Chokoladeafgiftsloven
Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Kapitel 1 Afgift af chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtigt vareområde

 1. § 1
  Af følgende varer svares afgift til statskassen:
  1. 1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.
  2. 2) Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign.
  3. 3) Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.
  4. 4) Andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer.
  5. 5) Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.
  6. 6) Tyggegummi.
  7. 7) Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.
  8. 8) Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign.
  9. 9) Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger med afgiftsfri vafler, biskuit og lign. i et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstiger 25 pct. af det samlede antal stykker i blandingen, og vaflerne ikke efter punkt 10 betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af chokoladevarer.
  10. 10) Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.
  11. 11) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-9.
 2. Stk. 2.
  Fritaget for afgift efter kap. 1 er:
  1. 1) Varer, hvis forhandling efter § 60 i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler er forbeholdt apotekerne, og varer, der er lægemidler, men er undtaget fra § 60 i lov om lægemidler ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering, jf. bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek.
  2. 2) Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.
  3. 3) Kakao- og chokolademælk samt andre kakaoholdige mælkeprodukter, der er færdigfremstillede til forbrug.
  4. 4) Buddingpulver, dessertpulver, fromagepulver og kagepulver med indhold af kakao.
  5. 5) Isvafler (kræmmerhuse og lign.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor.
  6. 6) Masser m.v., som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer.
 3. Stk. 3.
  For de i stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3 og 5, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer.

Afgiftssatsen

 1. § 2
  Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af den afgiftspligtige vægt:
 2. Stk. 2.
  Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

1) Varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g 25 kr. og 97 øre pr. kg 2) Varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 22 kr. og 8 øre pr. kg 3) Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4 11 kr. og 4 øre pr. kg

Registrerede virksomheder

 1. § 3
  Erhvervsmæssig fremstilling af de i § 1, stk. 1, nævnte varer må kun finde sted i virksomheder, som er registreret hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der erhvervsmæssigt fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til varer, der fremstilles i virksomheden og ikke er afgiftspligtige efter denne lov, skal anmelde fremstillingen af overtræk til registrering hos told- og skatteforvaltningen, medmindre fremstillingen alene består i, at der til indkøbt afgiftsberigtiget overtræk tilsættes yderligere fedtstoffer (kokosolie og lign.).
 3. Stk. 3.
  Den, der erhvervsmæssigt anvender overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til varer, der fremstilles i virksomheden, og ikke er afgiftspligtig efter denne lov, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, der afsætter afgiftsfri varer med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor udelukkende fra egne detailudsalg, kan af told- og skatteforvaltningen fritages for registrering efter stk. 2, når antallet af udsalg ikke overstiger 3.
 5. Stk. 5.
  Forinden registrering sker, skal virksomhedens lokaler være godkendt af told- og skatteforvaltningen. Godkendelse kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis lokalerne er indrettet på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 23 ikke kan udføres på rimelig måde. Tilbagekaldes godkendelsen, bortfalder registreringen.
 6. Stk. 6.
  Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.
 7. Stk. 7.
  Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.
 1. § 4
  Virksomheder, der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, og virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer fra 6 eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden, kan anmelde virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.
 1. § 5
  Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til:
  1. 1) Fremstilling af afgiftspligtige varer,
  2. 2) videresalg en gros eller
  3. 3) afsætning fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.
 2. Stk. 2.
  Såfremt en registreret virksomhed, der fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, ejer mindre end 6 detailudsalg, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at varerne til disse udsalg modtages, uden at afgiften er berigtiget, såfremt virksomhedens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien.
 1. § 5 a
  Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter § 2, stk. 1, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter § 2, stk. 1, nr. 1.

Opgørelse af den afgiftspligtige vægt

 1. § 6
  I virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomhedens godkendte lokaler i perioden af varer, som er fremstillet af virksomheden eller tilført virksomheden efter § 5, uden at afgiften er berigtiget. Såfremt den tilstedeværende beholdning af varer, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne til videresalg, er mindre end forskellen mellem mængden af de fremstillede eller således tilførte varer og mængden af de udleverede varer, medregnes det manglende kvantum i udleveringen.
 2. Stk. 2.
  I virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 2, foretages opgørelsen af den afgiftspligtige vægt på grundlag af mængden af færdigfremstillet overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor i afgiftsperioden. Told- og skatteforvaltningen vil dog kunne tillade, at opgørelsen sker på grundlag af mængden af det overtræk, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer.
 3. Stk. 3.
  I virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 3, foretages opgørelsen af den afgiftspligtige vægt på grundlag af mængden af det overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer i afgiftsperioden.
 1. § 7
  I virksomheder, der er registreret efter § 4, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af tilgangen til virksomheden i perioden af varer, som er tilført virksomheden efter § 5, uden at afgiften er berigtiget.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, hvis salg af afgiftspligtige varer uden berigtigelse af afgift udgør mere end halvdelen af det samlede salg af afgiftspligtige varer beregnet efter engrosværdien, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige vægt efter reglerne i § 6. Tilladelsen er betinget af, at virksomhedens lokaler kan godkendes af told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  For en virksomhed, der er registreret efter § 3, stk. 6, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.
 1. § 8
  I den afgiftspligtige vægt, opgjort efter § 6 og § 7, fradrages:
  1. 1) Varer der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 5.
  2. 2) Varer, der leveres til udlandet.
  3. 3) Varer, der anvendes til fremstilling af andre varer, der er afgiftspligtige efter reglerne i dette kapitel eller varer, der er betalt afgift af efter § 11 i lov om forskellige forbrugsafgifter.
  4. 4) Varer, der inden for virksomheden anvendes alene i den hensigt at prøve varens beskaffenhed.
  5. 5) Varer, der leveres til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.
  6. 6) Varer, der på grund af beskadigelse eller lignende er blevet uanvendelige, samt varer, der er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis.
  7. 7) Varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. Alene den virksomhed, der tager varen retur, har fradragsret. Fradragsretten gælder alene for varer, der er produceret eller forhandlet af virksomheden, men er ikke betinget af, at det er virksomheden, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne.
  8. 8) Varer, der fritages for afgift efter § 9, stk. 3 og 4.
  9. 9) 45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller lignende, der uden yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie og lign.) anvendes af virksomheder, der fremstiller konsum-is.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der fremstiller konsum-is og efter § 3, stk. 2, er registreret for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, kan foretage et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 6, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelse efter stk. 1 og afgiftsnedsættelse efter stk. 2.

Afgiftsfritagelse

 1. § 9
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til afgiftsgodtgørelse eller -fritagelse for varer, der erhvervsmæssigt
  1. 1) anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet, eller
  2. 2) leveres til udlandet.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 3. Stk. 3.
  Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen eller -fritagelsen efter stk. 1-4.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

 1. § 10
  Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 11. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.
 1. § 10 a
  I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 5 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 26. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 26. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
 3. Stk. 3.
  De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.
 4. Stk. 4.
  For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 1, 3 og 4, i opkrævningsloven.
 5. Stk. 5.
  En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter lovens kapitel 1, 2 eller 3 fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland
  1. 1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
  2. 2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og
  3. 3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 12 og 13. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.
 1. § 11
  Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

 1. § 12
  Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, skal føre et regnskab over tilgangen af uberigtigede varer efter § 5 og udleveringen af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal tillige føre et regnskab over råvarer og fremstilling af afgiftspligtige varer.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal føre regnskab over varer, der er tilført virksomheden fra andre registrerede virksomheder eller fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget.
 3. Stk. 3.
  Varer, som en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, modtager, uden at afgiften er berigtiget, skal lagermæssigt holdes adskilt fra virksomhedens beholdning af varer, hvoraf afgiften er berigtiget.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.
 5. Stk. 5.
  Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.
 6. Stk. 6.
  Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog § 13, stk. 2.
 7. Stk. 7.
  Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.
 8. Stk. 8.
  Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk.1-7 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 23 b, indtil påbuddet efterleves.
 9. Stk. 9.
  Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.
 1. § 13
  Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.
 2. Stk. 2.
  Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningssteder i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 1, i det dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale eller på forretningsstedet i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om
  1. 1) overførelse af varer mellem registrerede virksomheder efter § 5,
  2. 2) fakturaudstedelse og
  3. 3) regnskabsførelse.
 4. Stk. 4.
  I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1, 2 og 4 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 23 b, indtil påbuddet efterleves.
 6. Stk. 6.
  Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Afregning af afgiften

