stk. 3.
  Lejen ved afdelingens ibrugtagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort og den endelige finansiering er tilendebragt. Ved sin godkendelse skal kommunalbestyrelsen navnlig påse overholdelse af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Lejen fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for det kommende år. Lejeforhøjelser, der måtte være nødvendige til opfyldelse af kravet i stk. 1, kan gennemføres med 3 måneders varsel eller 1 måneds varsel, såfremt der i lejeaftalen er taget forbehold herom. For lejeforhøjelse i lejemål om hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, gælder reglerne i lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.
 5. Stk. 5.
  Gør forholdene det påkrævet, kan kommunalbestyrelsen påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen.
 6. Stk. 6.
  Aconto-varmebidrag kan forhøjes med 1 måneds varsel.
 7. Stk. 7.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-6 nævnte forhold, herunder om arten og omfanget af de udgifter, der kan medregnes ved fastsættelsen af lejen.
 1. § 7 a
  Bestemmelserne i kapitel VII A i lov om leje om udgifter til fællesantenner og adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v. finder tilsvarende anvendelse. Dog udarbejdes budgettet, på grundlag af hvilket lejerens betaling for udgifterne til fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v. opkræves, på baggrund af enten de faktiske eller de forventede udgifter på budgetteringstidspunktet. Et eventuelt over- eller underskud skal reguleres over det følgende regnskabsår.
 1. § 8
  Undlader boligtagere i en afdeling som led i en fælles optræden at betale leje (boligafgift) eller andre forfaldne ydelser efter lejeaftalen, skal boligselskabets ledelse iværksætte sådanne forholdsregler, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig økonomisk drift af afdelingen.
 2. Stk. 2.
  Hvis boligtageres manglende betaling af forfaldne ydelser efter stk. 1 bringer en afdeling i alvorlige likviditetsvanskeligheder, skal selskabets ledelse indberette dette til socialministeren og kommunalbestyrelsen og give oplysning om størrelsen af den ydelse, der skyldes af hver enkelt boligtager. Selskabets indberetning skal vedlægges fyldestgørende materiale til belysning af afdelingens økonomiske situation.
 3. Stk. 3.
  Såfremt socialministeren skønner, at et forhold som nævnt i stk. 1 indebærer nærliggende risiko for, at afdelingen ikke vil kunne videreføres som almennyttigt boligbyggeri, eller at der vil kunne opstå økonomisk tab for stat og kommune, overtager staten afdelingens fordringer mod de enkelte boligtagere og indbetaler samtidig til afdelingen et beløb, som svarer til de ydelser, der skyldes af boligtagerne.
 4. Stk. 4.
  Renten for de fordringer, staten har overtaget efter stk. 3, udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., og beregnes fra det tidspunkt, da staten overtager fordringerne. Gebyr for ikke rettidigt betalt leje, der tilfalder selskabet eller afdelingen, udgør for hver måneds leje m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.
 5. Stk. 5.
  Har boligtageres manglende betaling af forfaldne ydelser efter stk. 1 påført selskabet eller afdelingen merudgifter, der ikke fuldt ud dækkes af det i stk. 4 nævnte gebyr, betales udgifterne af disse boligtagere.
 6. Stk. 6.
  Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven.
 1. §§ 9-18
  (Ophævet)

Kapitel 3-8 a

(Ophævet)

Kapitel 9 Almindelige bestemmelser om almennyttigt byggeri med støtte

 1. § 55
  (Ophævet)
 1. § 56
  Ejendommene skal holdes forsvarligt ved lige.
 2. Stk. 2.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 1 nævnte forhold.
 1. §§ 56 a-58
  (Ophævet)
 1. § 59
  Ejendommen skal forsikres mod brand i et forsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive bygningsbrandforsikringsvirksomhed.
 1. § 60
  En ejendoms værdi fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens samlede anskaffelsessum ekskl. indskud til realkreditinstitutterne. Socialministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer herom.
 1. §§ 61-62 a
  (Ophævet)

