Forbrugsafgiftsloven § 22

 1. § 22
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
  2. 2) overtræder § 14 a, stk. 1, § 15 stk. 1-3, eller § 16 a, stk. 3, 2. pkt.,
  3. 3) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering told- og skatteforvaltningen har inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,
  4. 4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller
  5. 5) undlader at efterkomme et i medfør af § 16 a, stk. 6, 1. pkt., meddelt påbud.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.