Genteknologiloven § 2

 1. § 2
  Loven finder anvendelse på fremstilling eller anvendelse af genetisk modificerede organismer.
 2. Stk. 2.
  Ved genetisk modificerede organismer forstås planter, dyr, mikroorganismer, cellekulturer og virus, hvori der forekommer nye sammensætninger af det genetiske materiale, som ikke opstår på naturlig måde.
 3. Stk. 3.
  Genetisk modificerede organismer fremstillet ved traditionelle forædlingsmetoder er ikke omfattet af loven.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at bestemte genetisk modificerede organismer og visse anvendelser heraf i nærmere bestemt omfang undtages fra loven.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Den Europæiske Unions forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.