Genteknologiloven § 31

 1. § 31
  Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, jf. § 26, stk. 3, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
 2. Stk. 2.
  En godkendelse efter § 10 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
 3. Stk. 3.
  Klage over en meddelt godkendelse efter § 10 og afgørelser efter kapitel 3 a har opsættende virkning, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
 4. Stk. 4.
  I godkendelser efter § 8 kan godkendelsesmyndigheden samtidig bestemme, at godkendelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at godkendelsen, hvis den påklages inden for klagefristen, ikke må udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om den opsættende virkning efter stk. 4, herunder om, at godkendelsesmyndighedens afgørelse herom ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
 6. Stk. 6.
  En klage over et påbud eller forbud har opsættende virkning, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet.
 7. Stk. 7.
  Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbudet eller forbudet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage. Uanset om denne beslutning påklages, skal påbudet eller forbudet efterkommes, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.