CO2-kvoteloven
Lov om CO2-kvoter

Kapitel 1 Anvendelsesområde

 1. § 1
  Loven finder anvendelse på udledning (emission) af drivhusgasser og aktiviteter, der er omfattet af kvotedirektivet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, med tilhørende EU-retsakter.
 1. § 2
  Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om, hvorvidt og fra hvornår et aktiv eller en aktivitet er omfattet af loven.
 2. Stk. 2.
  Til brug for at træffe afgørelse efter stk. 1 kan klima-, energi- og forsyningsministeren bestemme, at den fysiske eller juridiske person, som ejer, besidder eller driver et aktiv, eller som udøver en aktivitet, skal afgive enhver oplysning, herunder på tro og love, om aktivets eller aktivitetens indretning og alle andre relevante forhold.

Kapitel 2 Definitioner

 1. § 3
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Drivhusgasser: Kuldioxid (CO₂), metan (CH4), lattergas (N₂O), hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC), svovlheksafluorid (SF6) og andre gasformige bestanddele af atmosfæren, både natur- og menneskeskabte, som optager og genudsender infrarød stråling.
  2. 2) Kvoteordningen: Reguleringen i denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov.
  3. 3) Luftfartsoperatør: En luftfartøjsoperatør, erhvervsmæssig lufttransportoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner på luftfartens område.
  4. 4) Operatør: En driftsleder, luftfartsoperatør, søfartsoperatør (rederi), brændstofoperatør (reguleret enhed) eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner.

Kapitel 3 Udledningstilladelse til driftsledere og brændstofoperatører

 1. § 4
  Driftsledere og brændstofoperatører må kun udlede drivhusgasser, hvis klima-, energi- og forsyningsministeren har meddelt tilladelse hertil.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan afslå at meddele udledningstilladelse til en driftsleder eller brændstofoperatør, som gentagne gange eller groft har overtrådt kvoteordningen, herunder oplysningspligter i forbindelse med ansøgningen.
 1. § 5
  En afgørelse truffet efter § 4, stk. 2, kan forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. stk. 2.
 2. Stk. 2.
  En begæring om domstolsprøvelse, jf. stk. 1, skal være modtaget af klima-, energi- og forsyningsministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt driftslederen eller brændstofoperatøren. Sagen indbringes herefter af ministeren for retten i den borgerlige retsplejes former.
 1. § 6
  En udledningstilladelse kan tilbagekaldes, hvis en driftsleder eller en brændstofoperatør har begået gentagne eller grove overtrædelser af kvoteordningen. Afgørelse herom skal træffes af en domstol under en retssag, der anlægges af klima-, energi- og forsyningsministeren i den borgerlige retsplejes former. Det kan ved dommen i sagen bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan træffe afgørelse om, at udledningstilladelsen inddrages midlertidigt, indtil retssagen, jf. stk. 1, er endeligt afgjort. Retten afgør ved kendelse, om den midlertidige inddragelse af udledningstilladelsen står ved magt, hvis driftslederen eller brændstofoperatøren begærer det.
 3. Stk. 3.
  Udelukkes en driftsleder eller en brændstofoperatør efter straffelovens § 79, stk. 1, 3 eller 4, fra at udøve sin virksomhed på baggrund af overtrædelse af kvoteordningens regler eller vilkår, bortfalder udledningstilladelsen fra det tidspunkt, hvor rettens afgørelse får endelig virkning.

Kapitel 4 Driftsforbud for luftfartsoperatører og tilbageholdelse og bortvisning af skibe

 1. § 7
  Opfylder en luftfartsoperatør ikke sine forpligtelser ifølge kvoteordningen, kan klima-, energi- og forsyningsministeren efter samråd med transportministeren anmode Europa-Kommissionen om at træffe afgørelse om at nedlægge et driftsforbud i overensstemmelse med reglerne i kvotedirektivets artikel 16, stk. 5-11.
 2. Stk. 2.
  Opfylder en søfartsoperatør ikke sine forpligtelser ifølge kvoteordningen, kan klima-, energi- og forsyningsministeren tilbageholde søfartsoperatørens danske skibe eller bortvise udenlandske skibe fra dansk havn i overensstemmelse med reglerne i kvotedirektivets artikel 16, stk. 11a, eller reglerne i artikel 20, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af drivhusgasemissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF.

