Eftergivelsesloven § 16

 1. § 16
  Restanceinddrivelsesmyndigheden træffer afgørelse om, og i hvilket omfang studiegælden kan eftergives, efter en samlet vurdering af, om
  1. 1) låntagers hidtidige tilbagebetaling har stået i rimeligt forhold til gældens størrelse og alder eller til låntagers bruttoindkomst, og
  2. 2) låntager med sin forventede bruttoindkomst kan betale mere af gælden inden udløbet af den 15-årige tilbagebetalingsperiode, jf. § 13, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  3) Er den 15-årige tilbagebetalingsperiode udløbet, træffer restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelse på grundlag af en vurdering efter stk. 1, nr. 1, for perioden frem til ansøgningstidspunktet.
 3. Stk. 3.
  3) Ved vurderingen efter stk. 1 kan restanceinddrivelsesmyndigheden tage hensyn til sociale forhold mv., som i særlig grad påvirker låntagers mulighed for at tilbagebetale studiegælden.
 4. Stk. 4.
  3)5) Statsgaranterede studielån samt stats- og studielån, som eftergives helt eller delvist, overtages af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 5. Stk. 5.
  5) Skatteministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af studiegæld, der ikke eftergives, herunder om forlængelse af tilbagebetalingsperioden ud over 15 år. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne og låntager skal fremskaffe til brug for bedømmelsen af en ansøgning om eftergivelse af studiegæld.