CO2-kvoteloven § 25

  1. § 25
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om verifikation af udledningen af kuldioxid (CO₂) og andre drivhusgasser omfattet af loven, regler udstedt i medfør af loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven.