Forbrugsafgiftsloven § 14 a

 1. § 14 a
  Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter stk. 3 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.
 3. Stk. 3.
  Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.
 4. Stk. 4.
  Oplagshavere er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra andre oplagshavere eller fra udlandet at modtage afgiftspligtige varer.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at afgiftsberigtigelsen af de i §§ 3 og 11 nævnte varer, der modtages fra udlandet i erhvervsmæssigt øjemed, afregnes efter reglerne i § 16 a, stk. 1-7.
 6. Stk. 6.
  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradrages
  1. 1) varer, der leveres til en anden oplagshaver, jf. § 14 a, stk. 4,
  2. 2) varer, der leveres til udlandet,
  3. 3) varer, der hos virksomheden er blevet uanvendelige, samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand el.lign., og
  4. 4) varer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.
 7. Stk. 7.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om kontrol af fradrag efter stk. 6.
 8. Stk. 8.
  Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.