Kapitel 9 a

(Ophævet)

Kapitel 10 Støtte til opførelse af andelsboliger

 1. § 63
  (Ophævet)
 1. § 63 a
  (Ophævet)
 1. § 63 b
  Økonomi- og erhvervsministeren kan i perioden 1. april 1996 til 31. marts 1997 på statskassens vegne give tilsagn om tilskud til nedbringelse af boligafgiften i andelsboliger opført efter lov om boligbyggeri med tilsagn i perioden 1. januar 1989 til 31. december 1995. Tilsagn kan gives inden for en samlet ramme for et årligt driftstilskud på 5 mio. kr.
 2. Stk. 2.
  Tilskud kan ydes til andelsboligforeninger, hvor der er konstateret så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at disse vil kunne hindre foreningens videreførelse. En ejendomsformidler efter lov om omsætning af fast ejendom afgiver erklæring om, at betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldt.
 3. Stk. 3.
  Tilskud efter stk. 1 ydes som en løbende driftsstøtte i form af andelsboligbidrag til andelsboligforeninger.
 4. Stk. 4.
  Andelsboligbidraget fastsættes som et årligt beløb pr. m2 støtteberettiget areal i den enkelte andelsboligforening. De første 8 år efter støttetildelingen udbetales 100 pct. af det fastsatte beløb. Fra det 9. til det 12. år aftrappes andelsboligbidraget årligt med 20 pct. af det oprindeligt fastsatte bidrag, og således at støtteudbetalingen ophører i det 13. år.
 5. Stk. 5.
  Andelsboligbidraget, der som følge af aftrapningen kommer til at udgøre mindre end 500 kr. halvårligt, bortfalder helt.
 6. Stk. 6.
  Andelsboligbidraget udbetales 2 gange årligt umiddelbart forud for forfaldsdagen for terminerne for indeksbelåningen. Første udbetaling finder sted ved den førstkommende termin efter tilsagnsdatoen.
 7. Stk. 7.
  Socialministeren kan helt eller delvis bringe betalingen af andelsboligbidrag til ophør, såfremt andelsboligforeningens økonomi forbedres eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en stigning i handelspriserne for andelsboliger.
 8. Stk. 8.
  Andelsboligforeningen skal på forlangende give socialministeren alle nødvendige oplysninger til belysning af foreningens økonomiske forhold.
 9. Stk. 9.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-8 nævnte forhold, herunder de nærmere regler for andelsboligbidragets beregning.
 1. §§ 64-66
  (Ophævet)
 1. § 66 a
  Opløses en andelsboligforening, hvortil staten har ydet rentesikring, rentebidrag, andelsboligbidrag eller ydelsesstøtte, kan den ydede støtte kræves helt eller delvist tilbagebetalt efter socialministerens nærmere bestemmelse. Tilbagebetalingskravet påhviler de andelshavere, der er medlemmer af andelsboligforeningen på tidspunktet for foreningens opløsning.

Kapitel 11 Boliger for unge under uddannelse m.fl.