 1. § 14
  Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive vægten af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6, 7 og 8, og indbetale afgiften til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen sker efter reglerne i § 2, stk. 1-3 og 6, og §§ 3 og 4 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 1. § 15
  Indbetalingen af afgiften af den månedlige udlevering af varer efter § 6, stk. 1, og afgiften af den månedlige fremstilling af overtræk eller af den månedlige udlevering af varer med afgiftspligtigt overtræk efter § 6, stk. 2 eller stk. 3, skal ske til told- og skatteforvaltningen. Tilsvarende gælder for det salg, der sker efter § 7, stk. 3. Betalingen sker efter reglerne i § 2, stk. 4-6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 2. Stk. 2.
  Afgiften af den tilgang af varer, der i en måned er sket til en virksomhed, som opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal være indbetalt senest den 15. i den 2. måned efter varernes tilgang. Hvis der består et økonomisk interessefællesskab mellem en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, og en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, f.eks. således, at den ene virksomhed er interesseret i det økonomiske udbytte af den anden virksomhed, kan skatteministeren dog bestemme, at afgiften af varer, som den virksomhed, der opgør vægten efter § 7, stk. 1, har modtaget fra den pågældende anden virksomhed, skal indbetales senest den 15. i den måned, der følger efter varernes tilgang. Betalingen sker i øvrigt efter reglerne i § 2, stk. 5 og 6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 1. § 16
  (Ophævet)
 1. § 17
  Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
 1. § 18
  (Ophævet)
 1. § 18 a
  (Ophævet)

Kapitel 2 Råstofafgiften

 1. § 19
  Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, betales en råstofafgift, der udgør:
 2. Stk. 2.
  Råstofafgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 5.
 4. Stk. 4.
  Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 5.
 5. Stk. 5.
  Virksomheder skal i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde kun lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen, jf. § 10 a, stk. 1, indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer, hvis virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer eksklusive afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.
 6. Stk. 6.
  Til behandlede varer efter stk. 1 henføres en vare af den nævnte art, der er afhindet, skåret, hakket, knust, saltet eller ristet, samt mel, pastaer og lign. af afgiftspligtige nødder og kerner (herunder ikke jordnødder).
 7. Stk. 7.
  Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

1) Ubehandlede akajounøddekerner (toldtariffens pos. 0801), ubehandlede mandelkerner (pos. 0802), ubehandlede abrikos- og ferskenkerner (pos. 1212), kakao- bønner (pos. 1801) 14 kr. og 57 øre 2) Behandlede akajounøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), behandlede mandelkerner (pos. 0802, 1106 eller 2008), behandlede abrikos- og ferskenkerner (pos. 1212 eller 2008) 17 kr. og 44 øre 3) Ubehandlede og behandlede paranøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistachenøddekerner, pekannøddekerner (pos. 0802, 1106 eller 2008), ubehandlede hasselnøddekerner (pos. 0802), kakaoskaller, kakaoaffald (pos. 1802), restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner (herunder ikke jordnødder) (pos. 2306), medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde 9 kr. og 71 øre 4) Behandlede hasselnøddekerner (pos. 0802, 1106 eller 2008) 11 kr. og 65 øre 5) Mandler i skal (pos. 0802) 7 kr. og 33 øre 6) Hasselnødder i skal (pos. 0802 og 2008), jordnødder uden skal (pos 1202) 4 kr. og 87 øre 7) Behandlede jordnødder (pos. 1202 eller 2008) 5 kr. og 80 øre 8) Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), jordnødder i skal (pos. 1202) 2 kr. og 90 øre

 1. § 19 a
  Af her i landet avlede varer af de i § 19, stk. 1, nævnte arter svares en råstofafgift med de for de pågældende varer i § 19, stk. 1, fastsatte afgiftssatser.
 2. Stk. 2.
  Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.
 1. § 19 b
  Den, der med henblik på salg avler råstofafgiftspligtige varer, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, hvis omsætningen af afgiftspligtige varer ekskl. afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.
 2. Stk. 2.
  I virksomheder, der er registreret efter stk. 1, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer i afgiftsperioden.
 1. § 19 c
  Bestemmelserne i §§ 12-15 og 17 finder tilsvarende anvendelse på de efter § 19 b registrerede virksomheder.
 1. § 20
  Fritaget for afgift er:
  1. 1) Varer, der modtages fra udlandet af en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1.
  2. 2) Varer, der anvendes til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af § 34 i lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er forbeholdt apotekerne.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt
  1. 1) overføres til en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, eller
  2. 2) anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelsen eller -godtgørelsen efter stk. 1-4.
 1. § 21
  Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Kapitel 3 Dækningsafgiften

