CO2-kvoteloven § 24

  1. § 24
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om overvågning af udledningen af kuldioxid (CO₂) og andre drivhusgasser omfattet af loven, regler udstedt i medfør af loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven.