Forbrugsafgiftsloven
Lov om forskellige forbrugsafgifter

Afsnit I Afgift af videooptagere til fjernsyn samt visse farvefjernsyn og husholdningsapparater

 1. §§ 1-2
  (Ophævet)

Afsnit II Afgift af glødelamper m.v. samt elektriske sikringer

 1. § 3
  Der skal af elektriske glødelamper bortset fra varer omfattet af stk. 2 betales en afgift på 2 kr. og 60 øre pr. stk.
 2. Stk. 2.
  Der skal af elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) betales en afgift på 3 kr. og 22 øre pr. stk.
 3. Stk. 3.
  Der skal af damplamper, herunder lysstoflamper, og af neonrør og tilsvarende lysrør betales en afgift på 8 kr. og 79 øre pr. stk. Fritaget for afgift er ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer).
 1. § 4
  (Ophævet)

Afsnit III Afgift af videokassettebånd

 1. § 5
  (Ophævet)
 1. § 5 a
  (Ophævet)

Afsnit IV Afgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler

 1. § 6
  (Ophævet)

Afsnit V Afgift af tændstikker

 1. §§ 7-9
  (Ophævet)

Afsnit VI Afgift af cigar- og cigarettændere

 1. § 10
  (Ophævet)

Afsnit VII Afgift af kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger m.v.

 1. § 11
  Der skal af rå kaffe (toldtariffens pos. 0901 11-12) betales en afgift på 6 kr. og 39 øre pr. kg nettovægt.
 2. Stk. 2.
  Der skal af brændt kaffe (toldtariffens pos. 0901 21-22) betales en afgift på 7 kr. og 67 øre pr. kg nettovægt.
 3. Stk. 3.
  Der skal af kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe (toldtariffens pos. 2101 11) betales en afgift på 16 kr. og 61 øre pr. kg nettovægt.
 4. Stk. 4.
  Af varer under toldtariffens pos. 0901 90 og af varer under toldtariffens pos. 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter stk. 1-3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, svares den i stk. 1-3 nævnte afgift af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.
 5. Stk. 5.
  Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af varer som nævnt i stk. 4 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, svares afgift efter stk. 1-3 på grundlag af varens fulde nettovægt.
 1. § 11 a
  Organisationer m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvis er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort afgift af kaffe og kaffeekstrakter m.v., som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til det humanitære formål og organisationen m.v. ikke har modtaget betaling for varerne.
 2. Stk. 2.
  Godtgørelsen for varer omhandlet i stk. 1 opgøres efter reglerne i § 11.
 3. Stk. 3.
  Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgningen om godtgørelse skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for.
 4. Stk. 4.
  Ansøgning skal indgives elektronisk, og det er en forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisationen m.v. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på ansøgerens Nemkonto.
 5. Stk. 5.
  Organisationerne m.v. skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og told- og skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen om godtgørelse.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen har adgang til at kontrollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af godtgørelsen. Organisationerne m.v. skal efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er medsendt ansøgningen, til told- og skatteforvaltningen. Kontrolbestemmelserne i § 17 finder anvendelse ved denne kontrol.
 7. Stk. 7.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indholdet af regnskabet nævnt i stk. 5, 1. pkt., og de oplysninger, der i henhold til stk. 5, 3. pkt., skal indsendes sammen med ansøgningen.

Afsnit VII a (Ophævet)

 1. § 11 b
  (Ophævet)

Afsnit VIII Afgift af cigaretpapir

 1. § 12
  Der skal af cigaretpapir til en cigaret betales en afgift på 5 øre pr. stk.

Afsnit IX Afgift af skrå og snus (røgfri tobak)

 1. § 13
  Der skal af kardusskrå og snus til nasalt brug, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 113 kr. pr. kg.
 2. Stk. 2.
  Der skal af anden røgfri tobak, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 410 kr. og 76 øre pr. kg.
 1. § 14
  (Ophævet)

Afsnit X Fællesbestemmelser

 1. § 14 a
  Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter stk. 3 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.
 3. Stk. 3.
  Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.
 4. Stk. 4.
  Oplagshavere er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra andre oplagshavere eller fra udlandet at modtage afgiftspligtige varer.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at afgiftsberigtigelsen af de i §§ 3 og 11 nævnte varer, der modtages fra udlandet i erhvervsmæssigt øjemed, afregnes efter reglerne i § 16 a, stk. 1-7.
 6. Stk. 6.
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradrages
  1. 1) varer, der leveres til en anden oplagshaver, jf. § 14 a, stk. 4,
  2. 2) varer, der leveres til udlandet,
  3. 3) varer, der hos virksomheden er blevet uanvendelige, samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand el.lign., og
  4. 4) varer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.
 7. Stk. 7.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om kontrol af fradrag efter stk. 6.
 8. Stk. 8.
  Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 1. § 15
  Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 2. Stk. 2.
  Oplagshavere skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder omfattet af § 14 a, stk. 2, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om overførelse af varer mellem oplagshavere efter § 14 a, stk. 4, fakturaudstedelse og regnskabsførelse.
 1. § 16
  (Ophævet)
 1. § 16 a
  Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres efter reglerne i § 14 a. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i stk. 3-7 tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 14 a. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig som registrerede varemodtagere hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 8.
 4. Stk. 4.
  De i stk. 3 nævnte registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 5. Stk. 5.
  For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 6. Stk. 6.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.
 7. Stk. 7.
  Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.
 8. Stk. 8.
  Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 3 kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.
 1. § 16 b
  (Ophævet)
 1. § 17
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhederne og myndighederne skal på begæring meddele enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifterne.
 2. Stk. 2.
  Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige varer er efter begæring af told- og skatteforvaltningen pligtige at meddele forvaltningen oplysninger om leverancer til de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige virksomheder.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der forhandler afgiftspligtige varer, er pligtige til efter begæring af told- og skatteforvaltningen at meddele forvaltningen oplysninger om deres indkøb af sådanne varer.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end oplagshavere.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 2-4 omhandlede virksomheder.
 6. Stk. 6.
  I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 1. § 18
  (Ophævet)
 1. § 18 a
  (Ophævet)
 1. § 19
  (Ophævet)
 1. § 19 a
  (Ophævet)
 1. § 19 b
  (Ophævet)
 1. § 19 c
  (Ophævet)
 1. § 20
  Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
 1. § 21
  Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. hæfter de i § 16 a, stk. 3, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.
 1. § 22
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
  2. 2) overtræder § 14 a, stk. 1, § 15 stk. 1-3, eller § 16 a, stk. 3, 2. pkt.,
  3. 3) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering told- og skatteforvaltningen har inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,
  4. 4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller
  5. 5) undlader at efterkomme et i medfør af § 16 a, stk. 6, 1. pkt., meddelt påbud.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 22 a
  Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.
 1. § 23
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 17. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 24
  Afgiftspligtige varer, der af oplagshavere leveres til udlandet, er fritaget for afgift. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 16 a, stk. 4, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 2. Stk. 2.
  Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.
 3. Stk. 3.
  Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.
 1. § 25
  Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.
 1. § 26
  Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.

Afsnit XI Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 27
  (Udelades)
 1. § 28
  Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt nødvendige overgangsbestemmelser.
 1. § 29
  (Udelades)
 1. § 30
  Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 15. marts 1955.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)