Jobpræmieloven
Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere

Kapitel 1 Betingelser for og opgørelse af jobpræmie m.v.

Kapitel 2 Administration

Kapitel 3 Indberetning og udveksling af data

Kapitel 4 Finansiering

Kapitel 5 Klageadgang

Kapitel 6 Ikrafttræden

Kapitel 1 Betingelser for og opgørelse af jobpræmie m.v.

 1. § 1
  I en 2-årig forsøgsperiode fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012 udbetales jobpræmie efter reglerne i denne lov til personer, der den 2. august 2010 som enlige forsørgere var berettiget til og modtog ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og som i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010 i mindst 47 uger helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:
  1. 1) Dagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  2. 2) Aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  3. 3) Uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  4. 4) Kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
  5. 5) Revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  6. 6) Ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  7. 7) Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  8. 8) Introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark.
  9. 9) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.
  10. 10) Løn til personer ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog ikke personer, som samtidig modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 2. Stk. 2.
  Ved opgørelse af perioden på 47 uger efter stk. 1 medregnes de uger, hvor personen har modtaget en eller flere af de i stk. 1, nr. 1-10, nævnte ydelser m.v., uanset om ydelserne er udbetalt for hele ugen eller for enkelte dage eller timer i den pågældende uge. Udbetales ydelserne ikke ugevis, medregnes ved opgørelsen de uger, som udbetalingsperioden vedrører.
 1. § 2
  Kommunen udbetaler jobpræmie uden ansøgning til personer, der har indtægter som nævnt i § 3.
 2. Stk. 2.
  Kommunen udbetaler jobpræmie til personer, der er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som ikke samtidig får udbetalt offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. Jobpræmie til disse personer udbetales efter ansøgning, for perioden efter at kommunen har modtaget ansøgningen.
 3. Stk. 3.
  Jobpræmien udbetales for de perioder fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012, hvor betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.
 1. § 3
  Jobpræmien for personer som nævnt i § 2, stk. 1, udgør 4 pct. af den månedlige indkomst opgjort efter stk. 2. Præmien kan dog højst udgøre 600 kr. pr. måned.
 2. Stk. 2.
  Indkomsten efter stk. 1 opgøres ud fra oplysninger om
  1. 1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og
  2. 2) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret.
 1. § 4
  Jobpræmien udgør 600 kr. pr. måned for personer som nævnt i § 2, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Personen har pligt til at give kommunen oplysning om ophør af virksomheden og andre oplysninger, der har betydning for udbetaling af jobpræmien.
 1. § 5
  Jobpræmie efter § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, kan sammenlagt ikke overstige 600 kr. pr. måned.
 1. § 6
  Kommunen beregner jobpræmien efter § 3. Ved udbetalingen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Beløb under 5 kr. udbetales ikke.
 2. Stk. 2.
  Jobpræmie efter §§ 3 og 4 udbetales kvartalsvis bagud senest 45 dage efter kvartalets udløb.
 3. Stk. 3.
  Er der fejl i udbetalingen af jobpræmien på grund af uoverensstemmelser mellem personens indkomst og de indberettede oplysninger til indkomstregisteret, jf. § 3, stk. 2, skal der ske regulering i den følgende udbetalingsperiode.
 1. § 7
  Jobpræmien er skattefri. Præmien medregnes ikke ved beregning af tilskud efter lov om individuel boligstøtte og lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik og enkeltydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark.

Kapitel 2 Administration

 1. § 8
  Kommunen skal orientere de personer, der efter § 1, stk. 1, kan være berettiget til at få udbetalt jobpræmie. Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder et standardbrev, som kommunen skal anvende.
 2. Stk. 2.
  Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for forvaltningen af jobpræmieordningen, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.
 1. § 9
  Flytter en person, som er omfattet af forsøgsordningen, til en anden kommune, skal fraflytningskommunen orientere tilflytningskommunen om, at den overtager forpligtelsen til at udbetale jobpræmie for personen.

Kapitel 3 Indberetning og udveksling af data

 1. § 10
  Til brug for fastlæggelse af den personkreds, som kan være berettiget til en jobpræmie, jf. § 1, stk. 1, identificerer Arbejdsmarkedsstyrelsen ved hjælp af data i det fælles datagrundlag, jf. kapitel 11 og 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, personer, som har modtaget mindst 47 ugers ydelser m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010. Arbejdsmarkedsstyrelsen videregiver cpr-numre for identificerede personer uden samtykke fra borgeren til kommunen eller dennes databehandler.
 2. Stk. 2.
  Til forvaltning af jobpræmieordningen, herunder til fastlæggelse af den berettigede personkreds, jf. § 1 og § 2, og jobpræmiens størrelse, jf. § 3, sammenstiller kommunen eller dennes databehandler uden samtykke fra borgeren individdata om offentlig forsørgelse, jf. stk. 1, med data om modtagere af ekstra børnetilskud til enlige forsørgere og indkomstdata i indkomstregisteret.
 3. Stk. 3.
  For personer, som er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, anvender kommunen indkomstregisteret til at kontrollere, at ansøgeren om jobpræmie ikke i udbetalingsperioden har modtaget offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte.
 4. Stk. 4.
  Til brug for en statistisk evaluering af effekten af ordningen er kommunen forpligtet til at indberette individdata om enlige forsørgere berettiget til ekstra børnetilskud og om jobpræmieordningen, herunder deltagere, beløbsstørrelse m.v., til Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kapitel 4 Finansiering

 1. § 11
  Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmie og yder forskudsrefusion til kommunen.
 2. Stk. 2.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for den i stk. 1 omhandlende refusion og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.

Kapitel 5 Klageadgang

 1. § 12
  Kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 6 Ikrafttræden

 1. § 13
  Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
 1. § 14
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.