Genteknologiloven § 22

  1. § 22
    I de i § 21 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden
    1. 1) forbyde aktiviteten,
    2. 2) påbyde den ansvarlige i videst muligt omfang at genoprette den hidtidige tilstand og
    3. 3) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.