Genteknologiloven § 14

  1. § 14
    Ved markedsføring her i landet af genetisk modificerede organismer efter § 9, stk. 5, skal godkendelsens indehaver eller importøren underrette miljø- og fødevareministeren herom, hvis godkendelse til markedsføring er meddelt af et andet land inden for Den Europæiske Union.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte regler om de oplysninger, som underretningen skal indeholde, og om underretningens form.