Jobpræmieloven § 11

  1. § 11
    Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmie og yder forskudsrefusion til kommunen.
  2. Stk. 2.
    Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for den i stk. 1 omhandlende refusion og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.