Jobpræmieloven § 10

 1. § 10
  Til brug for fastlæggelse af den personkreds, som kan være berettiget til en jobpræmie, jf. § 1, stk. 1, identificerer Arbejdsmarkedsstyrelsen ved hjælp af data i det fælles datagrundlag, jf. kapitel 11 og 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, personer, som har modtaget mindst 47 ugers ydelser m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010. Arbejdsmarkedsstyrelsen videregiver cpr-numre for identificerede personer uden samtykke fra borgeren til kommunen eller dennes databehandler.
 2. Stk. 2.
  Til forvaltning af jobpræmieordningen, herunder til fastlæggelse af den berettigede personkreds, jf. § 1 og § 2, og jobpræmiens størrelse, jf. § 3, sammenstiller kommunen eller dennes databehandler uden samtykke fra borgeren individdata om offentlig forsørgelse, jf. stk. 1, med data om modtagere af ekstra børnetilskud til enlige forsørgere og indkomstdata i indkomstregisteret.
 3. Stk. 3.
  For personer, som er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, anvender kommunen indkomstregisteret til at kontrollere, at ansøgeren om jobpræmie ikke i udbetalingsperioden har modtaget offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte.
 4. Stk. 4.
  Til brug for en statistisk evaluering af effekten af ordningen er kommunen forpligtet til at indberette individdata om enlige forsørgere berettiget til ekstra børnetilskud og om jobpræmieordningen, herunder deltagere, beløbsstørrelse m.v., til Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.