Eftergivelsesloven
Lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

 1. § 1
  3) 6) Efter ansøgning kan restanceinddrivelsesmyndigheden på statskassens vegne yde tilskud til tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, tidligere statsgaranterede studielån, der er overført til Økonomistyrelsen efter lov om statsgaranterede studielån og til indfriede statsgaranterede studielån. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere helt eller delvis eftergive skyldig studiegæld, herunder renter og omkostninger.
 2. Stk. 2.
  5) Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter ansøgning eftergive offentlig gæld efter reglerne i kapitel 3 a.

Kapitel 1 Tilskud til statsgaranterede studielån

 1. § 2
  Tilskud ydes for ét år ad gangen til den del af låntagers studiegæld, der overstiger halvdelen af den beregnede årsindkomst, jf. stk. 2 og § 4. Tilskudsåret går fra 1. april til 31. marts.
 2. Stk. 2.
  Den beregnede årsindkomst er indkomstgrundlaget, jf. § 2 a, opgjort på grundlag af indkomsten for det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvori tilskudsåret begynder. Ved beregningen af årsindkomsten ses der bort fra tilskud ydet i henhold til denne eller tidligere lov i det indkomstår, der ligger til grund for beregningen af indkomstgrundlaget, og der tillægges 75 pct. af den del af formuen, der ved indkomstårets udgang overstiger 52.600 kr.
 3. Stk. 3.
  6) Hvis den efter stk. 2 beregnede årsindkomst med fradrag af det i stk. 2, 2. pkt., nævnte formuetillæg er mindre end en årsindkomst opgjort på grundlag af det dagpengebeløb, der for samme indkomstår er fastsat i medfør af § 51, stk. 2, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., anvendes dagpengeindkomsten, dog med tillæg af 75 pct. af den del af låntagers formue, der ved indkomstårets udgang overstiger 52.600 kr.
 4. Stk. 4.
  Låntagers formue efter stk. 2 og 3 består af
  1. 1) indestående i pengeinstitutter m.v. og kursværdien af obligationer og pantebreve i depot,
  2. 2) ejendomsværdi af danske ejendomme,
  3. 3) kursværdien af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser,
  4. 4) anden formue,
  5. 5) gæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings‑ og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld, og
  6. 6) anden gæld.
 5. Stk. 5.
  De i stk. 2-4 nævnte formuebeløb reguleres én gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter reguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100‑kronebeløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.
 1. § 2 a
  Indkomstgrundlaget, jf. § 2, stk. 2, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  2) Opgørelsen af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1, foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår.
 3. Stk. 3.
  2) S katteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indkomstgrundlaget.
 1. § 3
  Studiegælden opgøres pr. 31. december året forud for det kalenderår, hvori tilskudsåret begynder. Har låntager flere statsgaranterede studielån, foretages en samlet opgørelse. Opgørelsen omfatter studiegæld, som låntager efter aftale skal begynde at afvikle senest ved tilskudsårets begyndelse, medmindre låntager har fået udsættelse med afviklingen på grund af arbejdsløshed, sygdom eller andre særlige grunde.
 2. Stk. 2.
  Ved beregning af tilskud for det enkelte tilskudsår tages der ikke hensyn til ydelser, der betales i tidsrummet fra opgørelsen efter stk. 1 og til tilskudsårets udløb.
 1. § 4
  Tilskud beregnes for ét tilskudsår ad gangen som en procent (tilskudsprocenten), jf. stk. 2, af den del af låntagers tilskudsberettigende studiegæld, der overstiger halvdelen af den beregnede årsindkomst, jf. § 2.
 2. Stk. 2.
  Tilskudsprocenten er den til enhver tid fastsatte officielle diskonto pr. 1. januar forud for det pågældende tilskudsårs begyndelse med tillæg af højst 9,25 points afhængig af den beregnede årsindkomst efter følgende skala:
 3. Stk. 3.
  Den i stk. 2 fastsatte indkomstskala, bortset fra dagpengeårsindkomsten efter § 2, stk. 3, reguleres én gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter procentreguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100‑kronebeløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.
 1. § 5
  Tilsagn om tilskud kan kun gives, hvis låntager ved ansøgningsfristens udløb har afsluttet eller afbrudt sin senest påbegyndte uddannelse, eller hvis tilbagebetalingspligten er indtrådt efter reglerne i lov om statsgaranterede studielån.
 1. § 6
  3) Administrationen af tilskud til statsgaranterede studielån varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 2. Stk. 2.
  Anvisningen sker kvartalsvis forud til låntagers studielånskonto hos långiver. Har låntager flere statsgaranterede studielån, fordeles tilskuddet forholdsmæssigt.
 1. § 7
  6) Hvis Økonomistyrelsen på statens vegne indfrier studielånet som misligholdt, bortfalder udbetalingen af tilskud fra indfrielsestidspunktet.
 1. § 8
  3)6) Pengeinstitutterne skal give Økonomistyrelsen oplysning om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere, opgjort pr. 31. december i det nærmest forudgående kalenderår, herunder oplysning om låntagers personnummer, pengeinstituttets registreringsnummer, låntagers kontonummer, samt om låntager har indgået en afviklingsaftale. Skatteministeren kan fastsætte regler herom, herunder regler om, under hvilken form oplysninger skal gives.
 1. § 9
  3) Skatteministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) ansøgningsfrist,
  2. 2) ansøgningens indhold,
  3. 3) grundlaget for beregning af tilskud, herunder om indtægts‑ og formuegrundlaget for låntagere bosat i udlandet og dokumentation herfor,
  4. 4) udbetaling af tilskud, og
  5. 5) tilskuddets ophør.
 1. § 10
  3) Klager over afgørelser om tilskud til statsgaranterede studielån truffet af restanceinddrivelsesmyndigheden kan indbringes for Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Klager skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.
 3. Stk. 3.
  Ankenævnet kan indtil 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.
 4. Stk. 4.
  3) Ankenævnet består af en formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive dommer, og 2 andre medlemmer. Medlemmerne beskikkes af skatteministeren for et tidsrum af 4 år.
 5. Stk. 5.
  3) Skatteministeren fastsætter forretningsorden for ankenævnet.
 1. § 11
  For låntagere, der er indkomstskattepligtige på Færøerne eller i Grønland, bedømmes indkomst‑ og formueforhold på grundlag af den henholdsvis på Færøerne og i Grønland senest opgjorte skattepligtige indkomst og den opgjorte formue ved udløbet af det dertil svarende indkomstår. Årsindkomsten opgøres i øvrigt efter reglerne i § 2.
 2. Stk. 2.
  6) Låntagers indkomst‑ og formueoplysninger skal dokumenteres af told- og skatteforvaltningen.

