Jobpræmieloven § 1

 1. § 1
  I en 2-årig forsøgsperiode fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012 udbetales jobpræmie efter reglerne i denne lov til personer, der den 2. august 2010 som enlige forsørgere var berettiget til og modtog ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og som i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010 i mindst 47 uger helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:
  1. 1) Dagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  2. 2) Aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  3. 3) Uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  4. 4) Kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
  5. 5) Revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  6. 6) Ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  7. 7) Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  8. 8) Introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark.
  9. 9) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.
  10. 10) Løn til personer ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog ikke personer, som samtidig modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 2. Stk. 2.
  Ved opgørelse af perioden på 47 uger efter stk. 1 medregnes de uger, hvor personen har modtaget en eller flere af de i stk. 1, nr. 1-10, nævnte ydelser m.v., uanset om ydelserne er udbetalt for hele ugen eller for enkelte dage eller timer i den pågældende uge. Udbetales ydelserne ikke ugevis, medregnes ved opgørelsen de uger, som udbetalingsperioden vedrører.