Boligbyggeriloven § 93

 1. § 93
  Socialministeren kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af:
  1. 1) (Ophævet)
  2. 2) (Ophævet)
  3. 3) (Ophævet)
  4. 4) (Ophævet)
  5. 5) § 12, stk. 4, jf. stk. 3, og § 76, stk. 3, om anvendelse af midler, der er henlagt til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til afholdelse af visse istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter,
  6. 6) § 63 b, stk. 9, jf. stk. 1 og 2, om afgivelse af erklæring om opfyldelse af betingelserne for tilsagn og om, at tilskuddet ikke anvendes efter dets formål,
  7. 7) § 76, stk. 4, om føring af indtægter og udgifter over en særskilt konto,
  8. 8) (Ophævet)
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.