Kapitel 5 Auktionering, gratis tildeling og tilbageføring af kvoter

 1. § 8
  Klima-, energi- og forsyningsministeren auktionerer de auktionsandele, som tildeles Danmark, jf. kvotedirektivets artikel 10. Indtægterne fra auktionering af kvoter tilfalder statskassen.
 1. § 9
  Klima-, energi- og forsyningsministeren giver meddelelse til operatøren om gratis tildeling af kvoter, i det omfang at denne har krav herpå i henhold til EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Er tildelingen sket på baggrund af urigtige data eller oplysninger, eller uden at betingelserne i kvoteordningen for at modtage eller beholde gratis kvoter i øvrigt er opfyldt, kan klima-, energi- og forsyningsministeren træffe afgørelse om, at en operatør skal tilbageføre en mængde kvoter svarende til de uretmæssigt modtagne.

Kapitel 6 Returnering af kvoter

 1. § 10
  Driftsledere, luftfartsoperatører og søfartsoperatører skal i overensstemmelse med kvoteordningen hvert år senest den 30. september i EU-registeret, jf. § 12, returnere et antal kvoter svarende til deres verificerede udledning i det foregående kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Brændstofoperatører skal i overensstemmelse med kvoteordningen hvert år senest den 31. maj i EU-registeret, jf. § 12, returnere et antal kvoter svarende til deres verificerede udledning i det foregående kalenderår.
 1. § 11
  Overholder en driftsleder, luftfartsoperatør eller søfartsoperatør ikke sin returneringspligt efter § 10, stk. 1, pålægger klima-, energi- og forsyningsministeren operatøren at betale en afgift til statskassen svarende til 100 euro for hvert udledt ton CO₂-ækvivalent, der ikke er blevet returneret.
 2. Stk. 2.
  Afgiften efter stk. 1 indeksreguleres i henhold til udviklingen af det europæiske forbrugerprisindeks med basisår 2012.
 3. Stk. 3.
  Afgiften efter stk. 1 forfalder til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales det skyldige beløb ikke rettidigt, forrentes beløbet i overensstemmelse med rentelovens § 5, stk. 1 og 2, dog mindst med 100 kr.
 4. Stk. 4.
  Afgiftsbetalingen efter stk. 1 fritager ikke operatøren for forpligtelsen til at returnere kvoter i fuldt omfang, jf. § 10.
 5. Stk. 5.
  Operatøren hæfter for betaling af afgift efter stk. 1. Er operatøren ikke ejer af aktivet, der er kilden til drivhusgasudledningen, hæfter ejeren solidarisk med operatøren for afgiftens betaling.

Kapitel 7 EU-registeret og Kyotoregisteret

 1. § 12
  Erhvervsministeren administrerer danske kvotekonti i det elektroniske EU-register, herunder med henblik på tildeling, returnering og annullering af kvoter.
 2. Stk. 2.
  Tildeling af gratis kvoter administreres, ved at erhvervsministeren årligt senest den 30. juni indsætter kvoterne på de berettigedes konti i EU-registeret.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren har adgang til enhver oplysning om de konti i EU-registeret, der administreres af erhvervsministeren, og som er nødvendig for varetagelsen af skatteministerens opgaver.
 1. § 13
  Erhvervsministeren administrerer et elektronisk Kyotoregister, som indeholder oplysninger om klimakreditter m.v. udstedt i henhold til FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren har adgang til enhver oplysning om de konti i Kyotoregisteret, som er nødvendig for varetagelsen af skatteministerens opgaver.

Kapitel 8 Tilsyn, oplysningspligter og offentlighed

 1. § 14
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med overholdelsen af kvoteordningens regler og afgørelser truffet i medfør heraf, jf. dog § 15.
 1. § 15
  Erhvervsministeren fører i forhold til EU-registeret og Kyotoregisteret tilsyn med overholdelsen af kvoteordningens regler og afgørelser truffet i medfør heraf.
 1. § 16
  Operatører eller andre, der ejer eller driver aktiver eller i øvrigt udfører aktiviteter omfattet af kvoteordningen, skal efter anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren eller erhvervsministeren afgive enhver oplysning, som ministeren efter en rimelig vurdering finder nødvendig for varetagelsen af ministerens opgaver efter denne lov, herunder opgaver i forbindelse med udøvelsen af tilsyn efter §§ 14 eller 15.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren har adgang til enhver oplysning hos told- og skatteforvaltningen, som er nødvendig for varetagelsen af ministerens opgaver.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved administrationen af denne lov indhente miljøoplysninger fra miljøministeren.
 1. § 17
  Klima-, energi- og forsyningsministeren sikrer, at alle beslutninger og rapporter vedrørende mængden og tildelingen af kvoter og vedrørende overvågning, rapportering og verifikation af drivhusgasudledninger offentliggøres straks. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder undtagen i medfør af gældende lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren offentliggør navnene på driftsledere, luftfartsoperatører og søfartsoperatører, der ikke overholder kravet i § 10, stk. 1, om returnering af tilstrækkelige kvoter.