Kapitel 2 Tilskud til indfriede statsgaranterede studielån

 1. § 12
  3)6) For tilskud til tilbagebetaling af indfriede statsgaranterede studielån gælder reglerne i kapitel 1. Skatteministeren kan fastsætte regler om bortfald af tilskud, hvis tilbagebetalingsaftalen ikke overholdes, samt om administrationen i de tilfælde, hvor låntager samtidig har studielån i et pengeinstitut, herunder i Økonomistyrelsen.

Kapitel 3 Eftergivelse af studiegæld

 1. § 13
  Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter ansøgning eftergive studiegæld, som låntager ikke kan tilbagebetale med passende ydelser i løbet af en 15-årig tilbagebetalingsperiode.
 2. Stk. 2.
  Reglerne i dette kapitel omfatter statslån, studielån og statsgaranterede studielån ydet efter uddannelsesstøttelovgivningen.
 1. § 14
  5) Restanceinddrivelsesmyndigheden kan tidligst behandle en ansøgning om eftergivelse 9 år efter, at
  1. 1) låntager har afsluttet eller afbrudt sin uddannelse,
  2. 2) låntager har påbegyndt tilbagebetalingen af gælden, eller
  3. 3) tilbagebetalingspligten er indtrådt efter lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statsgaranterede studielån.
 2. Stk. 2.
  Hvis tilbagebetalingen har været udsat på grund af fortsat uddannelse, forlænges den i stk. 1 fastsatte periode tilsvarende.
 3. Stk. 3.
  3)5) Hvis låntager modtager førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om social pension, finder stk. 1 ikke anvendelse. Hvis låntagers erhvervsevne er nedsat i tilsvarende omfang, kan restanceinddrivelsesmyndigheden se bort fra 9-års kravet i stk. 1.
 1. § 15
  5) (Ophævet)
 1. § 16
  Restanceinddrivelsesmyndigheden træffer afgørelse om, og i hvilket omfang studiegælden kan eftergives, efter en samlet vurdering af, om
  1. 1) låntagers hidtidige tilbagebetaling har stået i rimeligt forhold til gældens størrelse og alder eller til låntagers bruttoindkomst, og
  2. 2) låntager med sin forventede bruttoindkomst kan betale mere af gælden inden udløbet af den 15-årige tilbagebetalingsperiode, jf. § 13, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  3) Er den 15-årige tilbagebetalingsperiode udløbet, træffer restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelse på grundlag af en vurdering efter stk. 1, nr. 1, for perioden frem til ansøgningstidspunktet.
 3. Stk. 3.
  3) Ved vurderingen efter stk. 1 kan restanceinddrivelsesmyndigheden tage hensyn til sociale forhold mv., som i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.
 4. Stk. 4.
  3)5) Statsgaranterede studielån samt stats- og studielån, som eftergives helt eller delvist, overtages af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 5. Stk. 5.
  5) Skatteministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af studiegæld, der ikke eftergives, herunder om forlængelse af tilbagebetalingsperioden ud over 15 år. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne og låntager skal fremskaffe til brug for bedømmelsen af en ansøgning om eftergivelse af studiegæld.
 1. § 16 a
  Restanceinddrivelsesmyndigheden kan omgøre en afgørelse om hel eller delvis eftergivelse af studiegæld, hvis
  1. 1) låntager har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om eftergivelse, eller
  2. 2) låntager ikke overholder vilkårene for en delvis eftergivelse af gælden.
 1. § 16 b
  3)5) Efter fornyet ansøgning kan restanceinddrivelsesmyndigheden genoptage en afgørelse om eftergivelse, hvis låntagers indkomstforhold forringes væsentligt.
 1. § 16 c
  3) 4) Hvis låntager har anden betydelig gæld end studiegæld, kan restanceinddrivelsesmyndigheden henvise låntager til at søge om gældssanering efter konkurslovens regler eller eftergivelse efter reglerne i opkrævningsloven.
 2. Stk. 2.
  Studiegæld, der er nedskrevet efter en kendelse om gældssanering, kan ikke eftergives efter reglerne i denne lov.
 1. § 16 d
  3) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser efter denne lov, herunder at afgørelser, der træffes af klageinstansen, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 16 e
  5) Låntagere, som før den 1. januar 1998 har fået bedømt en ansøgning om eftergivelse af studiegæld efter de da gældende regler, kan få bedømt deres ansøgning på ny efter reglerne i §§ 13-16 e og 17 a.
 2. Stk. 2.
  Restanceinddrivelsesmyndigheden kan fravige betingelsen i stk. 1 om, at ansøgningen skal være bedømt før den 1. januar 1998, hvis låntagers sociale forhold m.v. i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.
 3. Stk. 3.
  En fornyet bedømmelse af en ansøgning efter stk. 1 kan ikke resultere i tilbagebetaling af ydelser, som låntager allerede har betalt på studiegælden.

