Genteknologiloven § 13

  1. § 13
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningerne efter dette kapitel.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte regler om transport, oplagring og affaldshåndtering m.v. af genetisk modificerede organismer.
  3. Stk. 3.
    Ministeren fastsætter regler om udarbejdelse og indsendelse af beredskabsplaner for de laboratorier, laboratorieområder og anlæg, som godkendes til forskning eller storskalaforsøg, jf. § 7, stk. 1 og 2, og om underretning om og offentliggørelse af de nævnte beredskabsplaner. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.