Genteknologiloven § 36

 1. § 36
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder §§ 6, 7 eller 31, stk. 2,
  2. 2) påbegynder eller driver virksomhed omfattet af §§ 8-10 uden godkendelse,
  3. 3) tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse efter loven eller tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse efter § 9, stk. 5,
  4. 4) undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,
  5. 5) undlader at afgive prøver efter § 29, stk. 3, eller at fremkomme med oplysninger efter §§ 15 og 18,
  6. 6) undlader at give underretning efter §§ 14, 15, stk. 2, og 24,
  7. 7) undlader at give underretning eller iværksætte foranstaltninger eller tiltag som nævnt i § 25 c,
  8. 8) hindrer udførelsen af selvhjælpshandlinger efter §§ 22, stk. 1, nr. 3, og 23 eller retten efter § 29 eller
  9. 9) ved uforsvarlig omgang med genetisk modificerede organismer forvolder skade på miljø, natur eller sundhed eller fremkalder fare herfor.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
  1. 1) forvoldt skade på miljø, natur eller sundhed eller fremkaldt fare herfor eller
  2. 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
 3. Stk. 3.
  For overtrædelse af § 6, § 7, stk. 1 og 2, § 8, § 9, stk. 1 og 5 og § 10, stk. 1, kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For bødestraf fastsættes ingen forvandlingsstraf.
 4. Stk. 4.
  I regler, der udstedes efter § 2, stk. 5, § 7, stk. 3 og 4, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 13, stk. 2 og 3, § 14, stk. 2, og § 17 a, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 6. Stk. 6.
  Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser m.v. som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 3.