Eftergivelsesloven § 16 d

  1. § 16 d
    3) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser efter denne lov, herunder at afgørelser, der træffes af klageinstansen, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.