Kapitel 9 Påbud

 1. § 18
  Klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren kan udstede påbud om, at forhold, der strider mod kvoteordningen, herunder mod afgørelser truffet i medfør heraf, skal bringes i overensstemmelse med kvoteordningen inden for en nærmere angivet frist.

Kapitel 10 Digital kommunikation og automatisering

 1. § 19
  Skriftlig kommunikation til og fra myndigheder, der varetager opgaver ifølge kvoteordningen, skal foregå digitalt og under anvendelse af de it-systemer, digitale formater og identifikationsløsninger, som myndigheden anviser.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministerens og erhvervsministerens afgørelser om forhold omfattet af kvoteordningen kan træffes ved hjælp af automatiseret sagsbehandling.

Kapitel 11 Bemyndigelser

 1. § 20
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige en institution oprettet under ministeriet eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt klima-, energi- og forsyningsministeren.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren udpeger en kompetent myndighed i henhold til kvotedirektivet.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren kan bemyndige en institution oprettet under ministeriet eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt erhvervsministeren.
 1. § 21
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan inden for sit ansvarsområde fastsætte regler om følgende:
  1. 1) Pligter, frister, formkrav, procedurer og øvrige administrative forhold inden for kvoteordningen, herunder om påbud og forbud, om tilbageholdelse og bortvisning af skibe, om, i hvilke tilfælde og i hvilken form der skal ansøges om godkendelser eller tilladelser, og om afgørelsers vilkår, ændring eller tilbagekaldelse.
  2. 2) Digital kommunikation og automatiseret sagsbehandling.
  3. 3) Adgangen til at klage over afgørelser, der på kvoteordningens område træffes af ministeren eller på dennes vegne, herunder hvorvidt afgørelser kan indbringes for Energiklagenævnet, eller hvorvidt afgørelser truffet efter bemyndigelse fra ministeren skal kunne indbringes for ministeren.
  4. 4) Operatørers betaling til dækning af ministerens omkostninger til tilsyn og sagsbehandling, herunder gebyrer eller anden betaling til dækning af merarbejde eller andre merudgifter i situationer, hvor en operatør eller kontohaver ikke har overholdt sine forpligtelser ifølge kvoteordningen eller ifølge afgørelser truffet i henhold til kvoteordningen.
  5. 5) Offentliggørelse af beslutninger, rapporter og øvrige oplysninger, som ministeren eller en af ministeren bemyndiget institution bliver bekendt med i forbindelse med varetagelsen af administrative opgaver på kvoteområdet.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan inden for sit ansvarsområde fastsætte regler, der er nødvendige for at gennemføre, anvende eller håndhæve retsakter vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner om kvoteordningen, herunder om forbud, påbud, godkendelseskrav, oplysningspligter og enhver anden form for bebyrdende tiltag. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i denne forbindelse fastsætte regler om, at loven skal gælde for nærmere angivne fysiske og juridiske personer omfattet af de til enhver tid gældende EU-retsakter på kvoteområdet.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om følgende:
  1. 1) Overvågning, rapportering og verifikation i forbindelse med udledning af drivhusgasser omfattet af kvoteordningen, herunder om afgørelser om fastsættelse af udledning.
  2. 2) Returnering og gratis tildeling af kvoter, herunder om afgørelser om fastsættelse af aktivitetsniveauer og om tilbageføring af uretmæssigt modtagne kvoter.
  3. 3) Kredittyper, der ikke må indsættes på konti i Kyotoregisteret.
 1. § 22
  Erhvervsministeren kan inden for sit ansvarsområde fastsætte regler om følgende:
  1. 1) Pligter, frister, formkrav, procedurer og øvrige administrative forhold inden for kvoteordningen, herunder om påbud og forbud, om, i hvilke tilfælde og i hvilken form der skal ansøges om godkendelser, og om afgørelsers vilkår, ændring eller tilbagekaldelse.
  2. 2) Digital kommunikation og automatiseret sagsbehandling.
  3. 3) Adgangen til at klage over afgørelser, der på kvoteordningens område træffes af ministeren eller på dennes vegne, herunder hvorvidt afgørelser kan indbringes for Energiklagenævnet, eller hvorvidt afgørelser truffet efter bemyndigelse fra ministeren skal kunne indbringes for ministeren.
  4. 4) Kontohaveres betaling til dækning af ministerens omkostninger til tilsyn og sagsbehandling, herunder kontogebyrer og gebyrer eller anden betaling til dækning af merarbejde i situationer, hvor en kontohaver ikke har overholdt sine forpligtelser ifølge kvoteordningen eller ifølge afgørelser truffet i henhold til kvoteordningen.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan inden for sit ansvarsområde fastsætte regler, der er nødvendige for at gennemføre, anvende eller håndhæve retsakter vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner om kvoteordningen, herunder om forbud, påbud, godkendelseskrav, oplysningspligter og enhver anden form for bebyrdende tiltag.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om følgende:
  1. 1) Konti i EU-registeret eller Kyotoregistret, som administreres af erhvervsministeren, herunder om adgang til at oprette konti, dokumentationskrav for kontohavere, vilkår for brug af registeret og ministerens adgang til at blokere og lukke konti.
  2. 2) Betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