 1. § 22
  Af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1 eller 2, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:
 5. Stk. 5.
  Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.
 6. Stk. 6.
  I tilfælde af urigtig angivelse beregnes afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.
 7. Stk. 7.
  Fremlægges fabrikanterklæring ikke, beregnes afgiften på grundlag af et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens vægt og med anvendelse af satsen for den højst beskattede af de i varen indeholdte afgiftspligtige bestanddele. Skønner told- og skatteforvaltningen, at dækningsafgiften, beregnet på grundlag af varens virkelige indhold af afgiftspligtige bestanddele, ville udgøre et højere beløb end det herved udfundne, beregnes afgiften dog på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.
 8. Stk. 8.
  Bestemmelserne i § 20, stk. 4, og § 21 finder tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 fastsatte afgift.
 9. Stk. 9.
  Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter stk. 4, nr. 5, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter stk. 4, nr. 4.

1) Kokos 2 kr. og 90 øre pr. kg 2) Behandlede jordnødder 5 kr. og 80 øre pr. kg 3) Andre nødder og kerner 11 kr. og 4 øre pr. kg 4) Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g 25 kr. og 97 øre pr. kg 5) Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g 22 kr. og 8 øre pr. kg 6) Masser helt eller delvis fremstillet af råstofaf- giftspligtige varer 11 kr. og 4 øre pr. kg

Kapitel 4 Fællesbestemmelser

Kontrolbestemmelser

 1. § 23
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.
 4. Stk. 4.
  Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
 7. Stk. 7.
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.
 8. Stk. 8.
  I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 1. § 23 a
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.
 1. § 23 b
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 12, stk. 8 og 9, og § 13, stk. 5 og 6. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.
 1. § 24
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 23. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 25
  Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

 1. § 26
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.
  2. 2) Overtræder § 3, stk. 1, 2, 3 eller 6, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 5, § 12, § 13, stk. 1 eller 2, § 19 b, § 23, stk. 2, 3, 4 eller 5.
  3. 3) Tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelser efter § 7, stk. 2, eller § 13, stk. 2.
  4. 4) Undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 10 a, stk. 2.
  5. 5) Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er bortfaldet eller inddraget efter § 3, stk. 5, eller § 17, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.
  6. 6) Overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 12, stk. 1-7 eller § 13, stk. 1 eller 2, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.
 6. Stk. 6.
  Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12, stk. 1-7 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12, stk. 1-7 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
 7. Stk. 7.
  Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.
 1. § 26 a
  Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 26, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.
 2. Stk. 2.
  Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.
 1. § 27
  Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser

 1. § 28
  (Ophævet)
 1. § 28 a
  (Ophævet)
 1. § 28 b
  (Ophævet)
 1. § 28 c
  (Ophævet)
 1. § 29
  Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. hæfter de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.
 2. Stk. 2.
  Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.
 1. § 30
  (Ophævet)
 1. § 31
  Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.
 1. § 32
  Andelsforeningers og andre foreningers fremstilling eller fordeling af afgiftspligtige varer sidestilles med hensyn til de i denne lov fastsatte regler med erhvervsvirksomhed.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 33
  Loven træder i kraft den 1. februar 1969.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 1. § 34
  (Udelades)
 1. § 35
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) § 1, stk. 1, er ændret ved § 1, nr. 4, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

2) § 1, stk. 2, nr. 6, er ændret ved § 1, nr. 6, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

3) § 2, stk. 1, er ændret ved § 1, nr. 10, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

4) § 10 a, stk. 5, er ændret ved § 1, nr. 11, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

5) Kapitel 2 er ophævet ved § 1, nr. 20, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

6) I § 22 indsættes stk. 10 ved § 1, nr. 27, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

7) § 22, stk. 1, 1. pkt., er ændret ved § 1, nr. 21, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

8) § 22, stk. 4, er ændret ved § 1, nr. 23, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

9) § 22, stk. 8, er ændret ved § 1, nr. 24, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

10) § 22, stk. 9, er ændret ved § 1, nr. 26, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.

11) § 26, stk. 1, nr. 2, er ændret ved § 1, nr. 28, i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Loven træder i kraft d. 1. januar 2020.