Genteknologiloven § 9

 1. § 9
  Genetisk modificerede organismer må ikke udsættes uden godkendelse fra miljø- og fødevareministeren, jf. dog stk. 3-5.
 2. Stk. 2.
  Godkendelse kan gives til
  1. 1) udsætning i ethvert andet øjemed end markedsføring eller
  2. 2) udsætning med henblik på markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter.
 3. Stk. 3.
  Medicinske stoffer eller præparater til humant brug, der består af eller indeholder genetisk modificerede organismer, og som udsættes til de i stk. 2, nr. 1, angivne formål, kræver ikke godkendelse herefter, hvis udsætningen er godkendt i henhold til anden EU-lovgivning, der opfylder kravene til godkendelse efter direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001, art. 5.
 4. Stk. 4.
  Markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, der er godkendt til markedsføring i henhold til anden EU-lovgivning, kræver dog ikke godkendelse efter stk. 2, nr. 2, hvis godkendelsen efter anden EU-lovgivning opfylder kravene efter direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001, art. 12.
 5. Stk. 5.
  Genetisk modificerede organismer, som udgør eller indgår i produkter, der er godkendt til markedsføring af et andet land inden for Den Europæiske Union efter reglerne fastlagt i direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001, kræver dog ikke godkendelse efter stk. 2, nr. 2.
 6. Stk. 6.
  Ved udsætning af genetisk modificerede organismer forstås enhver tilsigtet overførsel til miljøet af sådanne organismer uden brug af specifikke indeslutningsforanstaltninger, der anvendes for at begrænse de genetisk modificerede organismers kontakt med mennesker og miljø.
 7. Stk. 7.
  Ved markedsføring forstås enhver stillen til rådighed for tredjemand. Tilfælde, hvor genetisk modificerede organismer alene stilles til rådighed med henblik på udsætning i ethvert andet øjemed end markedsføring eller stilles til rådighed efter forhold omfattet af §§ 7 eller 8, anses dog ikke for markedsføring.