CO2-kvoteloven § 3

  1. § 3
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre, anvende eller håndhæve retsakter vedtaget af Den Europæiske Unions institutioner om forhold, der er omfattet af denne lov, vedrørende et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen, jf. dog stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder fastsætte regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende EU-retsakter om forhold vedrørende EU-registeret, jf. § 21, og Kyotoregisteret, jf. § 22.