Boligbyggeriloven § 72 d

  1. § 72 d
    Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde yde tilskud eller lån til etablering af ungdomsboliger, såfremt de endelige udgifter ved byggeriets opførelse overstiger det beløb, som kommunalbestyrelsen har godkendt ved byggeriets påbegyndelse.
  2. Stk. 2.
    Lån efter stk. 1 ydes på de i § 70, stk. 2, gældende vilkår.
  3. Stk. 3.
    Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.