CO2-kvoteloven § 24

 1. § 24
  Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren eller erhvervsministeren i henhold til kvoteordningen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Følgende afgørelser kan ikke indbringes for Energiklagenævnet, jf. dog stk. 3:
  1. 1) Afslag på ansøgning om udledningstilladelse, jf. § 4, stk. 2.
  2. 2) Afgørelser om midlertidige tilbagekaldelser af en udledningstilladelse, jf. § 6, stk. 2.
  3. 3) Afgørelser om fastsættelse af drivhusgasudledning eller aktivitetsniveauer.
 3. Stk. 3.
  Klager over forvaltningsretlige spørgsmål i forbindelse med ministerens afgørelser kan uanset stk. 2 indbringes for Energiklagenævnet.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 5. Stk. 5.
  Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.