Kapitel 3 a Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

 1. § 16 f
  5) Skyldnere, som i 4 år eller mere uafbrudt har modtaget hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter reglerne i kapitel 5 i integrationsloven, kan efter ansøgning til restanceinddrivelsesmyndigheden få eftergivet gæld til det offentlige, jf. dog stk. 3. Det drejer sig om gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og anden forfalden gæld, der opkræves af offentlige fordringshavere.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for at få bevilget eftergivelse efter stk. 1, at skyldneren er kommet i beskæftigelse, i fleksjob, under uddannelse eller under revalidering, jf. § 16 h, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Eftergivelse kan ikke ske for gæld, som er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, eller som følge af, at skyldneren har afgivet urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed med den virkning, at skyldneren uretmæssigt har modtaget ydelser fra det offentlige.
 1. § 16 g
  5) Eftergivelsen sker med et fast beløb pr. måned i 5 år. Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/60 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen, jf. § 16 f.
 2. Stk. 2.
  Når der er truffet afgørelse om eftergivelse, overdrager de offentlige fordringshavere den gæld, der er omfattet af eftergivelsen, til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis gælden ikke allerede er overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden. Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld.
 1. § 16 h
  5) Det er en betingelse for eftergivelse, at skyldneren ophører med at modtage hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
 2. Stk. 2.
  Modtager skyldneren, efter at eftergivelsen er iværksat, igen hjælp efter reglerne i § 11 i lov om aktiv socialpolitik, sættes den månedlige eftergivelse i bero, indtil skyldneren ophører med at modtage hjælp. Når eftergivelsen har været stillet i bero i 1 år, ophører eftergivelsen for den resterende gæld. Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld.
 3. Stk. 3.
  Modtager restanceinddrivelsesmyndigheden et eller flere nye offentlige krav mod skyldneren til inddrivelse, som er forfaldet, efter at eftergivelsen er iværksat eller stillet i bero, jf. stk. 2, falder afgørelsen om eftergivelse bort for den resterende gæld, således at den månedlige eftergivelse ophører i den måned, der kommer efter den måned, hvor de nye offentlige krav modtages i restanceinddrivelsesmyndigheden. Der sker dog fortsat ikke forrentning af den eftergivne gæld.
 1. § 16 i
  5) Gæld, som vedrører en bortfalden afgørelse om eftergivelse, kan inddrives ved udpantning og indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og eftergives efter reglerne i opkrævningsloven.
 1. § 16 j
  5) Afgørelser efter kapitel 3 a er endelige.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren fastsætter regler om ansøgningens indhold og administration af ordningen.
 3. Stk. 3.
  1 år efter dette kapitels ikrafttræden foretager Skatteministeriet i samarbejde med Socialministeriet en vurdering af afgrænsningen af ordningen.
 4. Stk. 4.
  3 år efter dette kapitels ikrafttræden foretager Skatteministeriet i samarbejde med Socialministeriet en evaluering af forsøgsordningen.

Kapitel 4

 1. § 17
  (Ophævet)

Kapitel 4 a Kontrolbestemmelser

 1. § 17 a
  3)5) Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, som er nødvendige for at behandle ansøgninger om tilskud efter kapitel 1 og 2 og om eftergivelse efter kapitel 3, herunder de i § 8 nævnte oplysninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om ansøgeren, som er nødvendige for at behandle ansøgninger efter kapitel 3 a.

Kapitel 5 Ikrafttrædelse m.v.

 1. § 18
  (Udeladt).