CO2-kvoteloven § 5

 1. § 5
  Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af loven, regler udstedt i medfør af loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at den fysiske eller juridiske person, som driver et anlæg, eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner, skal afgive enhver oplysning, herunder på tro og love, om anlæggets forhold og indretning samt alt andet, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner, som er nødvendig for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af loven.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om:
  1. 1) Afgørelser, som træffes efter denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, herunder i hvilke tilfælde der skal søges om godkendelse, tilladelse m.v., og ændring af disse.
  2. 2) Indholdet og formen af ansøgninger efter nr. 1.
  3. 3) Betaling for ministerens omkostninger ved fastsættelse af drivhusgasudledningen eller aktivitetsniveauerne, hvis disse ikke er rapporteret i overensstemmelse med denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven. Betalingspligten kan pålægges den rapporteringspligtige og omfatte alle omkostninger ved sagsbehandlingen, herunder eventuelt til sagkyndig bistand.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår i forbindelse med afgørelse som nævnt i stk. 3, nr. 1, herunder at driftslederen eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter for drivhusgasemissioner, overholder nærmere angivne krav, som er begrundet i virksomhedens særlige forhold.