CO2-kvoteloven § 18

  1. § 18
    Klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren kan udstede påbud om, at forhold, der strider mod kvoteordningen, herunder mod afgørelser truffet i medfør heraf, skal bringes i overensstemmelse med kvoteordningen inden for en nærmere angivet frist.