CO2-kvoteloven § 20

  1. § 20
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige en institution oprettet under ministeriet eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt klima-, energi- og forsyningsministeren.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren udpeger en kompetent myndighed i henhold til kvotedirektivet.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan bemyndige en institution oprettet under ministeriet eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt erhvervsministeren.