 1. § 67
  (Ophævet)
 2. Stk. 7.
  Socialministeren kan fastsætte retningslinjer for formen og indholdet af de i stk. 6 nævnte vedtægter. Socialministeren kan endvidere fastsætte almindeligt gældende regler til afløsning, supplering eller ændring af allerede godkendte vedtægter.
 3. Stk. 8.
  (Ophævet)
 4. Stk. 9.
  (Ophævet)
 5. Stk. 10.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-9 nævnte forhold.
 1. § 67 a
  Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at selvejende ungdomsboliginstitutioner i kommunen sammenlægges til een institution, og at meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres til denne institution. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele samtykke til, at en selvejende ungdomsboliginstitution overgår til at være en afdeling af et almennyttigt boligselskab, og at meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres til boligselskabet.
 2. Stk. 2.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.
 1. § 68
  Boliger opført med støtte efter § 67 skal efter socialministerens nærmere bestemmelse fortrinsvis stilles til rådighed for unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor.
 2. Stk. 2.
  Såfremt boligerne udlejes til andre end unge, der efter stk. 1 har fortrinsret dertil, kan socialministeren helt eller delvis bringe betaling af rentesikring, rentebidrag, afdragsbidrag eller ydelsesstøtte til ophør.
 1. §§ 69-72 c
  (Ophævet)
 1. § 72 d
  Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde yde tilskud eller lån til etablering af ungdomsboliger, såfremt de endelige udgifter ved byggeriets opførelse overstiger det beløb, som kommunalbestyrelsen har godkendt ved byggeriets påbegyndelse.
 2. Stk. 2.
  Lån efter stk. 1 ydes på de i § 70, stk. 2, gældende vilkår.
 3. Stk. 3.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.
 1. § 72 e
  (Ophævet)
 1. § 73
  Bestemmelserne i § 7 a, § 13, stk. 2, § 56, stk. 1, 3 og 4, § 58, stk. 2-4, og §§ 59-62 a gælder også for byggerier, der opføres med støtte efter dette kapitel.
 1. § 73 a
  (Ophævet)
 1. § 73 b
  (Ophævet)
 1. § 74
  Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om kommunalt tilskud, lån eller garanti til ungdomsboliger, der er tilvejebragt efter § 69, jf. § 67, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes videreførelse.
 2. Stk. 2.
  For lån efter stk. 1 finder § 39, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, tilsvarende anvendelse. For tilskud og garanti fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere vilkår.
 1. § 75
  Socialministeren fastsætter nærmere regler om organisation og beboerindflydelse i ungdomsboliger som nævnt i § 67, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  I bestyrelserne skal så vidt muligt være ligelig repræsentation af beboerne, af kommunalbestyrelsen og af uddannelsesinstitutioners ledelse.
 3. Stk. 3.
  For medlemmer af bestyrelsen samt for forretningsføreren og for funktionærer finder bestemmelserne i § 17 tilsvarende anvendelse.
 1. § 76
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de i § 75 nævnte boliger efter regler, der fastsættes af socialministeren. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af regnskaber og budgetter for de i stk. 1 nævnte boliger.
 3. Stk. 3.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der skal foretages passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til almindelig istandsættelse og vedligeholdelse, herunder om anvendelse af de henlagte midler.
 4. Stk. 4.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, at institutionens indtægter og udgifter skal føres over en særskilt konto oprettet i institutionens navn.
 1. § 76 a
  Til de i § 75 nævnte boliger kan kommunen, hvori boligerne er beliggende, hvert år yde et tilskud, der svarer til størrelsen af den kommunale grundskyld, som ungdomsboligerne/ kollegiet betaler.
 1. § 76 b
  Ungdomsboliginstitutionen skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige ungdomsbolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket en ungdomsbolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for ungdomsboliginstitutionen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer kommunen en beslutning om at råde over en ungdomsbolig, som ikke er udlejet, skal lejen (boligafgiften) dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.
 2. Stk. 2.
  Ungdomsboliginstitutionen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige ungdomsboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen. Reglerne i stk. 1 om kommunens betaling af leje og garanti for opfyldelse af lejerens forpligtelse til at istandsætte boligen ved fraflytning finder tilsvarende anvendelse ved anvisninger, der sker efter aftale i henhold til 1. punktum, samt ved anvisninger, som i øvrigt foretages af kommunalbestyrelsen.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i stk. 1-2 gælder kun ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte i medfør af den efter 31. december 1977 gældende boligbyggerilovgivning.
 1. § 77
  Bestemmelserne i § 7 finder anvendelse ved fastsættelsen af lejen m.v. for de boliger, der er nævnt i §§ 73 a og 75.
 2. Stk. 2.
  Den årlige lejeregulering foretages med virkning fra 1. august. Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli. Bestemmelserne i 1. og 2. punktum gælder ikke for boliger, der er beliggende i ejendomme der tilhører et almennyttigt boligselskab, jf. § 2.
 3. Stk. 3.
  Undlader beboerne i de i stk. 1 nævnte boliger eller i andre boliger for unge under uddannelse, hvortil socialministeren har ydet støtte i form af lån, tilskud eller garantier, som led i en fælles optræden at betale forfalden leje og andre forfaldne ydelser efter lejeaftalen, finder reglerne i § 8, stk. 1, tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Om manglende betaling af forfaldne ydelser efter stk. 3 skal udlejeren foretage indberetning til socialministeren og kommunalbestyrelsen med oplysninger som nævnt i § 8, stk. 2. Socialministeren kan da lade staten overtage udlejerens fordringer mod de enkelte beboere og indbetaler samtidig til udlejeren et beløb svarende til de af beboerne skyldige ydelser.
 5. Stk. 5.
  Modtager en af de beboere, der er nævnt i stk. 3, støtte i form af stipendium, studielån eller statsgaranteret lån efter lov om Statens Uddannelsesstøtte, kan socialministeren for støtte, hvorom der er givet tilsagn efter 1. juli 1980, pålægge Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte at overføre den fornødne del af forfaldne rater af tildelte stipendiebeløb eller lån til en særskilt samlekonto i et pengeinstitut eller til en postgirokonto, som socialministeren anviser. Ved meddelelse af statsgaranti for lån kan socialministeren på forhånd give statsgarantien påtegning om, at det långivende pengeinstitut efter socialministerens bestemmelse skal overføre det skyldige beløb til en af de konti, der er nævnt. Socialministeren råder over indeståendet på kontoen, som anvendes til dækning af statskassens tilgodehavende efter § 8, stk. 4. Tiloversblevne beløb overføres til den uddannelsessøgendes konto i dennes pengeinstitut. § 8, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.
 6. Stk. 6.
  Reglerne i stk. 3-5 finder også anvendelse på personer, der som led i en fælles optræden benytter boliger uden lejeaftale og ikke efter påkrav fra udlejeren betaler for benyttelsen med et beløb, som svarer til den gældende leje og andre ydelser.
 7. Stk. 7.
  Fremsætter den, hvis uddannelsesstøtte tilgår socialministerens konto efter reglerne i stk. 3-6, indsigelse mod konteringen, afgøres spørgsmålet af fogedretten ved kendelse. Konteringen udsættes dog ikke ved sagens indbringelse for fogedretten.
 8. Stk. 8.
  Med henblik på udligning af lejeniveauet i kollegiebyggeri og andet byggeri for unge under uddannelse kan vilkårene for lån efter § 62 i lov nr. 83 af 19. marts 1975 om boligbyggeri eller efter denne lov ændres med et halvt års varsel. Socialministeren fastsætter nærmere bestemmelser for huslejeudligningens gennemførelse.
 1. § 77 a
  Bestyrelsen for ungdomsboliginstitutionen skal opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, når lejeren har fuldført eller er ophørt med sin uddannelse eller de forudsætninger, hvorunder boligen blev udlejet, ikke længere er opfyldt. § 87 i lov om leje finder tilsvarende anvendelse. Bestyrelsen for ungdomsboliginstitutionen kan med 3 måneders varsel opsige lejeaftalen, hvis lejeren ikke har fremsendt de nødvendige oplysninger om studieaktivitet senest 6 uger efter, at ungdomsboliginstitutionen har fremsat skriftlig anmodning herom.
 2. Stk. 2.
  Opsigelse efter ophørt uddannelse kan under særlige omstændigheder udsættes i op til et år. Opsigelse kan endvidere udsættes, hvis boligen ikke umiddelbart kan genudlejes.
 3. Stk. 3.
  Socialministeren fastsætter til sikring af, at boligerne til stadighed bebos af den berettigede personkreds, herunder studieaktive uddannelsessøgende, nærmere regler om, hvorledes opsigelse skal ske.
 1. § 78
  Bestemmelserne i kap. X A i lov om leje finder ikke anvendelse på de i §§ 67 og 75 nævnte boliger.
 1. § 79
  Udlejning af de i § 75 nævnte boliger skal ske efter retningslinjer, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom.
 2. Stk. 2.
  Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan der ske fælles indstilling til de boliger i kommunen, der er nævnt i stk. 1. Sådan indstillingsvirksomhed kan oprettes fælles for flere kommuner og kan samordnes med anden virksomhed, der tager sigte på formidling af boliger for unge.
 1. § 80
  (Ophævet)

Kapitel 12 Boliger for ældre

Sociale institutioner m.v.

 1. §§ 81-83 a
  (Ophævet)
 1. § 83 b
  Selvejende lette kollektivboliginstitutioner, hvortil der er givet tilsagn om støtte i medfør af bestemmelserne i §§ 81-83 a inden udgangen af 1987, kan med samtykke af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, sammenlægges til een institution. Kommunalbestyrelsen godkender samtidig, at meddelt offentlig støtte overføres til denne institution. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele samtykke til, at en sådan boliginstitution overgår til at være en afdeling af et almennyttigt boligselskab, og at det meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres til afdelingen.
 2. Stk. 2.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

Kapitel 12 a Kollektive bofællesskaber

 1. § 84
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgning om støtte, om tilsyn og om organisering, opførelse og drift af bofællesskaber efter dette kapitel. Socialministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 85
  (Ophævet)
 1. § 86
  (Ophævet)

Kapitel 13 Forvaltnings- og straffebestemmelser m.v.

 1. § 87
  (Ophævet)
 1. § 88
  (Ophævet)
 1. § 89
  Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af offentlig støtte og statslige garantier samt den efterfølgende administration heraf udføres af Økonomistyrelsen.
 2. Stk. 2.
  I det omfang kommunalbestyrelsen yder en del af den offentlige støtte, kan Økonomistyrelsen foretage en samlet udbetaling af støtten til det långivende realkreditinstitut. Kommunalbestyrelsen indbetaler på opkrævning andelen af den offentlige støtte til Økonomistyrelsen.
 3. Stk. 3.
  Administrationen af den i § 63 b omhandlede tilskudsordning foretages af Økonomistyrelsen.
 4. Stk. 4.
  Socialministeren kan til Økonomistyrelsen helt eller delvis henlægge de beføjelser, som er tillagt ministeren i henhold til denne lov.
 5. Stk. 5.
  Socialministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til stk. 3, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.
 1. § 89 a
  (Ophævet)
 1. § 90
  Henlægger socialministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 91
  (Ophævet)
 1. § 92
  Nærmere regler om gennemførelse af denne lovs bestemmelser fastsættes af socialministeren.
 1. § 93
  Socialministeren kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af:
  1. 1) (Ophævet)
  2. 2) (Ophævet)
  3. 3) (Ophævet)
  4. 4) (Ophævet)
  5. 5) § 12, stk. 4, jf. stk. 3, og § 76, stk. 3, om anvendelse af midler, der er henlagt til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til afholdelse af visse istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter,
  6. 6) § 63 b, stk. 9, jf. stk. 1 og 2, om afgivelse af erklæring om opfyldelse af betingelserne for tilsagn og om, at tilskuddet ikke anvendes efter dets formål,
  7. 7) § 76, stk. 4, om føring af indtægter og udgifter over en særskilt konto,
  8. 8) (Ophævet)
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

 1. § 94
  (Ophævet)
 2. Stk. 2.
  Lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og lov nr. 82 af 17. marts 1982 om offentlig støtte til indeksfinansieret boligbyggeri og om ændring af lov om boligbyggeri ophæves. Lovene bevarer dog deres gyldighed for så vidt angår byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte før lovenes ophævelse. Rentesikring, som ydes i medfør af § 45, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, kommer dog ikke til udbetaling, hvis beløbet for et kvartal er mindre end 250 kr.
 1. § 95
  (Ophævet)
 1. § 96
  (Ophævet)
 1. § 97
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.