Undtagelser fra indførelse i Lovtidende

 1. § 23
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, aktiver, indretninger m.v., der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter i denne forbindelse regler om, hvordan oplysning om indholdet af sådanne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer kan fås.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, som skal være gældende efter stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 12 Klagebestemmelser

 1. § 24
  Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren eller erhvervsministeren i henhold til kvoteordningen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Følgende afgørelser kan ikke indbringes for Energiklagenævnet, jf. dog stk. 3:
  1. 1) Afslag på ansøgning om udledningstilladelse, jf. § 4, stk. 2.
  2. 2) Afgørelser om midlertidige tilbagekaldelser af en udledningstilladelse, jf. § 6, stk. 2.
  3. 3) Afgørelser om fastsættelse af drivhusgasudledning eller aktivitetsniveauer.
 3. Stk. 3.
  Klager over forvaltningsretlige spørgsmål i forbindelse med ministerens afgørelser kan uanset stk. 2 indbringes for Energiklagenævnet.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 5. Stk. 5.
  Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.
 1. § 25
  Ved behandling af klager inden for kvoteordningens område består Energiklagenævnet af de medlemmer, som afgør klager efter lov om elforsyning. Nævnets formand kan efter omstændighederne beslutte, at nævnet skal bestå af de medlemmer, som afgør klager efter lov om varmeforsyning.
 2. Stk. 2.
  Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

Kapitel 13 Straffebestemmelser

 1. § 26
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) undlader at afgive oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, som er krævet efter § 2, stk. 2,
  2. 2) udleder drivhusgasser uden gyldig tilladelse som krævet efter § 4,
  3. 3) undlader at tilbageføre kvoter i henhold til afgørelse efter § 9, stk. 2,
  4. 4) undlader at efterkomme et påbud efter § 18 eller
  5. 5) uden for de tilfælde, der er nævnt i nr. 1 og i strid med § 16, undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for myndigheders sagsbehandling efter kvoteordningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der overtræder stk. 1, nr. 1 eller 2, med forsæt eller ved grov uagtsomhed, straffes med fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 4. Stk. 4.
  I forskrifter, der udstedes i medfør loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 27
  Loven træder i kraft den 1. januar 2024.
 2. Stk. 2.
  Lov om CO₂-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 27. april 2022, ophæves.
 3. Stk. 3.
  Udledningstilladelser udstedt i medfør af § 12 i lov om CO₂-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 27. april 2022, jf. stk. 1, forbliver i kraft, indtil de udløber, tilbagekaldes eller erstattes af en udledningstilladelse udstedt i medfør af denne lov.
 4. Stk. 4.
  Regler, der er fastsat i henhold til lov om CO₂-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 27. april 2022, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.
 1. § 28
  Loven har virkning for brændstofoperatører fra den 1. juli 2024, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  § 4 har virkning for brændstofoperatører fra den 1. januar 2025.

Kapitel 15 Ændring af varmeforsyningsloven

 1. § 29
  I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, som ændret bl.a. ved lov nr. 217 af 7. marts 2023 og senest ved § 2 i lov nr. 745 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer: