Eftergivelsesloven § 2

 1. § 2
  Tilskud ydes for ét år ad gangen til den del af låntagers studiegæld, der overstiger halvdelen af den beregnede årsindkomst, jf. stk. 2 og § 4. Tilskudsåret går fra 1. april til 31. marts.
 2. Stk. 2.
  Den beregnede årsindkomst er indkomstgrundlaget, jf. § 2 a, opgjort på grundlag af indkomsten for det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvori tilskudsåret begynder. Ved beregningen af årsindkomsten ses der bort fra tilskud ydet i henhold til denne eller tidligere lov i det indkomstår, der ligger til grund for beregningen af indkomstgrundlaget, og der tillægges 75 pct. af den del af formuen, der ved indkomstårets udgang overstiger 52.600 kr.
 3. Stk. 3.
  6) Hvis den efter stk. 2 beregnede årsindkomst med fradrag af det i stk. 2, 2. pkt., nævnte formuetillæg er mindre end en årsindkomst opgjort på grundlag af det dagpengebeløb, der for samme indkomstår er fastsat i medfør af § 51, stk. 2, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., anvendes dagpengeindkomsten, dog med tillæg af 75 pct. af den del af låntagers formue, der ved indkomstårets udgang overstiger 52.600 kr.
 4. Stk. 4.
  Låntagers formue efter stk. 2 og 3 består af
  1. 1) indestående i pengeinstitutter m.v. og kursværdien af obligationer og pantebreve i depot,
  2. 2) ejendomsværdi af danske ejendomme,
  3. 3) kursværdien af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser,
  4. 4) anden formue,
  5. 5) gæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings‑ og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld, og
  6. 6) anden gæld.
 5. Stk. 5.
  De i stk. 2-4 nævnte formuebeløb reguleres én gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter reguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100‑kronebeløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.