Genteknologiloven § 18

 1. § 18
  Den, der er ansvarlig for virksomhed, der kan give anledning til udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller miljø- og fødevareministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for administrationen af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen eller ministeren kan herunder påbyde den ansvarlige for egen regning at
  1. 1) foretage prøveudtagning, analyser og målinger af de genetisk modificerede organismer, der udledes eller overføres til omgivelserne,
  2. 2) foretage prøveudtagning og analyser af materialer og produkter, der anvendes eller behandles, samt af eventuelle affaldsstoffer,
  3. 3) klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne og
  4. 4) klarlægge, hvordan følgerne af udledningen eller overførslen afhjælpes eller forebygges.