Sektorforskningsloven
Lov om sektorforskningsinstitutioner

Lovens anvendelsesområde

 1. § 1
  Loven gælder for statsinstitutioner, der har forskning som et hovedformål, jf. dog stk. 2. Loven gælder ikke for institutioner under Kulturministeriet eller for universiteterne.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren bekendtgør efter aftale med vedkommende minister, hvilke institutioner der er omfattet af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Vedkommende minister hører inden oprettelse af en ny institution eller nedlæggelse af en eksisterende institution Det Frie Forskningsråd, om der af forskningsfaglige grunde er behov for institutionen.

Sektorforskningsinstitutioners formål

 1. § 2
  En sektorforskningsinstitution driver forskning indtil højeste internationale niveau med bl.a. det formål at
  1. 1) rådgive inden for institutionens kerneområder,
  2. 2) udføre myndighedsopgaver,
  3. 3) udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte,
  4. 4) formidle, herunder varetage, viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter og
  5. 5) udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver.
 2. Stk. 2.
  En sektorforskningsinstitution udfører sin forskning inden for sit formål uafhængigt af vedkommende minister og skal værne om videnskabsetikken.

Styrelsesbestemmelser

 1. § 3
  Institutionens forhold reguleres i en vedtægt. Vedtægten fastlægger bl.a. institutionens navn, formål, kerneområder og bestyrelsens sammensætning.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt og ændringer heri, som godkendes af vedkommende minister efter høring af Det Frie Forskningsråd, for så vidt angår institutionens forskningsområde.
 3. Stk. 3.
  Vedkommende minister kan, når særlige forhold taler herfor, bekendtgøre vedtægten.
 1. § 4
  En sektorforskningsinstitution ledes af en bestyrelse, der fastsætter de generelle retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen godkender institutionens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principper for ressourcernes anvendelse inden for de rammer, som vedkommende minister har fastlagt.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen skal sikre kvaliteten af den udførte forskning på institutionen.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen indgår resultatkontrakt med vedkommende minister.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsens formand og medlemmer udpeges af vedkommende minister. Formanden og bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab, skal komme udefra, jf. dog stk. 8, og være uafhængige af ministeren.
 6. Stk. 6.
  Formanden skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og have indsigt i forskning.
 7. Stk. 7.
  Mindst en fjerdedel af bestyrelsesmedlemmerne, som kommer udefra, skal være anerkendte forskere, jf. lov om forskningsrådgivning. Disse udpeges efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd.
 8. Stk. 8.
  1 eller 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt medarbejderne på institutionen. Medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valget og antallet af medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen fastsættes i vedtægten.
 9. Stk. 9.
  Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke inden for dens kerneområder med deres erfaring og indsigt i forskning, videnudvikling, formidling, rådgivning, myndigheds- og driftsopgaver.
 10. Stk. 10.
  Tilforordnede fra vedkommende ministerium kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 1. § 5
  Sektorforskningsinstitutionens daglige ledelse og personaleledelse varetages af en direktør. Direktøren skal være forskningskyndig.
 2. Stk. 2.
  Vedkommende minister ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter og afskediger den øvrige øverste ledelse efter indstilling fra direktionen. Hvis der er tale om tjenestemænd, afgiver den indstilling herom til vedkommende minister.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabelige medarbejdere.

Opgaver

 1. § 6
  Resultatkontrakten fastlægger, hvilke forsknings-, udviklings-, formidlings-, rådgivnings-, myndigheds- og driftsopgaver der skal udføres.
 1. § 7
  Sektorforskningsinstitutionen kan modtage tilskud fra andre ministerier.
 2. Stk. 2.
  Sektorforskningsinstitutionen kan modtage tilskud og gaver fra anden side end fra bevillingslovene.
 3. Stk. 3.
  Sektorforskningsinstitutionen kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.
 1. § 8
  Sektorforskningsinstitutionen deltager i uddannelsen af forskere inden for sine kerneområder.
 2. Stk. 2.
  Sektorforskningsinstitutionen er på de områder, hvor institutionen besidder en særlig viden, forpligtet til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der ikke er omfattet af stk. 1, på uddannelser, som er omfattet af universitetsloven.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om sektorforskningsinstitutioners deltagelse i uddannelsesaktiviteter efter stk. 1 og 2.
 1. § 9
  Sektorforskningsinstitutionen skal offentliggøre sine forskningsresultater. Særlige hensyn, herunder samfundsmæssige hensyn og hensyn til virksomheders muligheder for at udnytte forskningsresultater, kan dog begrunde fravigelser fra denne bestemmelse.
 1. § 10
  Sektorforskningsinstitutionens forsknings- og formidlingsopgaver skal evalueres af evalueringspaneler, der er uafhængige både af institutionen og vedkommende minister. Bestyrelsen tager stilling til, hvornår der skal foretages evaluering. Evalueringen kan også omfatte andre af institutionens opgaver.
 2. Stk. 2.
  Vedkommende minister skal i et samarbejde med institutionens bestyrelse sikre en samlet opfølgning på den enkelte evaluering, således at institutionen til stadighed lever op til lovens krav.
 3. Stk. 3.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om evalueringer.

Forskellige bestemmelser

 1. § 11
  Vedkommende minister kan efter drøftelse med uddannelses- og forskningsministeren godkende undtagelser fra lovens ledelsesbestemmelser og fastsætte særlige regler som led i et organisatorisk samarbejde
  1. 1) mellem sektorforskningsinstitutioner eller
  2. 2) mellem sektorforskningsinstitutioner og uddannelses- eller forskningsinstitutioner.
 1. § 12
  Vedkommende minister kan beslutte, at klager over en sektorforskningsinstitutions afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Ikrafttræden m.v.

 1. § 13
  Loven træder i kraft den 1. januar 2005.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner.
 3. Stk. 3.
  §§ 3 og 4, § 5, stk. 1 og 2, § 6 og § 8, stk. 2 og 3, gælder ikke for Statens Serum Institut, og § 3, stk. 2, § 4 og § 5, stk. 2, gælder ikke for Forsvarets Forskningstjeneste.
 4. Stk. 4.
  De regler, der er udstedt i medfør af den hidtidige lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler udstedt i medfør af denne lov.
 5. Stk. 5.
  § 5, stk. 1, 2. pkt., finder først anvendelse, når en direktørstilling skal genopslås efter lovens ikrafttræden.
 1. § 14
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.